(Primer) Pagpanulsol sang us sang imperyalista nga gyera sa China, pamahog sa kabuhi kag kahilwayan sang mga Pilipino

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisayaIloco


DOWNLOAD

Pasiuna

Kada tuig, nagadamo kag nagadako ang ginalunsar sang US nga mga wargames sa kadutaan, mga soberano nga teritoryo kag madalian nga nakapalibot nga kadagatan sang Pilipinas. Kadungan sini ang pagtukod sang nagadamo nga mga base militar, outpost kag pasilidad nga nagaserbe nga base sang mga tropa kag imbakan sang mga gamit, armas, salakyan pang-gyera kag iban pa nga arsenal (kemikal, bayolohikal kag nukleyar) nga ginagamit sini sa pagpanghangkat sang gyera kag “paghanda sang teatro sang gyera” batuk sa China. Sa tagsa ka panahon, linibo ka tropa nga Amerikano ang nagapondo sa Pilipinas sa tabon sang mga nabigasyon, port visit, paglunsar sang mga “gintingob” nga mga aktibidad kag wala untat nga mga wargames.

Ilabi nga ginapahugot sang US ang pang-operasyon nga kontrol sini sa Armed Forces of the Philippines (AFP), paagi sa pagkontrol sa arsenal sini. Nagadamo ang ginatambak sini nga mga bomba, armas kag usado nga mga gamit-militar sa ngalan sang “modernisasyon” sang reaksyunaryong hukbo. Gamit ang mga armas nga ini, agresibo nga nagapasilabot ang US sa kampanyang kontra-insurhensya sang AFP kag rehimen Marcos batuk sa mapanghilway nga kahublagan Pilipino nga nagapabilin nga pinakamabakod kag pinakadako nga sablag sa mga imperyalista nga ambisyon sini sa rehiyon sang Asia. Tungod diri, ilabi nga nangin palasalig ang AFP sa ayuda nga pampinansya kag pangmilitar sang US nga kabangdanan nga dali sila mapasunod sang US.

Pamahog sa kabuhi sang mga Pilipino kag kahilwayan sang pungsod ang paggamit subong sang US sa AFP kag papet nga rehimen ni Marcos isip mga tinawo nga ginapwesto sa atubangan sang ginasulsolan sini nga armadong kinagamo ukon gyera sa China. Kinahanglan hugot nga pamunuan kag isahon sang Partido Komunista sang Pilipinas kag sang pungsodnon-demokratiko nga kahublagan ang bug-os nga pumuluyong Pilipino para pangapinan ang kinamatarung sang pungsod batuk sa dumuluong nga pagpasilabot militar, isulong ang handum para sa kalinong, iduso ang maki-kalinong nga patakaran pangluwas, kag punggan ang pagdilaab sang inter-imperyalista nga gyera kag pag-guyod diri sa Pilipinas.

1) Ano ang kapuslanan sang Balikatan kag iban pa nga wargames subong nga 2024?

Gisnapawaragwag pareho sang US kag sang AFP nga “pinakadako” sa kasaysayan sini ang igapatigayon nga ika-39 nga Balikatan sa maga-abot nga Abril kag Mayo. Magapokus ini sa mga “yabi nga lokasyon” sa natundan nga bahin sang Palawan, isa ka lugar nga damul ang presensya sang mga barko sang China. Target nga lokasyon man sini ang isla sang Mavulis, ang pinakapunta nga isla sa prubinsya sang Batanes nga dikit sa Bashi Channel. Yara sa 200 nautical miles (sobra ukon kulang 370 kilometro) lang ang kalayuon sini sa Orchid Island sang Taiwan.

Sadtong nagligad tuig, masobra 17,000 tropa ang naglunsar sang mga combat drill sa pungsod (kabahin sa Batanes) kung sa diin 12,000 ang Amerikano, 5,000 ang Pilipino kag 100 ang Austrilian. Sa una nga higayon, magapakigbahin sang wargames ang France, isa ka yabi nga alyado sang US sa Europe.

Ang Balikatan 2024 ang isa lang sa masobra 500 wargames kag iban pa nga aktibidad militar nga plano ilunsar sang US sa Pilipinas subong nga tuig. Indi pa lakip diri ang unilateral kag mas masangkad nga wargames nga ginlunsar sang US, , naga-isahanon ukon upod ang iban sini nga alyado sa Asia, sa sulod ukon malapit sa teritoryo nga kadagatan sang Pilipinas nga wala sang partisipasyon ang AFP.

