Hut-ong mamumuo, pangulohan ang martsa batok sa imperyalismo

, ,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishIlocoHiligaynon

Sa milabayng kapin upat ka dekada, giguba sa mga palisiya sa liberalisasyon, deregulasyon ug pribatisasyon ang katilingbanon, ekonomikanhon ug pulitikanhong mga katungod sa mga mamumuo. Walay hunong ang pagpangawkaw ug pagpangdaugdaug sa mga semikolonyal ug semipyudal nga atrasadong nasud sama sa Pilipinas, ug nagpatuyang sa pagpuga sa sobrang bili gikan sa kusog-pamuo sa mga mamumuo.

Biktima ang mga mamumuong Pilipino sa grabeng neoliberal nga pag-atake sukad pa niadtong ulahing bahin sa dekada 1980. Labaw nga midaku ang gintang tali sa suhulan ug sa gasto sa mga mamumuo sa Pilipinas. Giatake sa pasismo ang mga unyon nga bugtong hinagiban sa mga mamumuo aron ipakigbisog ang hustong suhulan ug panalipdan ang ilang mga katungod.

Giusab ang mga balaod ug palisiya sa pamuo aron hatagag dalan ang neoliberal pagpangdaugdaug, gikan sa “regionalization” sa suhulan, pagpatuman sa “floor wage” ug “two-tier” nga sistema sa suhulan, ug uban pang mga iskema aron birahon paubos ang suhulan. Mikaylap ang lain-laing porma sa “flexible labor”, lakip ang kontraktwalisasyon sa pamuo, “compressed work week,” “outsourcing,” ug uban pang sistemang labaw nga nagpagrabe sa kundisyon sa mga mamumuo ug miyatak sa ilang mga katungod.

Mitiurok ang mga istandard sa panginabuhi sa mga mamumuo, ilabina atubangan sa taas ug walay hunong nga pagsaka sa presyo sa pagkaon, lana, ug uban pang nag-unang panginahanglan sa milabayng duha ka tuig ilalum sa rehimeng Marcos. Sa kantidad ug kalidad, nakasinati ang mga mamumuo ug ang ilang mga pamilya sa mas ubos nga ang-ang sa panginabuhi, sa hisgutanan sa edukasyon sa ilang mga anak, pagkaon ug nutrisyon, pag-atiman sa kahimsog, ug akses sa mga pangpublikong yutilidad ug serbisyo. Walay tinigum ug nalubong sa utang ang mga mamumuong Pilipino ug ang ilang mga pamilya.

Nagpabungol-bungol si Marcos sa singgit sa mga mamumuo alang sa umento sa suhulan, subay sa palisiya sa iyang rehimen alang sa baratong kusog-pamuo isip yaweng bahin sa iyang anti-nasyunal nga tinguhang agnihon ang mga langyawng negosyante. Labaw nga migrabe ang pulitikanhong pagpanumpo sa mga lider ug organisador nga ginatarget sa pagpaniktik, pagpangatake, pagpangaresto, pagpangdagit ug ekstrahudisyal nga pagpatay sa mga pasistang gaway ni Marcos.

Nagkapuliki karon ang rehimeng Marcos nga usabon ang Konstitusyong 1987 aron labaw kining ialayon sa interes sa mga langyawng kapitalista. Kadungan kini sa pag-alagad ni Marcos sa mga heyopulitikal nga laraw sa imperyalismong US, ug pagpagamit sa Pilipinas sa pagpanghulhog niini og gyera sa karibal nga imperyalistang China. Liboan ka tropang Amerikano ang nakabase karon sa Pilipinas.

Atubangan sa nagkagrabeng mga porma sa pagpahimulos ug paggrabe sa ekonomikanhong kahimtang, nagkagrabeng pulitikanhong pagpanumpo ug hingpit nga pagyukbo sa rehimeng Marcos sa imperyalismong US, ang kalihukan sa mga mamumuo sa Pilipinas kinahanglang mobarog nga mas lig-on sa unahan sa pakigbisog sa katawhang Pilipino alang sa nasudnon ug katilingbanong pagpalingkawas.

