Kalatas Editorial, February 2023 Buklurin ang buong bayan laban sa ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte

Nagdarahop ang bayan sa labis na kagutuman at kawalan ng trabaho sa gitna ng pagsirit ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Pinalubha ng ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte ang krisis ng estadong malakolonyal at malapyudal kasabwat ang mga lokal na naghaharing uring panginoong maylupa, burgesya kumprador at burukrata kapitalista. Ang lumalawak na agwat ng mayayaman at mahihirap at umiigting na kontradiksyon sa pagitan nito ang nagtutulak sa sambayanang mag-aklas at lumaban.

Walang kwenta ang mga ibinalangkas ni Marcos Jr. na panibagong programa sa ekonomya na Philippine Development Plan dahil wala itong pinag-iba sa mga naunang programa ng mga nagdaang administrasyon. Pawang pagpapanatili lamang sa ekonomyang nakasalig sa pag-iimport ng mga yaring produkto at pag-eeksport ng mga murang hilaw na materyales.

Pinasisidhi pa ni Marcos Jr. ang liberalisasyon sa ekonomya ng bansa at paglalako ng patrimonyang yaman ng bansa. Niluluto ang charter change (chacha) sa Kamara na magbubuyangyang sa lupa at likas na yaman dahil pahihintulutan ang 100% pag-aari ng mga dayuhan sa Pilipinas. Pahahabain pa nito ang termino ni Marcos Jr. hanggang sampung taon.

Bilang tuta ng imperyalismo, hinahayaan ni Marcos Jr. ang pagkontrol ng US sa bansa sa tabing ng pagtatanggol laban sa China. Nakaamba ang pagtatayo ng limang bagong base militar ng US sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Isinasapanganib nito ang buhay ng mamamayan sa pagsasagawa ng mga pinagsanib na ehersisyo-militar ng pwersang Amerikano at Pilipino, pinakahuli ang ginanap sa hilagang bahagi ng bansa nitong Pebrero. Tahasang pang-uupat ito sa China na karibal ng US sa pagpapataw ng hegemonya at dominasyon sa Asya Pasipiko. Sa tabing ng gera at pagsasanay laban sa China, pinagkakakitaan ng US ang mga armas at iba pang kagamitang pandigma na inilalako sa Pilipinas.

Sa harap-harapang pambubusabos sa kalayaan, karapatan at kabuhayan ng mamamayan, ginagamit ang AFP-PNP para supilin ang kanilang makatarungang pakikibaka sa ngalan ng kontra-rebolusyonaryong gera. Nakabalangkas ang gerang ito sa US counter-insurgency guide na hindi lamang nakatutok sa rebolusyonaryong kilusan kundi sa lumalabang mamamayan.

Sa harap ng naaagnas na kalagayan ng bayan, nalilikha ang paborableng sitwasyon upang imulat at buklurin ang papalawak na hanay ng mamamayan para ipaglaban ang kanilang pambansa-demokratikong interes. Ang dambuhalang pwersang ito ang dapat pamunuan at pagkaisahin ng Partido at buong rebolusyonaryong kilusan upang maitransporma ang kanilang lakas laban sa pangkating Marcos-Arroyo-Duterte, ang pinakamasahol na papet ng US sa malakolonyal na estado.

Upang maisakatuparan ito, susi ang pag-oorganisa sa uring manggagawa na abanteng destakamento ng Partido at namumuno sa rebolusyonaryong pakikibaka ng bayan. Dapat paramihin ang mga manggagawang kasapi ng Partido at armasan sila ng teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Dapat malawakang isulong ang kilusang welga ng mga manggagawa para sa sahod, kaseguruhan sa trabaho, kagalingan sa loob ng pagawaan at upang pandayin ang kanilang makauring lakas.

Dapat pahigpitin ang pagkakaisa ng mga manggagawa sa mga magsasaka, ang pangunahing pwersa ng rebolusyon, bilang saligang alyansa na pundasyon ng malapad na nagkakaisang prente laban sa naghaharing uri. Ang magsasaka ang pinakamalaking bilang ng mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan na maaasahan sa pagsusulong ng digmang bayan sa kanayunan. Dapat silang pukawin, organisahin at pakilusin para sa pagsusulong ng rebolusyong agraryo na ang pangunahing nilalaman ay ang kanilang karapatan sa lupa at unti-unting mapahina hanggang maibagsak ang kapangyarihan ng mga panginoong maylupa sa kanayunan.

Kabigin ang petiburgesya bilang maaasahang progresibong pwersa ng rebolusyon. Palahukin ang mga kabataan at intelektwal sa pakikibaka ng mga magsasaka at manggagawa. Mahalaga ang papel ng petiburgesya sa pagpapasigla ng kilusang propaganda para palahukin ang mas malawak na mamamayan sa demokratikong rebolusyong bayan (DRB). Itaas ang kanilang pampulitikang kamulatan at kapasyahang magrebolusyon. Palakasin at palawakin ang mga rebolusyonaryong organisasyon ng mga kabataan, kababaihan, guro, artista at manunulat, siyentista, kawani ng gubyerno, taong simbahan, manggagawang pangkalusugan at iba pang demokratikong sektor. Hamigin ang mga pambansang burgesya sa rebolusyon para sa pagsusulong ng pambansang industriyalisasyon at pakikibakang anti-imperyalista.

