Editoryal Makigbisog atubangan sa gipagrabeng krisis ug terorismo sa rehimeng US-Marcos!

Nag-atubang ang katawhang Pilipino karon sa walay susamang katilingbanong krisis. Nag-ilaid ang katawhan sa rehiyon sa grabeng kapobrehon sa porma sa kagutom, kaubos sa suhulan ug kawalay yuta ug panginabuhian. Ginaantus usab sa katawhan ang ngil-ad nga pasismo nga gipasiugdahan sa Armed Forces of the Philippines (AFP) sa dagway sa pagpatay, iligal nga pagdakop, tortyur, pagpanglugos ug pagpanghasi. Ginapataas niini ang kasilag sa katawhan batok sa terorista, kurakot ug kontra-katawhan nga rehimeng US-Marcos Jr. aron labaw pang ipadilaab ang ilang pagsukol alang sa kinabuhi, panginabuhian, yuta ug demokratikong katungod.

Ang ekonomikanhong krisis gilangkuban sa grabeng pagkabangkarote sa ekonomiya sa Pilipinas ug sa sobrang paglubong ni Marcos Jr. sa nasud sa higanteng P14.35 trilyon nga utang o P150,000 nga tulubagon sa matag Pilipino. Giatubang usab sa nasud ang resesyon o paghinay sa ekonomiya tungod sa labaw pang pagpahikot ni Marcos Jr. sa ekonomiya sa nasud sa pangkalibutang kapitalistang sistema. Taliwala sa agrikultural nga kinaiya sa Pilipinas, 60.3% sa pamatigayon sa nasud, lakip na ang bugas, asin ug uban pang batakang produkto, ang gina-import gikan sa laing nasud.

Dugang usab nga pabug-at sa katawhan ang walay-ulaw nga korapsyon sa pundok Marcos-Duterte, lakip na ang ilang gipanghingusog nga confidential and intelligence fund. Hangtud karon, daw walay tulubagon si Sara Duterte sa P125 milyon nga iyang nagasto sulod lamang sa 11 ka adlaw. Gisiguro usab ni Marcos ang hingpit nga kontrol sa kontrobersyal nga P50 bilyon nga Maharlika Investment Fund.

Mahuman na usab ang laing tuig, wala pa gihapon natuman ang ambisyosong saad ni Marcos Jr. nga himuong P20 ang kilo sa bugas. Hinuon, mas gipagrabe niini ang kabus nga kahimtang sa mga mag-uuma ug mas nilayo sa kamatuuran ang pagluwas sa lokal nga agrikultura. Sa rehiyon, mas gihatagan og pagtagad sa reaksyunaryong estado ang paghawan sa dalan alang sa pagsulod sa mga plantasyon sa pinya, abokado, palm oil, saging ug kapayas. Naka-ung-ong pa gihapon ang hulgang pag-ilog sa higanteng kumpanyang Del Monte sa 6,000 ektaryang yuta sa upat ka barangay sa Malaybalay City para sa plantasyon.

Kasagaran sa mga mag-uuma sa rehiyon nagakita lamang og netong P129 ngadto sa P214 matag adlaw gikan sa pagpamaligya og lanot, mais, lubi, lawi, ug uban pa. Kasagaran kanila ang nagapasaop isip sideline nga trabaho aron lamang masustentuhan ang panginahanglan sa pamilya. Sa samang higayon, nakalansang pa gihapon ang minimum nga suhulan sa mga mamumuo sa rehiyon sa P390. Taliwala kini sa pagtaas og P30-50 sa suhulan sa mayorya nga mga rehiyon sa nasud.

Sa samang higayon, nag-antus usab ang katawhan sa rehiyon sa walay-hunong ug gipasamot nga brutalidad sa teroristang reaksyunaryong estado. Karong tuiga, natala sulod sa rehiyon ang 14 ka kaso sa pagpanglapas sa tawhanong katungod kung asa 5 niini ang gipatay. Lakip na niini ang bangis nga pagpangguba ug pagpangawat sa mga sakop sa 26th Infantry Battalion sa mga panimalay sa Sityo Lakbangan, Barangay Minalwang, Claveria. Nagresulta kini sa kapin usa ka bulan nga pagkadislokar sa mga residenteng Lumad.

Nagkabangis nga dangan sa masa ang AFP. Sa tabil sa Retooled Community Service Program (RCSP), ginasabwag niini ang kahadlok sulod sa mga barangay pinaagi sa mga pagpanghasi ug pagkontrol sa mga aktibidad sa katawhan. Padayong ginatuok ang mga residente sa mga food blockade o pagbabag sa pagsulod sa pagkaon ug bangis nga curfew. Sa mga lugar kung asa nahimutang ang mga kampo sa AFP, ngilngig nga ginapahamtang niini ang kabangis sama sa pagpanglugos sa mga masang babaye ug lalaki, pagpanion og pusil ug pugos nga pagpatrabaho.

Ang maong mga kahimtang dugang nagatukmod sa katawhan nga isalikway nila ang ilang kahadlok tungod kay bugtong sa pagsukol lamang nila maangkon ang ilang mga katungod. Paborable kini nga kahimtang alang sa tanang rebolusyonaryong pwersa aron pukawon, organisahon ug palihukon ang liboan ngadto sa minilyong ihap sa masa. Pinaagi sa pagpangulo sa Partido, katimbayayong ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug mga rebolusyonaryong organisasyong masa, labaw pang ipakusog ug ipasubsob ang mga pangmasang pakigbisog nga anti-pyudal, anti-pasista ug anti-imperyalista.

Makatarunganon, bisan kanus-a man, ang mga pakigbisog nga ginalunsad sa katawhan sa rehiyon. Angayang ipadayon sa katawhan ang mga pakigbisog alang sa pagdepensa sa yuta ug komunidad, pagduso sa taas nga suhulan, pagpaubos sa presyo sa palaliton, pagbutyag sa terorismo sa estado ug uban pang demokratikong katungod.

Kadungan sa pagsaulog sa ika-55 nga anibersaryo sa subling pagkatukod sa Partido Komunista ng Pilipinas, kinahanglang manglimbasog ang tibuok rebolusyonaryong pwersa aron subling makabakwi ug kab-uton ang wala pa sukad naabot nga ang-ang sa atong rebolusyon. Angayang ikinabuhi sa mga rebolusyonaryo ang mga kabilin sa tanang rebolusyonaryong martir ug himuon kining inspirasyon alang sa paglahutay.

Matinud-anong ginapunting ug ginatul-id sa Partido ang iyang mga kahuyangan. Kadungan niini, kinahanglang mahimong lantip ug maalamon niining batukan ang empirisismo, burukratismo ug konserbatismo. Kinahanglang wagtangon ang tanang bagahe sa pag-asdang sa rebolusyon ug makanunayong magtuon sa Marxismo-Leninismo-Maoismo aron epektibo ug mamugnaong makahimo og mga lakang nga haom sa kasamtangang mga kahimtang.

Makigbisog atubangan sa gipagrabeng krisis ug terorismo sa rehimeng US-Marcos!