Kabahin sa mga ini ang “large deck exercises” nga ginlunsar sang US sa Philippine Sea sa nasidlakan nga bahin sang Taiwan, gamit ang duha ka warship sini kag ginpakigbahinan sang kasubong nga barko sang Japan. Ang dalagko nga barko nga ini, nga ginatawag man nga “nagalutaw nga mga base militar” ang nagapabilin nga wala sang kinutuban kag pahanugot sa mga teritoryo sang dagat sang Pilipinas sa dulot sang ekstrateritoryal nga mga kinamatarung nga gintugyan sang papet nga estadong Pilipino sa US.

Nagalutaw nga mga base militar sang US sa Asia nga may sakay nga 7,000 tinawo kag 90 ka salakyan pangkahawaan:

Carl Vinson aircraft carrier na nasa Pacific noong Hulyo 2021 (US Navy)
Carl Vinson aircraft carrier na nasa Pacific noong Hulyo 2021 (US Navy)

 

USS Abraham Lincoln (CVN 72), namumunong barko ng Abraham Lincoln Carrier Strike Group, noong Agosto 11, 2022 matapos ang pagpakat nito sa Indo-Pacific (US Navy)
USS Abraham Lincoln (CVN 72), namumunong barko ng Abraham Lincoln Carrier Strike Group, noong Agosto 11, 2022 matapos ang pagpakat nito sa Indo-Pacific (US Navy)

 

USS Ronald Reagan (CVN-76) habang bumabyahe sa Balabac Strait at patungo sa South China Sea noong Hulyo 12, 2022 (US Navy)
USS Ronald Reagan (CVN-76) habang bumabyahe sa Balabac Strait at patungo sa South China Sea noong Hulyo 12, 2022 (US Navy)

Nagakahangawa ang Batanes sa presensya sang mga Amerikano

Naubos ang bugas sa isla sang Batan, Batanes sadtong Abril 2023 sang mag-panic buying ang mga residente pagkatapos mabalitaan nga magadagsa sa isla ang mga tropang Amerikano para sa wargames sang Balikatan. Nakahibalo sila nga ang paghanda sa wargames ang posible nga pakigbanggianay sa Taiwan, bisan pa ginalimod ini pareho sang AFP kag US. “Indi kami gusto nga madalahig sa gamo,” ang nagapanginbabaw nga sentimyento sa isla sa sini nga tion.

Lapnagon ang kakulba sa pinakagamay nga prubinsya sa Pilipinas sang gingamit sang US sa Balikatan isip pahampangan sang mga tropa. Gindagsa ang gagmay nga isla sang linibo ka tropa, ginatos ka mga salakyan pandagat kag pangkahawaan, mga kanyon kag iban pa nga armas. Ginpatigayon diri ang simulated nga mga “beach landing” ukon pagsakay sa mga amphibious nga mga salakyan pang-gyera sang US sa baybayon, paghugpa sang dalagko kag sobra kagahod nga Osprey sa mga bungyod, kag pagpalupok sang makabungol nga mga kanyon nga HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

2) Ano ang “strategic island defense” sang AFP?

Pila ka bulan na nga ginangasal sang mga upisyal sang US, AFP kag ni Marcos ang “pagliso” sang AFP halin “internal nga depensa” padulong “eksternal nga depensa” tungod “huyang na” ukon “naperdi na” ang Bagong Hukbong Bayan. Sadtong panugod sang tuig, gin-anunsyo ni Gilbert Teodoro, tiglikom sang Department of National Defense, ang pagkadihon sang Comprehensive Archipelagic Defense Concept (CADC) sang AFP. Ang plano sa depensa nga ini ang para kuno sa proteksyon sang exclusive economic zone sang Pilipinas sa Palawan (kung sa diin permihan ang presensya sang mga barkong Amerikano kag Chinese), kag sa Batanes (nga tuyo himuon nga talatapan sang US tungod sa kalapiton sini sa Taiwan).

Sa aktwal, kasugpon ang CADC sa kapangalan nga “archipelagic defense strategy” sang US nga nagaduso para sa paghan-ay sang sistema sang mga misayl kag kanyon sa gintawag sini nga “first-island chain.” Ginalibod ang estratehiya nga ini isip pamaagi para punggan ang pagsangkad sang “pamahog” sang gahum militar sang China. Sa likod sang estratehiya nga ini ang paghatag sa mainland sang US sang “madalom nga depensa” oras nga magdilaab ang gyera sa tunga sini kag sang China. Buot hambalon, ang mga pungsod nga yara sa “first-island chain” ang nagapanguna nga magabatyag sang kahalitan nga igadul-ong sang isa ka gyera nga US-China, kung mahitabo nga ini ang magdilaab.