Ang malapad na nagkakaisang prente ay isang malakas na muog at kalasag ng malawak na hanay ng sambayanan laban sa naghaharing uri at imperyalismong US. Sa ilalim ng pamumuno ng Partido, isinusulong nito ang mga demokratikong hangarin ng mamamayan. Inilulunsad nito ang DRB upang makamit ang tunay na kalayaan at demokrasya.

Sa pagpapalakas ng nagkakaisang prente, kailangang pag-ugnay-ugnayin ang mga pakikibakang anti-imperyalista, anti-pyudal at anti-pasista. Dapat paigtingin ang anti-imperyalistang paglaban ng bayan para makalaya sa kuko ng imperyalismo. Iputok ang mga anti-pyudal na laban upang pawiin ang pyudalismo na baseng sosyal ng imperyalismo. Palakasin ang anti-pasistang pakikibaka upang biguin ang panunupil ng reaksyunaryong sandatahang pwersa ng estado.

Labanan ang dominasyon ng US sa ekonomiya, pulitika at militar ng bansa, gayundin ang panghihimasok ng China sa Pilipinas. Ilantad at tutulan ang niluluto ng US na proxy war sa Asia Pacific laban sa China kung saan gagamitin ang Pilipinas bilang base militar o lunsaran ng digmaan sa hinaharap. Itakwil ang taksil na ilehitimong Marcos at Duterte sa paghahandog ng patrimonyang yaman ng bansa sa mga imperyalista. Igiit ang pagpapabasura sa mga neoliberal na patakaran ng estado na gumagapos sa pag-unlad ng bayan.

Iputok ang mga pag-aalsang bayan para igiit ang kanilang pang-ekonomikong kagalingan. Patuloy na buuin at patatagin ang mga militanteng unyon sa hanay ng manggagawa na mamumuno sa kanilang mga welga laban sa kapitalista. Malaking bilang ng manggagawa ang nasa Timog Katagalugan na tinaguriang industrial belt o malalawak na pabrika sa Pilipinas. Ipaglaban ang ayuda, batayang serbisyong panlipunan at dagdag sahod ng mga propesyunal.

Tutulan at labanan ang mga proyektong mapangwasak sa kabuhayan at kalikasan. Sa rehiyon, padagundungin ang pakikibaka laban sa konstruksyon ng Kaliwa Dam sa hangganang Rizal at Quezon; mga operasyong pagmimina sa Mindoro, Romblon at Palawan; reklamasyon sa Cavite; pagpapalit-gamit ng lupa sa Batangas at mga huwad na proyektong eko-turismo.

Tutulan at labanan ang chacha na naglalayong patagalin ang paghahari ng pamilya Marcos at paghahandog ng likas na yaman ng bansa sa dayuhan. Pigilan ang pakanang Maharlika Investment Fund na magbibigay-laya sa mga itong dambungin ang pera ng mamamayan.

Lubusang ihiwalay ang naghaharing paksyon ng mga Marcos, Arroyo at Duterte. Ipaglaban ang hustisya para sa kanilang mga biktima ng paglabag sa karapatang tao. Patuloy silang singilin sa kanilang pagdarambong at utang na dugo sa bayan.

Dapat magpunyagi sa mga pakikibakang bayan habang ginagapi ang pasismo ng estado. Ipabasura ang Anti-terror Law at buwagin ang NTF-ELCAC. Singilin at papanagutin ang AFP-PNP sa mga paglabag sa karapatang tao sa kanilang anti-komunistang gera. Igiit na tanggalin ang pondo para sa kontra-rebolusyonaryong gera at pagbili ng makabagong armas na gagamitin laban sa mamamayan.

Higit sa lahat, palakasin ang armadong pakikibaka. Suportahan ang Bagong Hukbong Bayan sa pamamagitan ng pagpapasampa ng pinakamabubuting anak ng bayan. Pasiglahin ang paglahok ng masang anakpawis sa digmang bayan at buong giting na ipagtanggol ang mga base ng rebolusyon.

Paramihin at ipagtanggol ang mga organo ng kapangyarihang pampulitika na binhi ng demokratikong gubyernong bayan. Sanayin ang mamamayan na pamunuan ang kanilang hanay habang isinusulong ang digmang bayan.

Ang tagumpay ng DRB ay nakasalalay sa paglahok ng pinakamaraming bilang ng mamamayan. Ubos-kaya nating pukawin , organisahin at pakilusin ang lahat ng inaapi at pinagsasamantalang uri at sektor ng lipunan upang magkamit ng mas malalaking tagumpay na tuntungan sa pagtataas ng antas ng ating digmang bayan.###

Buklurin ang buong bayan laban sa ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte