(Primer) Panangdurog ti us iti imperyalista a gerra iti China, pangta iti biag ken wayawaya dagiti Pilipino

,
PilipinoEnglishBisayaHiligaynon


DOWNLOAD

Panglukat

Tinawen, umad-adu ken dumakdakkel ti irusrussuat ti US a wargames iti kadagaan, kadagiti soberano a teritoryo ken dagus a nakapalawlaw a taaw ti Pilipinas. Kagiddan na ti panangipatakder ti umad-adu a base militar, outpost ken pasilidad nga agserserbi a base dagiti tropa ken pangidulinan kadagiti ramit, armas, lugan a panggubat ken dadduma pay nga arsenal (kemikal, bayolohikal ken nukleyar) nga ar-aramaten na iti panangrubrob ti gerra ken “panangisagana iti teatro ti gubat” laban iti China. Iti tunggal panawen, rinib-ribu a tropa nga Amerikano ti nakaindeg iti Pilipinas iti linged dagiti nabigasyon, port visit, panangisayangkat kadagiti “pinagtipon” nga aktibidad ken dagiti awan ressat a wargames.

Nayon a pair-iruten ti US ti pang-operasyon a kontrol na iti Armed Forces of the Philippines (AFP), babaen ti panangkontrol iti arsenal na. Umad-adu dagiti igabgabsuon na a bomba, armas ken naggalusan a ramit-militar iti nagan iti “modernisasyon” ti reaksyonaryo nga hukbo. Aramat dagitoy nga armas, agresibo a makibibiang ti US iti kampanya a kontra-insurhensya ti AFP ken rehimen Marcos laban iti manangwayawaya a tignayan a Pilipino nga agtaltalinaed a katibkeran ken kadakkelan a lapped kadagiti imperyalismo nga ambisyon na iti rehiyon ti Asia. Gapu iti daytoy, lalo nga agbalbalin a manangnamnama ti AFP iti ayuda a pampinansya ken pangmilitar ti US a gapuanan nga napartak ida a mapaspasurot ti US.

Pangta iti biag dagiti Pilipino ken wayawaya ti pagilian ti panangaramat itatta ti US iti AFP ken aso-aso a rehimen ni Marcos kas paspasurot nga ipues-puesto iti sangoanan ti durdurugan na nga armado a risiris wenno gerra iti China. Kasapulan a nairut nga idauloan ken pagmaymaysaen ti Partido Komunista ti Pilipinas ken ti nailian-demokratiko a tignayan ti sibubukel a sangapagilian a Pilipino tapno salakniban ti karbengan ti pagilian laban iti ganggannaet a pannakibiang militar, idur-as ti kalikagum para iti kappia, irupir ti naingkappiaan a patakaran a pangruar, ken lappedan ti panaggil-ayab ti inter-imperyalista a gerra ken panangparangguyud ditoy iti Pilipinas.

1) Ania ti kaipapanan na ti Balikatan ken dadduma pay a wargames itatta 2024?

Iparparayag agpada ti US ken ti AFP a “kadakkelan” iti pakasaritaan na ti isayangkat a maika-39 Balikatan iti umay nga Abril ken Mayo. Agpokus daytoy kadagiti “tulbek a lokasyon” idiay laud a paset ti Palawan, maysa a lugar a napuskol ti presensya dagiti bapor ti China. Target na met a lokasyon ti isla iti Mavulis, ti pinakamurdong nga isla idiay probinsya ti Batanes a kaabay ti Bashi Channel. Adda iti 200 nautical miles (nasurok kumurang 370 kilometro) laeng ti kaadayo na iti Orchid Island ti Taiwan.

Idi napalabas a tawen, nasurok 17,000 tropa ti nagisayangkat kadagiti combat drill iti pagilian (karaman idiay Batanes) nu sadinno ket 12,000 ti Amerikano, 5,000 ti Pilipino ken 100 ti Australian. Iti umuna a gundaway, lumaok ti France iti wargames, maysa a tulbek nga alyado ti US iti Europe.

Ti Balikatan 2024 ket maysa laeng iti nasurok 500 wargames ken dadduma pay nga aktibidad militar a plano nga isayangkat ti US iti Pilipinas itatta a tawen. Saan pay a kakuyog ditoy ti unilateral ken mas nasaklaw a wargames nga isaysayangkat ti US, agmaymaysa wenno kakuyog ti dadduma nga alyado na iti Asia, iti uneg wenno asideg iti teritoryo a pangtaaw ti Pilipinas nga awan partisipasyon ti AFP.