Kabahin sang estratehiya nga ini ang pagpabaskog sang US sang presensya sang mga tropa kag pagpwesto sang mga hinganiban sa mga base militar sini sa Japan kag South Korea. Dako nga bahin sini ang pagtadtad sang US sa na-aminhan kag natundan nga bahin sang Pilipinas sang mga base militar kag pasilidad nga magaserbe nga lunsaran sang atake nga misayl nga magatupa sa sulod mismo sang mainland sang China.

Lantawon ang mapa: Pangkabilogan nga Pagtan-aw sa Estratehiya nga Archipelagic Defense

Kabaliskaran sa ginasiling diri, ang “archipelagic defense strategy” ang isa ka plano nga opensiba. Ginapayongan ini sang agresibo kag mas malapad nga Indo-Pacific Security Strategy. Kadungan sini ang pagpabaskog sang US sang mga alyansa militar sini sa Asia, pareho sang AUKUS (Austrilia-United kingdom-United States) kag QUAD (US,UK, India kag Japan).

3) Pila na ang gintukod nga base militar kag pasilidad sang US sa idalom sang EDCA?

Sa bilog nga 2023, nag-arangkada ang pagkay-o sang mga daan kag konstruksyon sang mga bag-o nga base kag pasilidad sang US, gamit ang pondo sang banwa, rekurso sang pumuluyo kag kusog-pangabudlay sang papet sini nga AFP. Mismo nga si Gilbert Teodoro, tiglikom sang Department of Defense, ang naglibot sa pungsod agud nga sigurohon ang pagtapos sa 95 ka proyekto (halin 32) sa siyam ka gintalana nga “Agreed Location” sa idalom sang EDCA.

Kabahin sa mga natapos na ang imbakan sang jetfuel kag konstruksyon sang “command center” sang mga suldado nga Amerikano sa Lal-lo Airport sa Cagayan (isa ka sibilyan nga paluparan); pagpalapad sang paluparan kag konstruksyon sang bodega kag garahe nga pang-eroplano (hangar) sa Basa Airbase sa Pampanga; tilipunan sang jetfuel sa Mactan-Benito Ebuen Airbase sa Cebu; kag dalagko nga mga edipisyo kag baraks sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Nagsugod na man ang pagpadalom sa dulungkaan, pagplastar sang paluparan kag konstruksyon sang kampo militar sa Balabac Island sa Palawan kag iban pa nga “EDCA site” nga para sa eksklusibo nga gamit sang US. (Lantawon ang mapa: “EDCA sites.”)

Sadtong Setyembre 2023, gin-anunsyo sang US ang kagustohan sini nga dugangan ang siyam nga nagaluntad na nga base. Pero bag-o pa sini, nabalita na sang mga masa nga apektado ang pagtinir sang mga tropang Amerikano kag pagluntad sang ila mga pasilidad sa Ilocos Norte kag pila ka bahin sang Ilocos Sur kag Oriental Mindoro. Ginagamit man sang mga pwersang nabal sang US ang daan nga Subic Naval Base sa Zambales nga ginbakal sang isa ka Amerikano nga kumpanya sa armas halin sa Hanjin Industries, pagkatapos nagsira ini sadtong 2019. Nabalita man ang pagtambak sang US sang gamit-militar sa 25-ektarya nga “kampo sang AFP” sa Calayan Islands sa Cagayan kag ang pagtukod sini sang duha ka “sibilyan nga dulungkaan” sa Batan Island sa Batanes pagkatapos gamiton ang isla sa Balikatan sadtong 2023. Sini nga Marso, ginbuyagyag sang isa ka senador nga sa aktwal, 16 na kag indi lang siyam ang ginapasanyog nga “EDCA site” para sa US.

Magluwas diri ang permanente nga nakabase nga mga tropa sang US nga wala nakapaidalom sa kasugtanan sang EDCA, pareho sa Zamboanga kag basilan sa idalom sang Operation Pacific Eagle-Philippines, pati ang nagkalain-lain nga mga pasilidad pangkomunikasyon (Samar, Cebu, Mindoro, Boracay, Pangasinan, kag madamo pa nga lugar) nga wala gina-angkon sang AFP kag sang US.

Tigbitbit sang mga suldadong Amerikano sa Ilocos Norte

Sang maglunsar sang military drills ang US sa San Joaquin, Sarrat, Ilocos Norte sadtong Marso 2023, gindalahig sini ang pila ka sibilyan sa barangay. “(Sa treyning), kami ang nagahakwat sa mga suldado nga Amerikano nga kuno mga kaswalti sa gyera,” saysay sang isa ka residente nga ginpaintra sa paghanas. “Buot hambalon, kung matuod nga gyera na kami ang tighakwat sa mga suldado nga Amerikano nga makaswalti. Ka bug-at pa naman sa ila!”

