Nag-ooperasyong 80th IBPA, tinambangan ng BHB Rizal

Matagumpay na tinambangan ng Narciso Antazo Aramil Command (NAAC)-BHB Rizal ang nag-ooperasyong tropa ng 80th IBPA noong Enero 31, ganap na 5:10 ng madaling araw, sa Sityo Lukutang Malaki, Brgy. San Isidro, Rodriguez. Tatlo ang kumpirmadong patay sa hanay ng 80th IBPA habang walang pinsala sa panig ng mga Pulang mandirigma. Para itago ang pinsala, hindi pinangalanan ng 80th IBPA ang kanilang kaswalti.

Sa desperasyon ng mga opisyal ng 80th IBPA, walang pagsasaalang-alang na nagpasabog ito ng M203 grenade launcher halos isang dipa lamang mula sa kanilang pwesto. Walang-patumangga at walang-habas na namaril ang kanilang tropa na nagulat sa pagsabog.

Mula pa 2023, walang tigil nang nag-ooperasyon ang 80th IBPA sa mga barangay ng Rodriguez na sasaklawin ng tuluy-tuloy na konstruksyon ng Wawa-Violago Dam at iba pang mga negosyo ng mga burgesya kumprador at panginoong maylupa na pamilya Araneta, Villar at Robes. Habang nagsisilbing bantay sa mapangwasak na proyektong dam, inaatake ng 80th IBPA ang mga katutubo at magsasaka sa lugar, lalo yaong mga aktibo sa pagdedepensa sa kanilang karapatan at kabuhayan.

Ayon kay Macario “Ka Karyo” Liwanag, tagapagsalita ng NAAC-BHB Rizal, “Hindi nagawang pinsalaan ng 80th IBPA ang mga Pulang mandirigma dahil mismo sa mahigpit na pangangalaga at nagpapatuloy na suporta ng masa sa BHB. Ang papatindi at dumaraming atrosidad ng 80th IBPA ay ibayong nagmumulat sa masa sa pasistang katangian ng estado.”###

Nag-ooperasyong 80th IBPA, tinambangan ng BHB Rizal