Karaman kadagitoy ti “large deck exercises” nga insayangkat ti US idiay Philippine Sea iti daya a paset ti Taiwan, usar ti dua a warship na ken nilaukan ti kapada a bapor ti Japan. Dagitoy a dadakkel a bapor, nga aw-awagan met nga “agtatapaw a base militar” ket agtaltalinaed nga awan patingga na ken pammalubos kadagiti teritoryo a taaw ti Pilipinas iti bisa dagiti ekstrateritoryal a karbengan nga impaay ti aso-aso nga estado a Pilipino iti US.

Dagiti agtatapaw a base militar ti US iti Asia nga adda nakalugan a 7,000 tao-an ken 90 lugan pangtangatang:

Carl Vinson aircraft carrier nga adda idiay Pacific idi Hulyo 2021 (US Navy)

 

USS Abraham Lincoln (CVN 72), mangidadaulo a bapor ti Abraham Lincoln Carrier Strike Group, idi Agosto 11, 2022 kalpasan ti panagpakat na idiay Indo-Pacific (US Navy)

 

USS Ronald Reagan (CVN 76) bayat nga agbibiahe idiay Balabac Strait ken agturong idiay South China Sea idi Hulyo 12, 2022 (US Navy)

 

Nagkakarribuso ti Batanes iti presensya dagiti Amerikano

Naibus ti bagas idiay isla ti Batan, Batanes idi Abril 2023 idi ag-panic buying dagiti residente kalpasan a madamag a maigabsuon idiay isla dagiti tropa nga Amerikano para iti wargames ti Balikatan. Ammo da a panangisagana ti wargames iti posible a pannakiriri idiay Taiwan, uray pay ilaklaksid daytoy agpada ti AFP ken US. “Madi mi kayat a mairaman iti gulo,” ti nagtalinaed a sentimyento idiay isla kadaydiay a panawen.

Nagsaknap ti riribuk iti kabassitan a probinsya iti Pilipinas idi usaren daytoy ti US iti Balikatan kas pagay-ayaman dagiti tropa. Nagpunipunan ti bassit nga isla ti rinib-ribu a tropa, ginasut a lugan pangtaaw ken pangtangatang, dagiti kanyon ken dadduma pay nga armas. Insayangkat ditoy dagiti simulated a “beach landing” wenno panagsampa dagiti amphibious a lugan panggubat ti US iti taaw, panagdisso ti agkakadakkel ken nakaro ti tagari nga Osprey kadagiti turod, ken panagpaputok kadagiti makabengngeg a kanyon nga HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

2) Ania ti “strategic island defense” ti AFP?

Mano bulanen a sangkadalawat dagiti opisyal ti US, AFP ken ni Marcos ti “panagbaw-ing” ti AFP manipud “internal a depensa” agturong “eksternal a depensa” gapu ta “nakapsuten” wenno “naparmeken” ti New People’s Army. Idi rugi ti tawen, impablaak ni Gilbert Teodoro, kalihim ti Department of National Defense, ti pannakabukel ti Comprehensive Archipelagic Defense Concept (CADC) ti AFP. Ti plano kadaytoy a depensa ket para kano iti proteksyon ti exclusive economic zone ti Pilipinas idiay Palawan (nu sadinno ket agtaginayon ti presensya dagiti bapor nga Amerikano ken Chinese), ken idiay Batanes (a gandat nga aramiden a paggindegan ti US gapu iti kaasideg na idiay Taiwan).

Iti aktwal, kasilpo ti CADC iti kanagan nga “archipelagic defense strategy” ti US a nangiduron para iti panangiyaplag ti sistema dagiti misayl ken kanyon iti inawagan na a “first-island chain.” Ilaklako daytoy nga estratehiya kas pamuspusan tapno lappedan ti panaglawa ti “pangta” ti bileg militar ti China. Iti likod daytoy nga estratehiya ti panangited idiay mainland ti US ti “nauneg a depensa” oras a gumil-ayab ti gerra iti nagbaetan daytoy ken ti China. Kayat a saoen, dagiti pagilian nga adda iti “first-island chain” ti umuna a mangrikna iti didigra nga ipagteng ti maysa a gerra nga US-China, kas pangarigan gumil-ayab daytoy.