Apisar nga wala sang “Agreed Location” sa Ilocos Norte, nagaluntad ang mga imprastraktura kag pasilidad militar sang US diri. Gin-angkon sang US ang 30 ektarya nga duta sa Barangay Bobon, Burgos, kung sa diin nakapwesto ang 40 ka kanyon nga howitzer. May mga gintukod man nga edipisyo ang mga suldado nga Amerikano nga ginapadayaw pa nila nga ginagamit para sa pagbantay ukon monitoring sa giho sang militar sang China. Nagatukod man ang US sang seawall nga pareho kalapad sang karsada isip portipikasyon sang ila nga base, nga sablag sa pagsalom kag pagbutwa sang mga mangingisda sa dagat.

Sang nagpatigayon sang 7-adlaw nga simulation kag live exercises sa lugar, wala nakapangisda ang gagmay nga mangingisda.

“Budlay ang kahimtangan naton diri,” pahayag sang isa nga mangingisda. “Paano na lang kung yara kita sa lawod tapos gulpi nga naglinupok ang ila nga mga rocket?”

4) Anu-ano nga mga takilid nga kasugtanan ang ginagamit sang US para ipabilin ang presensya sini sa pungsod?

Sadtong Mayo 1, 2023, ginpirmahan nila Ferdinand Marcos Jr kag Joseph Biden, presidente sang US, ang Bilateral Defense Guidelines, isa ka dokumento nga liwat nagpabakod sa Mutual Defense Treaty (MDT) sang 1951, isa ka kolonyal nga kasugtanan nga naghigot sa Pilipinas sa patakaran pagluwas sang US. Sa “giya” nga ginhanda sang US, gintalana sini ang pagpondo, paghanas kag pag-armas sa AFP para paalagaron ang papet nga hukbo sa mga katuyuan sini batuk sa China. Sadtong Abril 2023, ginpirmahan sang Pilipinas ang isa ka 5-10 ka tuig nga plano pangseguridad para sa “modernisasyon” sang mga armas, kampo kag pasilidad sang AFP.

Halin sang nagluntad ang MDT, nagserbe ini nga sandigan sang direkta nga pagpasilabot sang US sa mga pangsulod nga pungsodnon nga hambalanon kag pag-guyod sa Pilipinas sa mga gyera nga ginsulod sang US sa nagligad nga pito ka dekada.

Sadtong 1947, ginduso sang US ang Military Bases Agreement (MBA) kag gingamit ang 65,000 libo ka ektarya nga dutang agrikultural kag dutang tumandok para mangin base sang mga suldado nga Amerikano, kag imbakan sang mga hinganiban sini, kabahin ang mga armas nukleyar. Ang mga base nga ini ang ginhimo nga lunsaran sang mga pwersang pang-agresyon sang US sa mga gyera nga ini.

Nagserbe nga tungtungan ang MDT sang iban pa nga takilid nga kasugtanan militar, ilabi na pagkatapos ginbasura sang Senado sang Pilipinas ang MBA sadtong 1992. Kabahin sa mga ini ang:

Visiting Forces Agreement: 1998, ginpirmahan sang rehimen Ramos. Nagpahanugot sa libre nga paggwa-sulod kag pagtinir sang dalagko nga isip sang mga tropang Amerikano, kag naghatag sa ila sang mga ekstrateritoryal nga kinamatarung.

Sadtong 2006, gintukod sang US ang Security Engagement Board (SEB), base sa VFA, para italana ang “komun” nga mga aktibidad” sang AFP kag mas madali nga dumalahan ang dalagko nga wargames pareho sang Balikatan. Paagi man sang SEB, ginatalana kung ano ang mga daan nga hinganiban nga “pagabaklon” sang Pilipinas sa US, sa idalom sang programa nga Foreign Military Funding sang US.

Enhanced Defense Cooperation Agreement: 2014, ginpirmahan sang rehimen Aquino II. Nagtugot sa pagtukod sang mga eksklusibo nga pasilidad kag base militar sang AFP para gamiton ang mga ini nga tambakan sang mga gamit militar sang US, ukon palahuwayan sang mga tropang Amerikano sa pungsod.

Ini subong ang tungtungan para tukuron ang mga base militar diin man gustohon sang US sa pungsod.

