Ang Kalihukan | December 2023

,

 

Download here
Bisaya: PDF

 

____
Ang Kalihukan. Rebolusyonaryong pahayagang masa sa North Central Mindanao. Inilalathala ng National Democratic Front-NCMR.

Ang Kalihukan | December 2023