Paset daytoy nga estratehiya iti panagpapigsa ti US iti presensya dagiti tropa ken panangipuesto kadagiti igam kadagiti base militar na idiay Japan ken South Korea. Dakkel a paset na ti panangtatek ti US idiay amianan ken laud a paset ti Pilipinas kadagiti base militar ken pasilidad nga agserbi a pagrubbuatan ti atake a misayl nga agtupak iti uneg mismo ti mainland ti China.

Kitaen: Kabuklan a Pannirigan iti Archipelagic Defense Strategy

Kasinnupadi iti panangngawag na, ti “archipelagic defense strategy” ket maysa a plano nga opensibo. Paypayungan daytoy ti agresibo ken mas nasaklaw nga Indo-Pacific Security Strategy. Kagiddan na ti panagpapigsa ti US kadagiti alyansa militar na iti Asia, kas iti AUKUS (Australia-United Kingdom-United States) ken QUAD (US, UK, India ken Japan.

3) Manon ti impatakder a base militar ken pasdek ti US iti uneg ti EDCA?

Iti sibubukel a 2023, nagbuelo ti panangtarimaan kadagiti daan ken konstruksyon kadagiti baro a base ken pasilidad ti US, usar ti pondo ti pagilian, rekurso ti umili ken pigsa’t-tegged ti aso-aso na nga AFP. Mismo a ni Gilbert Teodoro, kalihim ti Department of National Defense, ti nanglikaw ti pagilian tapno siguraduen ti panagleppas iti 95 proyekto (manipud 32) iti siyam nga intuding nga “Agreed Location” iti uneg ti EDCA.

Karaman kadagiti nalpasen ti pangidulinan ti jetfuel ken konstruksyon ti “command center” dagiti soldado nga Amerikano iti Lal-lo Airport idiay Cagayan (maysa a sibilyan a pagpatayaban); panagpa-akaba ti pagpatayaban ken konstruksyon ti bodega ken garahe a pang-eroplano (hangar) iti Basa Airbase idiay Pampanga; pangikabilan ti jetfuel iti Mactan-Benito Ebuen Air Base idiay Cebu; ken dadakkel a pasdek ken baraks iti Fort Magsaysay idiay Nueva Ecija. Nangrugi metten ti panangpauneg ti sangladan, panangiyaplag ti pagpatayaban ken konstruksyon ti kampo militar iti Balabac Island idiay Palawan ken dadduma pay nga “EDCA site” a para iti eksklusibo nga usar ti US.

Kitaen: Mapa ti “EDCA sites”

Idi Setyembre 2023, impablaak ti US ti pagayatan na a nayunan ti siyam nga agrarairan a base. Ngem sakbay na pay, nai-reporten dagiti masa nga apektado ti panagtalinaed dagiti tropa nga Amerikano ken panagraira dagiti pasilidad da idiay Ilocos Norte ken sumagmamano a paset ti Ilocos Sur ken Oriental Mindoro. Us-usaren metten dagiti puersa a nabal ti US ti sigud a Subic Naval Base idiay Zambales a ginatang ti maysa nga Amerikano a kompanya iti armas manipud iti Hanjin Industries, kalpasan nga agserra daytoy idi 2019. Naipadamag met ti panangibuntuon ti US ti ramit-militar iti 25-ektarya a “kampo ti AFP” iti Calayan Islands idiay Cagayan ken ti panangipatakder na ti dua a “sibilyan a sangladan” iti Batan Island idiay Batanes kalpasan nga usaren ti isla iti Balikatan idi 2023. Kadaytoy Marso, imbulgar ti maysa a senador nga iti aktwal, 16 ken saan laeng a siyam ti padpadur-asen nga “EDCA site” para iti US.

Laksid ditoy ti permanente a nakabase a tropa ti US a saan a nakapauneg iti katulagan nga EDCA, kas iti Zamboanga ken Basilan iti uneg ti Operation Pacific Eagle-Philippines, uray ti naduma-duma a pasilidad pangkomunikasyon (Samar, Cebu, Mindoro, Boracay, Pangasinan, ken adu pay a lugar) a saan nga ak-aklunen ti AFP ken ti US.

Tagabagkat dagiti soldado nga Amerikano idiay Ilocos Norte

Idi nagirussuat ti military drills ti US idiay San Joaquin, Sarrat, Ilocos Norte idi Marso 2023, inraman na ti mano a sibilyan iti barangay. “(Iti treyning), dakami ti mangbagbagkat kadagiti soldado nga Amerikano a kaswalti kampay idi iti gerra,” istorya ti maysa a residente a pinalaok iti panagsanay. “Kayat a saoen, nu agpayson a gerra ket dakami ti parabagkat kadagiti soldado nga Amerikano a makaswalti. Nagdadagsen da pay met!”

