Kalatas, February 2023 Ka Joma: anti-imperyalista at dakilang proletaryong internasyunalista

“Bilang komunista, ako’y isang proletaryong internasyunalista, isang interesado sa tagumpay ng sosyalismo laban sa imperyalismo, upang mahawan ang daan tungo sa komunismo. Kasabay nito, isa rin akong patriyotikong Pilipino–lumalaban para sa pambansang kalayaan at demokrasya laban sa imperyalismong US at mga tuta nito. Ang pakikibaka ng mamamayang Pilipino ay hindi maaari at hindi dapat hiwalay sa pakikibaka ng buong mundo.”

— Kasamang Jose Maria “Joma” Sison
Sino si Jose Maria Sison?
Serye sa Dangadang, Marso-Agosto 2006

Kinikilala ng rebolusyonaryong mamamayan hindi lamang sa Pilipinas kundi ng buong mundo ang dakilang ambag ni Ka Joma Sison sa gawaing internasyunal na nagbuklod sa lahat ng mga mamamayang inaapi at pinagsasamanatalahan laban sa imperyalismo. Nagpakadalubhasa siya sa Marxismo-Leninismo-Maismo (MLM) upang hindi lamang suriin ang lipunang Pilipino at daigdig kundi mangahas na baguhin ito sa pamamagitan ng rebolusyong proletaryo.

Pakikipag-aralan sa pakikibaka ng mga mamamayan ng daigdig
Inspirasyon ni Ka Joma ang mga rebolusyonaryong pakikibaka ng ibang bansa na masigasig na lumalaban sa imperyalismo upang pag-aralan ang rebolusyonaryong teorya at ilapat ito sa konkretong praktika ng lipunan at rebolusyong Pilipino.

Isa sa mga pinag-aralan niya ang digmang bayan ng China na isa ring malakolonyal at malapyudal na bansa tulad ng Pilipinas. Matapos na magtagumpay ang digmang bayan sa China, tumungo mismo si Ka Joma sa China upang pag-aralan ang rebolusyonaryong praktika ng sosyalistang rebolusyon at konstruksyon. Dumalo siya sa “Talks at the Yenan Forum on Literature and Art” ni Mao Zedong noong 1967. Ang mga batayang paglilinaw ni Mao sa papel ng sining at panitikan at ang inilulunsad na Great Proletarian Cultural Revolution sa China ang nagsilbing inspirasyon ng pasisimulang kilusang pagwawasto at rebolusyong pagkultura sa Pilipinas bago ang muling pagtatatag sa Partido Komunista ng Pilipinas. Mula sa mga pag-aaral na ito, muling itinatag ang Partido Komunista ng Pilipinas sa teoretikal na pundasyon ng Marxismo-Leninismo-Kaisipang Mao Zedong (Maoismo), bilang saligang linya nito sa ideolohiya.

Matapos bumagsak ang diktadurang US-Marcos I, napalaya si Ka Joma kabilang ang lahat ng mga bilanggong pulitikal sa panahon ng Martial Law noong Marso 5, 1986. Sa kanyang paglaya, dumagsa ang mga paanyaya kay Ka Joma para magbigay ng mga pag-aaral, talumpati, interbyu, at iba pang ligal na aktibidad sa loob at labas ng bansa. Nakapagbigay siya ng mga lektura at talumpati kaugnay sa krisis, kasaysayan at hinaharap ng rebolusyong Pilipino sa iba’t ibang unibersidad sa Oceania, Asia, at Europe. Tumungo rin siya sa mga komunidad ng overseas Filipino workers upang makipagtalakayan sa kanila.

Nakipag-ugnayan si Ka Joma sa iba’t ibang Partido Komunista at pampulitikang pwersa sa iba’t ibang bansa para makipagpalitan ng pananaw at karanasan. Naging panauhin siya ng pamunuan ng Palestinian Liberation Organization sa Algeria, at mga Partido Komunista at organisasyong nang-imbita sa kanya sa North Korea, China, East Germany, Yugoslavia, Albania, Nicaragua, Cuba, at Mexico.

Pagtindig laban sa modernong rebisyunismo

Noong manaig ang modernong rebisyunismo sa Soviet Union at China, laluna noong hubarin na ng mga modernong rebisyunista sa Soviet Union ang maskara ng pagkukunwaring isang sosyalistang bansa noong maagang bahagi ng dekada ‘90, sinulat at inilabas ni Ka Joma ang Manindigan para sa Sosyalismo laban sa Modernong Rebisyunismo. Matalas na tinunggali nito ang pagtuya ng burgesya na “bagsak na ang sosyalismo, naiwaksi na ang komunismo at nagwakas na ang kasaysayan sa pagtatagumpay ng sistemang kapitalismo”.

