Mga rebolusyonaryong pwersa sa TK, ipinagbunyi ang ika-55 anibersaryo ng PKP

Masayang sinalubong ng mga rebolusyonaryong pwersa sa kalunsuran at kanayunan ng Timog Katagalugan ang ika-55 anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas – Marxismo Leninismo Maoismo (PKP) noong Disyembre 26. Matagumpay na idinaos ang mga pulong anibersaryo sa mga sonang gerilya at mga lihim na pagtitipon sa lungsod kung saan muling nanumpa ang mga kasapi ng Partido sa harap ng watawat bilang pagpapakita ng katapatan sa layunin at determinasyong tupdin ang dakilang adhikain ng PKP.

Pumasok ang dose-dosenang kabataan, manggagawa at iba pang sektor sa mga sonang gerilya upang ipagdiwang ang anibersaryo sa piling ng mga yunit ng Melito Glor Command (MGC) – BHB Timog Katagalugan. Hudyat ng pagdiriwang sa mga sona ang flag raising ceremony sa umaga. Inawit ang Ang Internasyunale at binigyang-pugay ang mga rebolusyonaryong martir at bayani sa rehiyon at buong bansa.

Tinalakay sa pulong anibersaryo ang mga pahayag ng Komite Sentral (KS) at Komiteng Rehiyon ng Partido sa TK (KRTK) na parehong nanawagan ng paglulunsad ng puspusang kilusang pagwawasto kasabay ng pagpapaigting sa paglaban sa reaksyunaryong estado at pagsusulong ng pambansa demokratikong rebolusyon. Nagbigay ang mga kinatawan ng iba’t ibang rebolusyonaryong organisasyong masa ng mga mensahe ng pakikiisa at pagtugon sa mga hamon ng 2024.

Ayon kay Karina Mabini, tagapagsalita ng KM-TK, marapat lamang na balik-aralan kapwa ang mga tagumpay at kahinaan upang patuloy na dumaluyong kasama ang sambayanan. “Ilang dekada man ang lumipas, tiyak pa rin ang tagumpay ng ating pambansa-demokratikong rebolusyon,” aniya.

Nakatuwang ng Pulang Bandila, tawag sa grupong pangkultura ng BHB, ang mga delegado galing lungsod sa paghahanda para sa programa ng pulong anibersaryo. Mayroong gumuhit ng mga dibuho. May umawit, nagbigay ng mensahe at nagtanghal ng tula.

Ayon kay Ka Bai, magsasaka at kalihim ng isang Sangay ng Partido sa Lokalidad (SPL), “Natural ang mga pagsubok sa pakikidigma. Pero nagkakaisa ang masa at Hukbo at naririyan ang mga kabataan para magpatuloy ng rebolusyon, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Magtatagumpay tayo!”

Naging matagumpay at ligtas ang mga pagdiriwang. Marami sa mga bumisitang kabataan at maralita mula sa lungsod ay nananatili sa mga sona upang makipamuhay sa BHB.

Ilang SPL sa rehiyon ang naglunsad ng sariling pulong anibersaryo katuwang ang mga rebolusyonaryong organisasyong masa. Sa isang komunidad sa isang probinsya, nagdaos ng magkasunod na aktibidad ang SPL: isang paggunita sa unang anibersaryo ng pagkamatay ni Kasamang Jose Maria Sison at isang pulong anibersaryo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ipinagdiwang sa nasabing lugar ang anibersaryo ng pagkakatatag ng PKP.

Ang mga aktibidad ay dinaluhan ng mga kasapi ng Partido, ilang bisita mula sa ibang sektor at mga kaibigan galing sa ibayong dagat. Pagkatapos ng programa, pinagsalu-saluhan ang mga pagkaing dala ng mga kasapi ng SPL at mga rebolusyonaryong pwersa. Simple man ang selebrasyon, naramdaman ng mga lokal na pwersa at kinatawan mula sa ibayong dagat ang labis na paghanga at inspirasyon habang umaawit ng Internationale.

Sa kalunsuran, lihim na nagtipon para sa anibersaryo ang mga kabataan, manggagawa, mala-manggagawa, kababaihan, propesyunal at iba pang kasapi ng Partido. Pinag-aralan nila ang mga pahayag ng KS at KRTK at nagbigay pugay sa mga rebolusyonaryong martir. Bahagi ng programa ang panata ng mga kasapi na maglaan ng panahon sa paggampan ng mga gawain sa kanayunan.

Ayon kay Armando Cienfuego, tagapagsalita ng MGC-BHB TK, “Tangan ang mga tagubilin ng Partido, nakahanda ang mga yunit ng BHB na iambag ang kanyang bahagi upang maipagtagumpay ang kilusang pagwawasto at pagpapalakas sa Partido, laluna sa larangan ng pagpapalakas ng BHB at pagsusulong ng armadong pakikibaka. Taas-diwa at buong kapasyahan nating harapin ang bagong taon na armado ng proletaryong prinsipyo at ihatid ang rebolusyon hanggang sa tagumpay!”

Inilunsad ang mga selebrasyon sa gitna ng militarisasyon, taksil na mga pang-aatake at pagbabanta ng AFP-PNP na hindi ito magpapahinga sa pagtugis sa PKP-BHB. Salungat ito sa pagdedeklara ng PKP ng 2-araw na unilateral ceasefire mula Disyembre 25-26 upang bigyang puwang ang mga selebrasyon ng anibersaryo ng Partido at bilang paggalang sa tradisyunal na pagdiriwang ng Pasko ng mga Pilipino.#

Mga rebolusyonaryong pwersa sa TK, ipinagbunyi ang ika-55 anibersaryo ng PKP