Numanpay awan iti “Agreed Location” ti Ilocos Norte, agrarairan dagiti imprastruktura ken pasilidad militar ti US ditoy. Tinagikua ti US ti 30 ektarya a daga idiay Barangay Bobon, Burgos, nu sadinno a nakapuesto ti 40 kanyon nga howitzer. Adda met dagiti impatakder a pasdek dagiti soldado nga Amerikano nga iparparayag da pay nga us-usaren para iti panagsiput wenno monitoring iti garaw ti militar ti China. Agipatpatakder met ti US ti seawall a kasla kalsada ti kaakaba na kas portipikasyon ti base da, a makalapped iti panagtapog ken pagsanglad dagiti mangngalap iti baybay.

Idi adda ti 7-aldaw a simulation ken live fire exercises iti lugar, saan a nakakalap ti babassit a mangngalap.

“Narigat ti sasaaden tayo ditoy,” kuna ti maysa a mangngalap. “Kasano laengen nu adda tayo iti taaw ket killaat a nagputok dagiti rocket da?”

4) Ania dagiti bangbangir a katulagan nga us-usaren ti US tapno pagtalinaeden ti presensya na iti pagilian?

Idi Mayo 1, 2023, pinirmaan da Ferdinand Marcos Jr ken Joseph Biden, presidente ti US, ti Bilateral Defense Guidelines, maysa a dokumento a nangpasingked manen iti Mutual Defense Treaty (MDT) ti 1951, maysa a kolonyal a katulagan a nangigalot iti Pilipinas iti patakaran pangruar ti US. Iti “tarabay” nga insagana ti US, inkeddeng na ti panangpondo, panangsanay ken panangarmas iti AFP tapno pagserbien ti aso-aso nga hukbo kadagiti panggep na laban iti China. Idi Abril 2023, pinirmaan ti Pilipinas ti maysa a 5-10 tawen a plano panseguridad para iti “modernisasyon” dagiti armas, kampo ken pasilidad ti AFP.

Sipud nagrairan ti MDT, nagserbi daytoy a sanggir ti direkta a pannakibiang ti US kadagiti panguneg a nailian nga isyu ken panangparangguyod iti Pilipinas kadagiti gerra a sinerrek ti US iti naglabas a pito dekada.

Idi 1947, induron ti US ti Military Bases Agreement (MBA) ken inusar ti 65,000 ribu ektarya a daga nga agrikultural ken tawid a daga tapno agbalin a base dagiti soldado nga Amerikano, ken pangidulinan kadagiti igam na, karaman dagiti armas nukleyar. Dagitoy a base ket inaramid a pagrubbuatan dagiti puersa a pangagresyon ti US kadagitoy a gerra.

Nagserbi a págbatayan ti MDT ti dadduma pay a bangbangir a katulagan militar, aglalo kalpasan nga ibasura ti Senado ti Pilipinas ti MBA idi 1992. Karaman kadagitoy ti:

Visiting Forces Agreement: 1998, pinirmaan ti rehimen Ramos. Nangipalubos iti libre a panagruar-serrek ken panagtalinaed ti dadakkel a bilang dagiti tropa nga Amerikano, ken nangted kadakuada kadagiti ekstrateritoryal a karbengan.

Idi 2006, binukel ti US ti Security Engagement Board (SEB), basar iti VFA, tapno ikeddeng dagiti “komun” nga aktibidad” ti AFP ken naparpartak nga imatonan ti dadakkel a wargames kas ti Balikatan. Babaen met ti SEB, maikedkeddeng nu ania dagiti nagalusan nga igam a “gatangen” ti Pilipinas iti US, iti uneg ti programa a Foreign Military Funding ti US.

Enhanced Defense Cooperation Agreement: 2014, pinirmaan ti rehimen Aquino II. Nangipalubos iti panangipatakder kadagiti eksklusibo a pasilidad ken base militar ti US iti uneg dagiti kampo militar ti AFP tapno usaren dagitoy a pangibuntuonan kadagiti ramit militar ti US, wenno paginanaan dagiti tropa nga Amerikano iti pagilian.

Daytoy itatta ti nágbatayan tapno ipatakder dagiti base militar sadinno man iti pagilian a kayaten ti US.

5) Agpayso kadi ti ibagbaga ti AFP nga agpokusen daytoy iti “external defense” ken panawan nan ti counterinsurgency?