5) Matuod bala ang ginahambal sang AFP nga magatutok na ini sa “external defense” kag biyaan na sini ang counterinsurgency?

Sa subong, wala sang nagapakita nga indikasyon nga tuyo sang AFP nga iti-on ang igtalupangod sini sa “external defense” ukon pangluwas nga depensa, sa pihak sang mga pahayag sang tiglikom sang DND. Tubtob subong, mayorya sang mga batalyon sini ang nakatutok sa mga larangan gerilya sang BHB sa pihak sang ginangasal sini nga “insurgency-free” na ang madamo, kung indi man tanan, sang mga prubinsya kag gindeklarar na sini ang kahimtangan nga “Stable Internal Peace and Security” sa madamo nga bahin sang pungsod.

Sa kamatuoran, liwat nga naghatag sang dedlayn si General Romeo Brawner Jr, kumander sang AFP, sini nga Marso para dugmukon ang tanan nga larangan gerilya pag-abot sang Marso 31, tanan nga mga bertikal nga pormasyon sang BHB sa Hunyo 30, kag tanan nga yunit sang BHB sa katapusan sang tuig.

Gindunganan sang mando nga ini sang pag-arangkada sang mga pagpamomba kag pagpang-istraping halin sa kahawaan kag patarasak nga pagpanganyon sa Abra, Negros, Bukidnon, Iloilo kag Quezon. Wala untat man ang mga paglapas sang mga yunit sini sa mga laye sang moderno nga inaway, kag mga tawhanon nga kinamatarung sang minilyon ka sibilyan.

Halin 2021, nagbubo ang US sang $2.1 bilyon nga balor sang armas nga ginhatag ukon ginbaligya sa Pilipinas kabahin ang mga jet fighters, misayl, bomba, howitzer, kag iban pa nga armas. Sa kumpas sang US, ginpasingki sang AFP ang gyera kontra-rebolusyonaryo nga ginkinaiyahan sang paggamit sang terorismo sang estado. Kadungan sang ginsugdan nga Operaation Pacific Eagle-Philippines, ginduso sang gubyernong Trump kay Duterte sadtong Oktobre 2017 ang pagdeklarar nga terorista ang Partido kag BHB kag pagtapos sang estoryahanay pangkalinong. Sa duso man sang US kag sang mga ahente sini sa AFP kag sektor pangseguridad, ginpasar ang laye sadtong 2020 ang mas mapintas nga “Anti-Terorism Law.”

Halin sadto ginpatuman na ang mga brutal nga taktika nga kontra-gerilya nga gingamit man sang US sa Vietnam kabahin ang pagpang-hamlet, ektrahudisyal nga pagpamatay, kag pagpamomba halin sa kahawaan. Ang lapnagon nga mga kaso sang mga paglapas sang AFP kag PNP sa mga tawhanon nga kinamatarung kag pagtapak sa internasyunal nga makitawhanon nga laye ang nagduso sa pila ka progresibo nga mamalidha sa US nga iduso nga untaton sang US ang paghatag sang ayuda militar sa Pilipinas.

6) Ano ang mga ugat sang banggianay militar sang US kag China?

Banggianay pang-ekonomiya ang ugat sang bangigay nga US kag China, nga nagsugod singki sadtong tunga-tunga sang dekada 2000. Bag-o ini, madugay na nga nangin magkatimbang sa ekonomya ang US kag China. Halin sa katapusan sang dekada 1970, ginsuportahan sang US ang padayon nga transpormasyon sang China halin sa pagka-sosyalista padulong sa pagka-kapitalista sa China. Ginpaburan sang US ang China sa baligyaanay kag pagpamuhunan (“most favored nation”). Gintugutan sini nga makapa tin-ad sang kaugalingon nga industriya ang China kadungan sang pagbalhin sang nagadako nga bahin sang produksyon, ilabi na sa larangan sang teknolohiya.

Ginapanginpuslan sang mga monopolyo-kapitalista sa estado sa China ang opensiba sang neoliberalismo ukon liberalisasyon, deregulasyon, kag pribatisasyon sa China kag sa bilog nga kalibutan. Madasig nga na-
transporma ang China padulong sa isa ka bag-o usbong nga imperyalistang gahum. Ang mga monopolyo-kapitalista sa China ang nagpagwa sang kapital sa porma sang mga pautang kag pagpamuhunan. Katimbang ang Russia, nagtukod ini sang kaugalingon nga bloke pang-ekonomya (BRICS) kag alyansa militar (Shanghai Cooperation Organization).