Tinalakay sa dokumento ang kasaysayan ng proseso ng kapitalistang panunumbalik sa Soviet Union, maging sa China at ang kawastuhan ng pagtakwil sa modernong rebisyunismo. Ipinalaganap ang mga pagsusuma at pagsusuri ni Ka Joma sa krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalismo, pagkundena sa imperyalistang globalisasyon at digmaan at paglilinaw sa mga pakikibaka ng mamamayan patungo sa paggapi sa imperyalismo at pagkakamit ng pambansang kalayaan, demokrasya, at sosyalismo.

Pagkilala sa Maoismo

Pagpasok ng ika-21 siglo, nanguna at naging bahagi si Ka Joma sa pagbubuo ng International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organizations (ICMLPO) na nagsilbing sentro ng pagsasanay at pakikipagpalitan ng ideya at praktika sa hanay ng mga komunista at partido ng mga manggagawa na naninindigan para sa sosyalismo at laban sa modernong rebisyunismo. Naging malaki ang tulong ni Ka Joma sa pagkokonsolida ng mga Partido Komunista sa Asia, Europe at America sa kanyang panahon.

Si Ka Joma ang namahala sa inilunsad na internasyunal na seminar sa Kaisipang Mao Zedong noong Disyembre 26, 1993 para ipagdiwang ang ika-100 taon ng kapanganakan ni Kasamang Mao. Inimbitahan sa seminar ang iba’t ibang mga delegasyon mula sa iba’t ibang Partido Komunista at organisasyon. Sinariwa sa seminar ang dakilang kontribusyon ni Mao sa pag-unlad ng Marxismo-Leninismo.

Isang malaking hakbang ang nakamit ng pandaigdigang kilusang sosyalista sa pagdedeklara ng Maoismo bilang ikatlong yugto ng pag-unlad ng Marxismo-Leninismo. Higit nitong binigkis ang rebolusyonaryong pakikibaka ng mga bayan laban sa imperyalismo at para sa sosyalismo.

Pampulitikang sentro ng pandaigdigang anti-imperyalistang kilusan

Nagsilbing pampulitikang sentro ng pandaigdigang kilusang anti-imperyalistang pakikibaka ang base ni Ka Joma sa Utrecht, the Netherlands, kung saan siya namuhay bilang political refugee mula 1987. Noong Mayo 2001, itinayo ang International League of Peoples’ Struggles (ILPS) sa pangunguna ni Ka Joma. Ito ang nagsilbing sentro nag-uugnay at nagkoordina sa mga kilusang anti-imperyalista sa buong daigdig. Umabot ng lagpas 200 organisasyon ng ILPS ang naitayo sa higit 40 bansa.

Idineklara ng US na kabilang ang PKP-BHB at si Ka Joma sa “listahan ng mga terorista” sa mundo noong Agosto 9, 2002 sa imbing pakana na idiskaril ang negosasyong pangkapayapaan sa Pilipinas. Subalit bigo ang imperyalismong US na dungisan ang pangalan ni Ka Joma. Ipinagtanggol siya ng mamamayan ng daigdig at naglunsad ng mga kampanya upang alisin ang pagtatatak sa kanya bilang terorista. Ang malawak na pagkilala ng pandaigdigang kilusang sosyalista kay Ka Joma at sa kanyang ambag sa pakikibaka ng mamamayan ay patunay na hindi siya terorista, bagkus isang internasyunalista, komunista, rebolusyonaryo at tunay na makabayang Pilipino.

Sa gabay ng MLM, kritikal na sinuri ni Ka Joma ang obhetibong pandaigdigang sitwasyon. Inilantad niya ang pagsusuri sa kapitalistang krisis ng labis na produksyon na naging salalayan ng mga pumuputok na pandaigdigang krisis sa pinansya at humahabang depresyong yumayanig sa pandaigdigang sistemang kapitailsta. Mga batayang pagsusuring higit na nag-aapirma sa batas ng kasaysayan at di maiiwasang pagtungo sa sosyalismo hanggang komunismo.

Dinala ni Ka Joma ang sulo ng pandaigdigang kilusang komunista. Sa madilim na panahon ng kapitalistang restorasyon, pinanatili niyang naglalagablab ang sulo ng MLM at binigyang-inspirasyon ang uring proletaryado para samantalahin ang krisis ng pandaigdigang sistemang kapitaismo, magpunyagi sa landas ng sosyalismo at komunismo at dalhin ang pandaigdigang rebolusyong sosyalista sa isang bagong kabanata ng pagpapanumbalik at pagpapalakas.###

Ka Joma: anti-imperyalista at dakilang proletaryong internasyunalista