Itatta, awan ti makitkita nga indikasyon a gandat ti AFP nga iturong ti imatang na iti “external defense” wenno pangruar a depensa, iti laksid dagiti waragawag ti kalihim ti DND. Agingga itatta, mayorya dagiti batalyon na ket nakapokus kadagiti larangan gerilya ti NPA iti laksid ti karaisao na nga “insurgency-free” ti adun, nu saan man nga amin, dagiti probinsya ken indeklaran ti kasasaad a “Stable Internal Peace and Security” iti adu a paset ti pagilian.

Kinapudno na, nangted manen ti dedlayn ni General Romeo Brawner Jr, komander ti AFP, kadaytoy Marso tapno rebbeken ti amin a larangan gerilya pagdanon ti Marso 31, amin a bertikal a pormasyon ti NPA iti Hunyo 30, ken amin a yunit ti BHB iti panagleppas ti tawen. Giniddanan daytoy a mandar iti serye dagiti panagbombomba ken panag-istraping manipud iti tangatang ken awan aniaman a panagkanyon idiay Abra, Negros, Bukidnon, Iloilo ken Quezon. Awan anawa met dagiti panaglabsing dagiti yunit na kadagiti linteg ti moderno a gubat, ken karbengan-tao iti minilyon a sibilyan.

Agsipud 2021, nangibukbok ti US ti $2.1 bilyon a balor ti armas nga inted wenno inlako iti Pilipinas karaman dagiti jetfighters, misayl, bomba, howitzer ken dadduma pay nga armas. Iti kumpas ti US, pinairteng ti AFP ti gerra a kontra-rebolusyonaryo a ginaladan ti panangusar ti terorismo ti estado. Kagiddan ti rinugian nga Operation Pacific Eagle-Philippines, induron ti gobyerno a Trump kenni Duterte idi Oktubre 2017 ti panangideklara a terorista iti Partido ken NPA ken pananggibus ti tungtongan pangkappia. Iti duron met ti US ken dagiti ahente na iti AFP ken sektor panseguridad, pinagbalin a linteg idi 2020 ti narungrungsot nga “Anti-Terrorism Law.”

Agsipud idi ket impatungpal dagiti brutal a taktika a kontra-gerilya nga inusar met ti US idiay Vietrnam karaman ti panag-hamlet, ekstrahudisyal a pammapatay, ken panagbomba manipud iti tangatang. Dagiti nasaknap a kaso iti panaglabsing ti AFP ken PNP kadagiti karbengan-tao ken panangibaddek iti internasyonal a makatao a linteg ti mangidurduron kadagiti sumagmamano a progresibo a kongresista ken senador idiay US nga irupir nga isardeng ti US ti panangted ti ayuda militar iti Pilipinas.

6) Ania dagiti ramut ti ribalan militar ti US ken China?

Ribalan a pang-ekonomya ti ramut ti rinnikiar nga US ken China, a nangrugi nga umirteng idi katengngaan ti dekada 2000. Sakbay daytoy, nabayag a nagbalin a nagtinnulong iti ekonomya ti US ken China. Agsipud panagleppas ti dekada 1970, sinuportaran ti US ti naglaylayon a transpormasyon ti China manipud panagbalin a sosyalista agturong iti panagbalin a kapitalista, kakumplot dagiti monopolyo a burukrata kapitalista idiay China. Pinaboran ti US ti China iti panaglilinnako ken panagpuonan (“most favored nation”). Pinalubusan na a makapadur-as ti bukod nga industriya ti China kagiddan ti panangiyakar ti dumakdakkel a paset ti produksyon, aglalo iti tay-ak ti teknolohiya.

Pinagnumaran dagiti monopolyo-kapitalista iti estado idiay China ti opensiba ti neoliberalismo wenno liberalisasyon, deregulasyon, ken pribatisasyon idiay China ken iti sibubukel a lubong. Napartak a natransporma ti China agturong iti maysa a baro a timmaud nga imperyalista a bileg. Dagiti monopolyo-kapitalista idiay China ket nangiruar ti kapital iti langa dagiti pautang ken panagpuonan. Katinnulong ti Russia, nangibangon daytoy iti bukod a bloke pang-ekonomya (BRICS) ken alyansa militar (Shanghai Cooperation Organization).