Pila ka beses na nga ginpabaskog sang China ang iya nga pwersa militar kag ang mga operasyon sini sa luwas sang pungsod. Kabahin diri ang pagtukod sang mga base militar sa pito ka artipisyal nga isla sa South China Sea kag sa sulod sang teritoryo pangdagat sang Pilipinas, agud kontrolon ang ruta pangbaligya-anay diri.

Ang pagtukod sang mga base militar nga ini ang direkta nga agresyon militar kag lapas sa kinamatarung pangdagat sang Pilipinas nga ginkilala sa desisyon sang International Arbitral Tribunal sa idalom sang United Nations Convention on the Laws of the Seas (UNCLOS). Sa panahon sang hinbunay pang-ekonomya, nagpabulag-bulag ang US sa sini nga pagpabaskog sang China.

Kasunod sang krisis sa pinansya sadtong 2008, nagbaskog ang reklamo sang US sa takilid sini nga baligyaanay sa China, pagkontrol sang China sa dako nga bahin sang pangkalibutanon nga baligyaanay. Gintulod sang US ang pagtukod sang mga bloke sa baligyaanay nga nag-etsepwera sa China, kadungan sang pagpatuman sang mga patakaran nga proteksyunista. Sadtong 2011, gindeklarar sang gubyernong Obama sang US ang “pivot to Asia” nga paglubag sang pokus sang mga pwersa militar sini halin sa Europe kag Middle East padulong sa Asia.

Sa idalom sang gubyernong Trump tubtob sa gubyernong Biden, ginpatuman sang US ang mga tikang nga pagpang-ipit sa ekonomya sang China, kuno para silotan ini sa indi pagsunod sa “mga pangkalibutanon nga pagsulundan.” Nagpapanaog man ang US sang pagpang-ipit sa pagpasulod sang mga produktong agrikultural halin sa China.

Kasubong nga gyera sa kadagatan sang Mindoro

Daw nangin lugar-awayan ang kadagatan sang Occidental Mindoro sang ginlunsar diri sang US ang isa ka “maritime cooperative activity” sadtong Enero sa Cabral Island, sakop sang West Philippine Sea. Samtang nagapadayaw ang mga Amerikano nga suldado, upod ang ila mga suluguon nga Pilipinong suldado, naniid sa ila ang duha ka barko pang-gyera sang China sa indi kalayuan.

Katuyuan sang MCA ang paghanda sang US sa mga barko kag hukbo nga nabal sang Pilipinas para i-atubang ang mga ini sa gyerang nabal batuk sa China. Tatlo sang amo nga aktibidad ang asud-asod nga ginlunsar sang US halin Disyembre 2023 tubtob Pebrero subong nga tuig.

7) Ano ang tindog sang partido sa hambalanon sang Taiwan?

Ginsuportahan sang PKP ang pumuluyo sang Taiwan sa militante nga pagbato nila sa paggamit sang US sa Taiwan isip piyesa sa estratehiya nga heyopulitikal. Ginakondinar sini ang pagpasilabot sang US sa mga hambalanon pangsulod sang China, amo man ang militarista nga sabat sang China. Ginasuportahan sini ang handum sang proletaryado kag pumuluyo pareho sang China kag Taiwan para sa malinong kag matawhay nga pagsolbar sang hambalanon sang liwat nila nga pag-upod.

Nanindugan ang PKP, kag ang proletaryo kag pumuluyong Pilipino, upod ang bilog nga kalibutan, batuk sa pagpangsulsol sang US sang gyera sa Asia kag batuk sa paggamit sini sa Pilipinas isip lunsaran sang mga agresyon sa Taiwan kag batuk sa China.

Madugay na nga ginagamit sang US ang Taiwan isip pyesa sa hegemonismo sini sa Asia kag sa pang-ekonomya kag pangmilitar nga pakig-atubangay sa China. Sa nagligad nga 75 ka tuig, gingamit sini ang Taiwan isip kuta pang-ekonomya kag pangmilitar agud isulong ang estratehiko nga heyopulitikal nga interes sini sa rehiyon nga Asia-Pacific. Ginakabig sang US ang Taiwan nga kabahin sang estratehiya nga “first-island chain” para punggan ang pag-uswag kag pagbaskog sang China isip imperyalista nga karibal. Aktibo sini nga ginapondohan kag ginatulod ang mga grupo sa Taiwan para iduso ang “independensya” para pahuyangon ang uyat diri sang China. Padayon ini nga nagabubo sang pondo agud pataason ang kusog-militar sang Taiwan.

8) Magadilaab ayhan ang imperyalista nga gyera sa tunga sang US kag China?