Kinahanglang kusganong paningkamutan sa mga mamumuong Pilipino nga mag-organisa ug tukuron ang ilang mga unyon o mga pulitikanhon, kulturanhon ug uban pang tipo sa organisasyong masa sa ilang mga pabrika ug komunidad. Kinahanglang pukawon, organisahon ug palihukon ang masang mamumuo aron ipakigbisog ang makatarunganong suhulan katugbang sa minimum nga ₱1,200 kada adlaw nga, kapinkun-kulang, kantidad sa gasto sa kada adlaw sa lima-katawong pamilya.

Ang pakigbisog alang sa makatarunganong suhulan kasumpay sa pagpanghingusog sa katungod sa mga mamumuo alang sa disenteng pabalay, libre o baratong serbisyong panglawas ug edukasyon, igong pagkaon, limpyong tubig, kuryente ug uban pang batakang katilingbanon ug ekonomikanhong katungod. Ang kanhing giila nga mga katungod, malukpanong gilapas ug gihikaw sa panahon sa neoliberalismo. Panahon na aron subli kining ipanghingusog ug ipakigbisog.

Walay laing pamaagi nga ipakigbisog ang makatarunganong suhulan ug mga katungod sa mga mamumuo gawas sa ilang militanteng paglihok. Anaa kanila ang gahum para padaganon, pahinayon o pahunungon ang produksyon pinaagi sa lain-laing porma sa hiniusang paglihok hangtud sa pagwelga.

Kinahanglang hugot nga isumpay ang ekonomikanhong pakigbisog sa mga mamumuo sa mainitong isyu sa katilingban ug pulitika nga giatubang sa tibuok katawhan. Ang kusog sa hut-ong mamumuo ang nag-unang gilauman sa katawhang Pilipino sa pagbatok sa pakanang “chacha” ni Marcos ug sa nagkadakung hulga sa kaugalingnan ug kaluwasan sa nasud bunga sa pagpanghagit og gyera sa imperyalismong US.

Kinahanglang pakusgon sa mga mamumuo ang ilang tingog ug iabante ang pinakahait nga nasudnon-demokratikong pagtuki ug mga panawagan. Ang ilang mga unyon ug mga kahugpungan kinahanglang mapuno sa makinasudnon ug demokratikong diwa, ug sa militante ug rebolusyonaryong determinasyong mosukol. Kinahanglan silang mobarog sa unahan sa nagdahunog nga martsa sa pagsukol sa katawhang Pilipino, uban sa demokratiko ug anti-imperyalistang pakigbisog sa lain-laing bahin sa kalibutan.

Sa giya sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, kinahanglang magtuon-balik sa kasaysayan ang mga mamumuo aron subli nilang masabtan ang ilang gahum nga usabon ang kalibutan ug tapuson ang sistemang madaugdaugon. May mga kapakyasan man ug pag-atras, dili niini mausab ang batakang kamatuuran nga ilalum sa pagpangulo sa hut-ong mamumuo, nakaangkon ang katawhang sa tibuok kalibutan sa wala pay katugbang nga paglambo, kaangayan, hustisya ug kalingkawasan.

Ang labaw nga paggrabe sa ekonomikanhon ug pulitikanhong kahimtang sa mga mamumuo, mga mag-uuma ug uban pang demokratikong sektor sa Pilipinas ang nagtukmod kanila nga mobarog ug mosukol. Aron moabante, kinahanglan nilang isalikway ang mga walay pulos nga saad sa rehimeng US-Marcos, ug ang repormismo sa mga dilawang lider ug oportunistang naglangkub sa aristokrata sa pamuo nga nagababag sa ilang makihut-ong nga kahimatngon.

Dili mapugngan sa pagpanumpo sa rehimeng Marcos ang determinadong pag-abante sa katawhang Pilipino sa dalan sa nasudnon-demokratikong pakigbisog, gikan sa hiniusang pagsukol sa kasyudaran, hangtud sa armadong pakigbisog sa kabanikanhan.

Determinado ang Partido nga pangulohan ang hut-ong mamumuo ug katawhang Pilipino sa pag-asdang sa rebolusyonaryong kalihukan, ug giyahan sila sa ilang antipasista, anti-imperyalista ug antipyudal nga mga pakigbisog, ug aron iasdang ang pakigbisog alang sa nasudnong demokrasya ug sosyalismo.

Hut-ong mamumuo, pangulohan ang martsa batok sa imperyalismo