Mano daras a pinapigsa ti China ti puersa militar na ken dagiti operasyon na iti ballasiw-taaw. Karaman ditoy ti panangipatakder kadagiti base militar iti pito nga artipisyal nga isla idiay South China Sea ken iti uneg ti teritoryo pangbaybay ti Pilipinas, tapno kontrolen ti ruta ti panaglilinnako ditoy.

Ti panangipatakder kadagitoy a base militar ket direkta nga agresyon militar ken labsing iti karbengan pangtaaw ti Pilipinas a binigbig iti desisyon ti International Arbitral Tribunal iti uneg ti United Nations Convention on the Laws of the Seas (UNCLOS). Iti panawen ti kinnumplot pang-ekonomya, inkidem ti US dagitoy a panagpapigsa ti China.

Kasaruno ti krisis pampinansya idi 2008, pimmigsa ti reklamo ti US iti bangbangir na a linnakuan iti China, panangkontrol ti China iti dakkel a paset ti sangalubongan a linnakuan. Induron ti US ti panangbukel kadagiti bloke iti linnakuan nga nangetsapuera iti China, kagiddan ti panangipatungpal kadagiti patakaran a proteksyunista. Idi 2011, indeklara ti gobyerno nga Obama ti US ti “pivot to Asia” a panangibaw-ing ti pokus dagiti puersa militar na manipud idiay Europe ken Middle East agturong iti Asia.

Iti turay ti gobyerno a Trump agingga iti gobyerno a Biden, intinnag ti US dagiti addangen a pananglipit iti ekonomya ti China, kano ket tapno dusaen daytoy iti saan a panangsurot iti “dagiti sangalubongan nga allagaden.” Nangitinnag met ti US ti pananglipit iti panaggangkat kadagiti produkto nga agrikultural manipud idiay China.

Kasla gerra iti taaw ti Mindoro

Kunam la nu lugar-gubatan ti taaw ti Occidental Mindoro idi inrussuat ditoy ti US ti maysa a “maritime cooperative activity” idi Enero idiay Cabral Island, saklaw ti West Philippine Sea. Bayat nga agpangpangas dagiti Amerikano a soldado, kakuyog dagiti babaunen da a Pilipino a soldado, nagsipot kadakuada ti dua a bapor pang-gubat ti China iti saan nga adayo.

Panggep ti MCA iti panagisagana ti US kadagiti bapor ken hukbo a nabal ti Pilipinas tapno irubo dagitoy iti gerra a nabal laban iti China. Tallo a kasdiay nga aktibidad ti insayangkat ti US agsipud Disyembre 2023 agingga Pebrero itatta a tawen.

7) Ania ti takder ti Partido iti isyu ti Taiwan?

Supsuportaan ti PKP ti umili ti Taiwan iti militante a panaglaban da iti panangusar ti US iti Taiwan kas piyesa iti estratehiya nga heyopolitikal. Tubtubngaren na ti pannakibiang ti US kadagiti isyu pang-uneg ti China, kasta met ti militarista a sungbat ti China. Supsuportaan na ti kalikagum ti proletaryado ken umili agpada ti China ken Taiwan para iti nalinak ken kalmado a panangrissut iti isyu ti panagkuyog da manen.

Tumaktakder ti PKP, ken ti proletaryo ken umili a Pilipino, kakuyog ti intero a lubong, laban iti panangkarit ti US ti gerra iti Asia ken laban iti panangusar na iti Pilipinas kas pagrubbuatan kadagiti agresyon idiay Taiwan ken laban iti China.

Nabayagen nga us-usaren ti US ti Taiwan kas piyesa iti hegemonismo na iti Asia ken iti pang-ekonomya ken pangmilitar a pannakisinnango iti China. Iti naglabas a 75 tawen, inusar na ti Taiwan kas kuta a pang-ekonomya ken pangmilitar tapno idur-as ti estratehiko nga heyopolitikal nga interes na iti rehiyon Asia-Pacific. Itudtuding ti US ti Taiwan a paset ti estratehiya a “first-island chain” tapno lapdan ti panagdur-as ken panagpigsa ti China kas imperyalista a karibal. Aktibo na ponpondoan ken idurduron dagiti grupo idiay Taiwan tapno irupir ti “independensya” tapno pakapsuten ti tengngel ditoy ti China. Agtultuloy daytoy nga agibukbukbok ti pondo tapno ingato ti pigsa-militar ti Taiwan.

8) Gumil-ayab kadin ti imperyalista a gerra iti nagbaetan ti US ken China?