SSa pagpanghagyat sang US sang away sa China, nagadako ang posibilidad sa pagdilaab sang gyera. Manipestasyon ini sang pagbaskog sang magkaribal nga inter-imperyalista sa tunga sang malapad nga krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista.

Ginapilit sang US nga ipabilin ang kaugalingon isip nagapanguna kag bugtong nga gahum sa bilog nga kalibutan. Paghana ini nga bag-uhon ang nagakadihon nga bahinay sang kalibutan kag agawon ang mga merkado kag kuluhaan sang mga hilaw nga materyales nga yara sa kontrol sang mga karibal sini nga imperyalistang gahum. Ginasulsolan sang US ang China kadungan sang padayon nga paggatong sini sang gyera sa Ukraine batuk sa Russia.

Ang mga gyera nga ginapadilaab sang US ang tuman nga ginapanginpuslan sang pinakadalagko nga kumpanya sang militar sang US nga nagakandos sang binilyon ka dolyar nga ganansya. Sa Ukraine, natambak sang US ang dako nga bahin sang sarplas nga kagamitan militar sini, samtang ginatulod ang iban pa nga mga alyadong imperyalista nga ihatag ang mga abante nga hinganiban. Ginatambak man sang US ang mga sarplas nga kagamitan militar sa Pilipinas.

Amo pa man, wala sang pulos kag mapaslaw lang ang ano man nga tuyo sang US nga lusubon sang mga armado nga pwersa ang China, pareho sang pila ka beses na nga napamatud-an sa kasaysayan nga ginsulod sang mga tropang Amerikano ang mainland Asia (Vietnam, Korea, China). Nakahibalo sini ang mga eksperto militar sang US amo nga ang ginatinguhaan sini nga tugahon nga senaryo militar amo nga itulod ang China nga “lusubon” ang Taiwan agud hatagan rason nga “pangapinan ang Taiwan.” Katuyuan sang tanan nga ini nga itulod ang China nga maghimo sang tikang kag pwersahon ini nga “una nga magpalupok” (“own the starting gun” ang tinaga ni Lt. Gen. James Bierman sang Third Marine Expeditionary Force). Ginapaanggid ni Bierman ang pagpabaskog subong sang US sang presensya militar sa Japan kag Pilipinas sa ginhimo nga pila ka tuig nga pagpangaman sang US sa gyera sa Ukraine kontra sa Russia.

9) Ngaa pamahog sa kabuhi kag kahilwayan sang mga Pilipino ang pagpanulsol sang US sang gyera sa Asia?

Ang wala tuo nga pagpanulsol sang US sang mga gyera, partikular na ang pagpanghangkat sang komprontasyon militar sa China sa hambalanon sang Taiwan, pati na ang pagduso sa pagpabaskog sang mga operasyon sang Philippine Navy kag Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, ang nagadul-ong sang dako nga pamahog sa kabuhi sang mga Pilipino kag kahilwayan sang pungsod, amo man sa kabuhi kag kahilwayan sang nagkalain-lain nga pungsod sa kalibutan.

Ang mga pagtukod sang mga base militar sang US isip kabahin sang pagpangaman sa “teatro sang gyera” sang US kontra China ang direkta nga paglapas sa kinamatarung sang Pilipinas sa pagbuot-sa-kaugalingon. Ang paggamit sang US sa AFP isip suportang pwersa sa mapang-away nga agresyon ang ilabi nagalapak sa kahilwayan sang pungsod.

Direkta nga ginadingot sini ang kinamatarung sang mga Pilipino nga mag-angkon sang nagakinaugalingon nga patakaran pangluwas. Ginaagaw sini sa mga Pilipino ang kinamatarung nga desisyonan kung ang pakigbahin sa gyera nga ginaduso sang US ang sandig sa pungsodnon nga interes kag kagustohan sang mga Pilipino.

Ginadalahig sang US ang Pilipinas sa agresibo nga patakaran pangmilitar sini. Ang posibilidad nga gamiton sang US ang mga pasilidad sini sa Pilipinas para magpalupad sang misayl, ilunsar ang mga jetfighter, ukon serbisyuhan ang mga barko pang-gyera sini, ang indi malayo nga gamiton nga rason para targeton ang pungsod sang balos nga atake sang China.

Ang pagka sunud-sunuran sang rehimen Marcos sa mga mando sang US kag pagtraydor sa kahilwayan sang Pilipinas ang kabangdanan nga ang pungsod ang nagakadalahig sa gyera nga wala labot sa iya pungsodnon nga interes. Kabaylo sang ayuda militar kag pampulitika nga pabor, bulag nga ginasunod sang rehimen Marcos ang kagustohan kag kinahanglanon sang militar sang US para sa pagtukod sang mga base kag pasilidad.

