Lathalain Paaralang JMS, pinatataas ang diwa ng mga Pulang mandirigma

Alinsunod sa panawagan ng Partido na pag-aralan ang mga akdang isinulat ni Jose Maria “Ka Joma” Sison, itinayo ng mga kadre at kasapi ng Partido, katuwang ang mga Pulang mandirigma, ang Paaralang Jose Maria Sison (Paaralang JMS) sa rehiyon. Sinimulan ito noong 2023 at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan.

Idinaos ang mga pag-aaral ng Paaralang JMS sa mga larangang gerilya sa Timog Katagalugan sa gitna ng walang tigil na focused military operations ng AFP-PNP. Baon ang mahigpit na pagtangan sa tungkulin at kapursigehan, matagumpay na itinayo ng mga komite ng Partido at ng mga yunit ng BHB ang Paaralang JMS. Pangunahing mga estudyante rito ang mga kadre at kasapi ng Partido, mga pulang mandirigma ng BHB, mga aktibista at masa.

Sa praktika ng mga yunit, simpleng istruktura lamang ang nagsisilbing paaralan— mula sa mga materyales na nakukuha sa lugar at payak na mga upuan. Gumagamit ng blackboard at iba pang kasangkapan sa pagtuturo na madaling ihanda at magaan. Inihanda lamang ng mga instruktor ang panulat sa board at mga dokumentong sanggunian upang makapagturo. Ginawa ito upang angkupan ang makilos na manera ng mga hukbong gerilya.

Mayor na nilaman ng pag-aaral ang limang monumental na dokumento ng Komite Sentral ng Partido:
• Iwasto ang mga Pagkakamali at Muling Itatag ang Partido
• Ang Mahigpit nating mga Tungkulin
• Partikular na Katangian ng ating Digmang Bayan
• Muling Pagtibayin ang ating mga Saligang Prinsipyo at Iwasto ang ating mga Pagkakamali
• Manindigan para sa Sosyalismo Laban sa Modernong Rebisyunismo

Masusing pinag-aralan din ng mga yunit, kasama ang masa, ang Lipunan at Rebolusyong Pilipino at ang Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino.

Bukod dito, nagbalangkas din ng programa ang mga yunit ng BHB para sa kolektibong pagbabasa at indibidwal na pagbabasa ng mga akdang sinulat at hinalaw mula sa mga panayam kay Ka Joma. Tampok sa mga binasa ng mga Pulang mandirigma ang librong Makibaka para sa Pambansang Demokrasya (Stand for National Democracy) na bungkos ng mga sulatin ni JMS mula dekada 1960 hanggang maagang bahagi ng dekada 1970; Hinggil sa Moda ng Produksyon (1983), Walang Kalitatibong Pagbabago sa Lipunang Pilipino (1983) at Building Strength through Struggle (1972-1977). Nagbalik-aral din ang mga kasama ng mga panayam at talumpati ni Ka Joma hinggil sa malapyudalismo. Hinikayat naman ang mga nakababatang kadre at Pulang mandirigma na basahin ang serye ng Sino si JMS? mula sa Dangadang.

Sa yunit ng Belen, naging dagdag at suplementaryong pag-aaral nila ang inilathalang panayam kay Ka Joma na Hinggil sa imperyalismo sa klima (On climate imperialism), mga paksa kaugnay sa usapang pangkapayapaan, Hinggil sa rehimeng Duterte at Hinggil sa rehimeng Marcos II upang magbigay-linaw sa mga napapanahong usapin. Isinalin nila ang Hinggil sa Imperyalismo sa Klima na angkop at kinakailangang suplementaryong pag-aaral ng mga Pulang mandirigma at kasapi ng Partido sa Belen upang pagkaisahin ang mamamayang biktima ng pangwawasak sa kalikasan. Silbing sandata nila ang aralin upang ilantad at labanan ang pandarambong at pananalasa ng mga dayuhang korporasyon kasabwat ang mga lokal na naghaharing uri sa mga kabundukan ng kanilang larangan.

“Ang pinakamahusay na pagdakila sa buhay ni Ka Joma ay ang pagbabalik-aral sa kanyang mga akda at paggamit nito sa paglutas sa mga bara’t suliranin upang muling maikambyo pasulong ang mga rebolusyonaryong gawain sa kasalukuyang yugto ng rebolusyon.” Ito ang mensahe ng punong instruktor ng Paaralang JMS sa kapehan-pagtatapos ng mga Pulang mandirigma ng yunit ng Ruth, isang yunit ng BHB sa Timog Katagalugan. Itinaon nila ang kapehan sa anibersaryo ng pagkamatay ni Ka Joma noong Disyembre 16, 2023.

Sa kapehan, nagbigay ng mga repleksyon at realisasyon ang mga Pulang mandirigma sa mga paksa. Ayon kay Ka Joseph, “Napapawi ang nararamdam kong takot sa kaaway sa mga pag-aaral. Muling napaliyab ang apoy ng pagsisilbi ko sa rebolusyon lalo noong tinalakay ang hindi birong pinsalang natamo ng Partido sa mga pagkakamali at ang kawastuhan ng prinsipyo ng Marxismo-Leninismo-Maoismo.”

Sa gitna ng mga programa, itinanghal ng mga Pulang mandirigma sa Ruth ang awit na “Ang Gerilya ay Tulad ng Makata” at binigkas ang tulang “Sa ulan” na isinulat ni Ka Joma.

Dumalo rin sa kapehan-pagtatapos ang ilang masa mula sa mga komunidad na kinikilusan ng Ruth. Kwento nila, naglunsad sila ng maliit na salu-salo upang gunitain ang pagkamatay ni Ka Joma noong Disyembre 16, 2022.

Samantala, ibinahagi ng yunit ng Santo na bukod sa pagtatayo ng Paaralang JMS, inilunsad nila ang talakayang “Kwentong Rebolusyon, Kwentong Joma Sison” sa mga pormasyon. Nilaman nito ang mga trivia kaugnay kay Ka Joma upang higit siyang makilala ng mga Pulang mandirigma at kumander. Ginamit nilang sanggunian ang mga dokumentong Tanaw Mula sa Loob, At Home in the World at Sino si JMS?. Regular din silang naglalaan ng programa kaugnay kay Ka Joma sa arawang balitaan na Radyo Pakikibaka.###

Paaralang JMS, pinatataas ang diwa ng mga Pulang mandirigma