Iti panangkarit ti US laban iti China, dumakdakkel ti posibilidad ti panaggil-ayab ti gerra. Manipestasyon daytoy ti panagkaro ti ribalan nga inter-imperyalista iti tengnga ti nasaknap a krisis ti sangalubongan a sistema a kapitalista.

Pilpiliten ti US a pagtalinaeden ti bukod kas kangrunaan ken naisangsangayan a bileg iti sibubukel a lubong. Panaggandat daytoy a baliwan ti mabukbukel a panagguguddua iti lubong ken agawen dagiti pagtagilakkuan ken pangal-alaan kadagiti naata a materyales nga adda iti kontrol dagiti karibal na nga imperyalista a bileg. Durdurugan ti US ti China kagiddan ti agtultuloy a panangrubrob na ti gerra idiay Ukraine laban iti Russia.

Dagiti gerra a pagilgil-ayaben ti US ket napalalo a pagnumnumaran ti kadadakkelan a kompanya militar ti US a tumaktako ti binilyon a dolyar a ganansya. Idiay Ukraine, naibuntuon ti US ti dakkel a paset ti sarplas a ramit militar na, bayat nga idurduron dagiti dadduma pay nga alyado nga imperyalista nga ited dagiti abante nga igam. Ibunbuntuon met ti US dagiti sarplas a ramit militar iti Pilipinas.

Nupaykasta, awan pateg ken maupay laeng ti aniaman a panaggandat ti US a rauten dagiti armado a puersa ti China, kas iti manon a daras a napaneknekan iti pakasaritaan a sinerrek dagiti tropa nga Amerikano ti mainland Asia (Vietnam, Korea, ken China). Ammo daytoy dagiti eksperto militar ti US isu nga ti igagaed na nga aramiden a senaryo militar ket ti iduron ti China a “rauten” ti Taiwan tapno maiklintegan a “salakniban ti Taiwan.” Panggep amin dagitoy nga iduron ti China nga agaramid ti addangen ken puersaen daytoy nga “umuna nga agpaputok” (“own the starting gun” iti sarita ni Lt.Gen. James Bierman ti Third Marine Expeditionary Force). Inyarig ni Bierman ti panagpapigsa itatta ti US iti presensya militar idiay Japan ken Pilipinas iti insayangkat a mano tawen a panangisagana ti US iti gerra idiay Ukraine kontra iti Russia.

9) Apay a pangta iti biag ken wayawaya dagiti Pilipino ti panangdurog ti US ti gerra iti Asia?

Ti kannigid-kannawan a panagdurdurog ti US kadagiti gerra, partikular ti panangkarit ti komprontasyon militar iti China iti isyu ti Taiwan, uray ti panangiduron iti panangpapigsa kadagiti operasyon ti Philippine Navy ken Philippine Coast Guard idiay West Philippine Sea, ket mangitultulod ti dakkel a pangta iti biag dagiti Pilipino ken wayawaya ti pagilian, uray met iti biag ken wayawaya ti naduma-duma a pagilian iti lubong.

Dagiti panangipatakder kadagiti base militar ti US kas paset ti panagisagana iti “teatro ti gubat” ti US kontra China ket direkta a panangdadael iti karbengan ti Pilipinas iti bukod-a-pangngeddeng. Ti panangusar ti US iti AFP kas suporta a puersa iti gerra nga agresyon ket lalo a panangibaddek iti soberanya ti pagilian.

Direkta nga ipapaidam na ti karbengan dagiti Pilipino a maaddaan ti agbukbukod a patakaran pangruar. Inagaw na kadagiti Pilipino ti karbengan nga ikeddeng nu ti pannakilaok iti gerra nga idurduron ti US ket nakabasar iti nailian nga interes ken pagayatan dagiti Pilipino.

Iramraman ti US ti Pilipinas iti agresibo a patakaran pangmilitar na. Ti posibilidad nga usaren ti US dagiti pasilidad na iti Pilipinas tapno agpatayab kadagiti misayl, irussuat dagiti jetfighter, wenno serbisyoan dagiti bapor panggubat na, ket saan nga adayo nga usaren a rason tapno targeten ti pagilian ti bales-panagraut ti China.

Ti panagbalin a paspasurot ti rehimen Marcos kadagiti mandar ti US ken panagtraydor iti soberanya ti Pilipinas ti gapu a ti pagilian ket mairamraman kadagiti gerra nga awan pakainaigan iti nailian nga interes na. Kasukat ti ayuda militar ken pampulitika a pabor, bulding a sursuruten ti rehimen Marcos ti paggayatan ken pangkasapulan ti militar ti US para iti panangipatakder kadagiti base ken pasilidad.