Sa pihak nga bahin, pareho sang rehimen Duterte, wala man sang taludtod ang rehimen Marcos sa atubang sang direkta nga paglapas sang China sa teritoryo pandagat sang Pilipinas sa pagpatindog didto sang mga base militar, kag pagkamol sang China sa manggad sang kadagatan sang Pilipinas. Ang pagpamigos nga ini sang China sa Pilipinas, ilabi na sa mga mangingisdang Pilipino, ang gingamit subong sang US nga publisidad para hatagan rason kag kuhaon ang simpatya sang mga Pilipino sa ginahimo sini nga pagpabaskog sang presensya militar sa South China Sea.

10) Ano ang mga katungdanan sang rebolusyonryong kahublagan sa pagbato sang imperyalista nga gyera sa tunga sang US kag China, kag iban pa nga mga imperyalistang gyera sa kalibutan?

Katungdanan sang rebolusyonaryong kahublagan nga isahon ang pumuluyong Pilipino sa idalom sang bandera sang patriyotismo kag pahulagon ang pumuluyo para magtindog, manindugan kag pangapinan ang kabuhi kag kahilwayan sang pungsod. Ibun-ag ang gamhanan nga kahublagan anti-imperyalista kag batuk sa mga imperyalistang gyera. Kung indi, mahimo nga lubos mahigop ang pungsod sa alimpuros sang inter-imperyalista nga gyera kag magasulod ang pungsod sa panibag-o nga hugna sang pungsodnon nga pag-antus.

Dapat ipakigbato sang pumuluyo ang hinanali nga makipungsodnon nga demanda sa pagbasura sang MDT, EDCA, VFA kag tanan nga indi alalangay nga kasugtanan militar sa US.

Kinahanglan mag-isa sila para batuan ang plano nga pagtukod sang mga bag-o nga base militar kag pasilidad sa Pilipinas kag gub-on ang nagaluntad na nga base militar kag pasilidad sang US sa Pilipinas kag palayason ang tanan nga tropang Amerikano sa Pilipinas.

Kinahanglan nila ipanawagan ang pagtapos sang US Operation Pacific Eagle-Philippines kag pagbungkag sang mga operasyon sini sa pungsod.

Dapat nila ipauntat ang paglunsar sang Balikatan, iban pa nga mga mapanghangkat nga wargames kag iban pa nga mapasilabot nga aktibidad militar.

Upod ang mga abyan kag maki-kalinong nga mga pumuluyo sa iban nga pungsod, dapat itulod ang US nga untaton ang ayuda militar sa pasistang rehimen Marcos.

Kadungan sang pagbato sa imperyalistang US, dapat pamatukan kag batuan ang padayon nga militarisasyon sang China sa West Philippine Sea kag isulong ang pagbungkag sa tanan nga base militar kag pasilidad sang China nga yara sa West Philippine Sea.

Nagapakig-isa kag nagapanindugan ang Partido para sa tanan nga mga nagabato nga pumuluyo sa imperyalista nga mga gyera sang US diinman nga bahin sang kalibutan. Sayod ang Partido nga ginagamit sang US ang gyera isip instrumento sang pagpatuman sang hegemonya sini sa kalibutan, sa pakigbangigay sini sa mga karibal nga imperyalista kag para sumpuon ang mga pungsod kag kahublagan nga nagaduso sang pungsodnon nga soberanya. Tungod diri, ginapangatubang subong sang pumuluyo sa kalibutan ang masobra duha ka tuig na nga gyerang proxy sini batuk sa Russia sa Ukraine, ang makangilidlis nga gyerang henosidyo sini kag sang Israel sa Palestine kag ang nagalapad nga armadong kinagamo sa Middle East.

Mahinungdanon nga kontribusyon sang Partido, sang Bagong hukbong Bayan kag sang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan batuk sa inter-imperyalista nga gyera ang pagsulong sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa paagi sa pangmalawigon nga inaway banwa kag iban pa nga porma sang pagpahulag sa malapad nga masang Pilipino. Ang armado nga rebolusyon sa Pilipinas ang nagaserbe nga pinakadako nga sablag sa mga plano sang US nga magsugod kag magpadilaab sang armado nga banggianay sa Asia.

_________
Ginhanda sang:
Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas

Marso 2024

(Primer) Pagpanulsol sang us sang imperyalista nga gyera sa China, pamahog sa kabuhi kag kahilwayan sang mga Pilipino