Iti bangir a benneg, kas iti rehimen Duterte, awan met duri ti rehimen Marcos iti sango ti direkta a panangdadael ti China iti teritoryo pangbaybay ti Pilipinas iti panangipatakder idiay kadagiti base militar, ken panaggamgam ti China iti kinabaknang iti taaw ti Pilipinas. Daytoy a panangidadanes ti China iti Pilipinas, aglalo kadagiti mangngalap a Pilipino, ket us-usaren itatta ti US a publisidad tapno ikalintegan ken alaen ti simpatya dagiti Pilipino iti isaysayangkat na a panagpapigsa ti presensya militar idiay South China Sea.

10) Ania dagiti rebbengen ti rebolusyonaryo a tignayan iti pananglaban ti imperyalista a gerra iti nagbaetan ti US ken China, ken dadduma pay nga imperyalista a gerra ti lubong?

Rebbengen ti rebolusyonaryo a tignayan a pagmaymaysaen ti umili a Pilipino iti uneg ti bandera ti patriyotismo ken patignayen ti umili tapno tumakder, mangngeddeng ken salakniban ti biag ken wayawaya ti pagilian. Partuaten ti nabileg a tignayan nga anti-imperyalista ken laban kadagiti imperyalista a gubat. Nu saan, mabalin a naan-anay a maigop ti pagilian iti alipugpog ti inter-imperyalista a gerra ken sumrek ti pagilian iti barbaro a tsapter iti nailian a panagsagaba.

Rumbeng nga ilaban ti umili ti dagus a makabayan a kiddaw a panangibasura ti MDT, EDCA, VFA ken amin a saan a patas a katulagan militar iti US.

Kasapulan nga agkaykaysa da tapno labanan ti plano a panangipatakder kadagiti baro a base militar ken pasilidad iti Pilipinas ken rebbaen dagiti agrarairan a base militar ken pasilidad ti US iti Pilipinas ken patakyasen amin a tropa nga Amerikano iti Pilipinas.

Kasapulan da nga ipanawagan iti pananggibus ti US Operation Pacific Eagle-Philippines ken panangrippuog kadagiti operasyon na iti pagilian.

Rumbeng da nga ipasardeng ti panagirussuat ti Balikatan, dadduma pay a manangkarit a wargames ken dadduma pay a mannakibiang nga aktibidad militar.

Kakuyog dagiti gayyem ken maka- kappia nga umili iti sabali a pagilian, rumbeng nga iduron ti US nga isardeng ti ayuda militar iti pasista a rehimen Marcos.

Kagiddan ti panaglaban iti imperyalista nga US, rumbeng a suppiaten ken labanan ti agtultuloy a militarisasyon ti China idiay West Philippine Sea ken idur-as ti panangrebba iti amin a base militar ken pasilidad ti China nga adda idiay West Philippine Sea.

Makikaykaysa ken tumaktakder ti Partido para kadagiti amin a lumablaban nga umili kadagiti imperyalista a gerra ti US sadinno man a paset ti lubong. Ammo ti Partido nga us-usaren ti US ti gerra kas instrumento ti panangitinnag ti hegemonya na iti lubong, iti pannakirinnikiar na kadagiti karibal nga imperyalista ken tapno parmeken dagiti pagilian ken tignayan a mangiruprupir ti nailian a soberanya. Gapu iti daytoy, sangsangoen itatta ti umili iti lubong ti nasurok dua tawenen a proxy a gerra na laban iti Russia idiay Ukraine, ti nakaam-ames nga henosidyo a gerra na ken ti Israel idiay Palestine ken ti lumawlawa nga armado a risiris idiay Middle East.

Naisangsangayan a kontribusyon ti Partido, ti New People’s Army ken ti sibubukel a rebolusyonaryo a tignayan laban iti inter-imperyalista a gerra ti panangidur-as ti demokratiko a rebolusyon ti umili babaen iti naunday a gubat ti umili ken dadduma pay a porma ti panangpatignay iti nalawa a masa a Pilipino. Ti armado a rebolusyon iti Pilipinas ti agserserbi a kadakkelan a lapped kadagiti plano ti US a mangdurog ken mangpagil-ayab ti armado a risiris iti Asia.

 

____
Insagana ti:
Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas

Marso 2024

(Primer) Panangdurog ti us iti imperyalista a gerra iti China, pangta iti biag ken wayawaya dagiti Pilipino