Sahing mamumugon, magmartsa sa atubang sang pagbato sa imperyalismo

, ,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisayaIloco

Sa nagligad nga apat ka dekada, ginwasak sang mga patakaran sang liberalisasyon, deregulasyon kag pribatisasyon ang pangkatilingban, pang-ekonomya kag pampulitika nga mga kinamatarung sang mga mamumugon. Wala untat ang pagpangawat kag pagpamigos sa mga atrasado nga pungsod nga malakolonyal kag malapyudal pareho sang Pilipinas, kag ginalubos-lubos ang pagpanghugakom sang sobra nga bili sang kusog-pangabudlay sang mga mamumugon.

Biktima ang mga mamumugon nga Pilipino sang todo-todo nga neoliberal nga pag-atake halin pa sadtong ulihi nga bahin sang dekada 1980. Nagdako nga nagdako ang kal-ang sa tunga sang sweldo kag sang gasto sa pagpangabuhi sang mga mamumugon sa Pilipinas. Ginaharas sang pasismo ang mga unyon nga bugtong nga hinganiban sang mga mamumugon para ipakigbato ang husto nga sweldo kag pangapinan ang ila mga kinamatarung.

Ginligwat ang mga laye kag patakaran sa pamugon agud hatagan-dalan ang todo nga neoliberal nga pagpamigos, halin sa “regionalization” sang sweldo, pagpatuman sang “floorwage” kag “two-tier” nga sistema sa pagpasweldo, kag iban pa nga iskema para butungon panubo ang sweldo. Naglapnag ang nagkalan-lain nga porma sang “flexible labor”, kabahin ang kontraktwalisasyon sa pamugon, “compressed work week,” “oursourcing,” kag iban pa nga Sistema nga ilabi nagpalala sa kundisyon sang mga mamumugon kag naglapak sa ila nga mga kinamatarung. Nagsangyad ang mga basehan sa pangabuhi sang mga mamumugon, ilabi na sa atubang sang tag-as kag wala untat nga pagsaka sang presyo sang pagkaon, lana, kag iban pa nga nagapanguna nga kinahanglanon sa nagligad nga duha ka tuig sa idalom sang rehimen Marcos. Sa kantidad kag kalidad, naga-agum ang mga mamumugon kag ang ila mga pamilya sang mas manubo nga lebel sang pagpangabuhi, hambalanon sang edukasyon sang ila mga kabataan, pagkaon kag nutrisyon, kinahanglanon pang-ikaayong lawas, kag akses sa mga pampubliko nga yutilidad kag serbisyo. Wala sang sinuptan kag lubong sa utang ang mga mamumugon nga Pilipino kag ang ila mga pamilya.

Nagapabungol-bungol si Marcos sa singgit sang mga mamumugon para sa dugang sa sweldo, sandig sa patakaran sang iya nga rehimen para sa barato nga kusog-pangabudlay isip yabi nga bahin sang iya anti-nasyunal nga katuyuan nga ganyaton ang mga dumuluong nga kapitalista. Ilabi nga nagagrabe ang pampulitika nga pagpanumpo sa mga lider kag organisador nga ginatarget sa pagpanilag, pagpang-atake, pagpang-aresto, pag-abdak kag ekstrahudisyal nga pagpamatay sang mga pasista nga gaway ni Marcos.

Sako subong ang rehimen Marcos nga ligwaton ang konstitusyon sang 1987 agud ilabi ini nga i-uyon sa interes sang mga dumuluong nga kapitalista. Kadungan ini sang pag-alagad ni Marcos sa mga heyopulitikal nga katuyuan sang imperyalistang US, kag pagpagamit sa Pilipinas sa pagpanghangkat sini sang gyera sa karibal nga imperyalistang China. Linibo ka tropang Amerikano ang nakabase subong sa Pilipinas.

Sa atubang sang nagalala nga mga porma sang pagpanghimulos kag paglubha sang kahimtangan pang-ekonomya, nagasingki nga pampulitika nga pagpanumpo kag lubos nga pagluhod sang rehimen Marcos sa imperyalistang US, ang kahublagan sang mamumugon sa Pilipinas ang dapat nga magtindog sang mas mapag-on sa atubang sang paghimakas sang pumuluyong Pilipino para sa pungsodnon kag pangkatilingban nga paghilway.

Dapat bug-os ikasarang nga tinguhaan sang mga mamumugon nga Pilipino nga mag-organisa kag magtukod sang ila nga mga unyon ukon mga pampulitika, pangkultura kag iban pa nga porma sang organisasyon masa sa ila nga mga pabrika kag komunidad. Dapat pukawon, organisahon kag pahulagon ang masang mamumugon agud ipakigbato ang makatarunganon nga sweldo katumbas sang minimum nga ₱1,200 kada adlaw nga sobra ukon kulang nga bili sang inadlaw nga gastuhon sang lima-katawo nga pamilya.

Ang paghimakas para sa makatarunganon nga sweldo ang pagduso sang kinamatarung sang mga mamumugon para sa makitawhanon nga pabalay, libre ukon masarangan nga serbisyo pang-ikaayong lawas kag edukasyon, bastante nga pagkaon, limpyo nga tubig, kuryente kag iban pa nga sandigan nga kinamatarung pangkatilingban kag pang-ekonomya. Ang mga kinamatarung nga ini nga ginkilala sadto ang ginlapakan kag gindingot sa panahon sang neoliberalismo. Panahon na nga liwat ini iduso kag ipakigbato.

Wala sang iban nga pamaagi nga ipakigbato ang makatarunganon nga sweldo kag mga kinamatarung sang mga mamumugon kundi paagi sa ila militante nga paghulag. Uyat nila ang gahum nga paandaron, pahinayon ukon pa-untaton ang produksyon paagi sa nagkalain-lain nga porma sang ululupod nga paghulag tubtob sa pagwelga.

Dapat hugot nga isugpon ang paghimakas pang-ekonomya sang mga mamumugon sa mainit nga isyu pangkatilingban kag pampulitika nga ginapangatubang sang bug-os nga banwa. Ang kusog sang sahing mamumugon ang nagapanguna nga ginasaligan sang pumuluyong Pilipino sa pagbato sa padihot nga “chacha” ni Marcos kag sa nagadako nga pamahog sa kahilwayan kag kaluwasan sang pungsod tuga sang pagpanghagyat sang gyera sang imperyalistang US.

Dapat pabaskugon sang mga mamumugon ang ila tingog kag iabante ang pinakamatalom nga pungsodnon-demokratiko nga pagtuki kag mga panawagan. Ang ila mga unyon kag mga kahugpungan ang dapat pun-on sang makipungsod kag demokratiko nga diwa, kag sang militante kag rebolusyonaryo nga determinasyon nga magbato. Dapat sila nga manindugan sa atubangan sang nagalanog nga martsa sang pagbato sang pumuluyong Pilipino, kag kadungan sang demokratiko kag anti-imperyalista nga paghimakas sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan.

Sa giya sang Marxismo-Leninismo-Maoismo, dapat magbalik-tuon sa kasaysayan ang mga mamumugon agud liwat nila mahangpan ang ila gahum nga bag-uhon ang kalibutan kag tapuson ang sistemang mahimuslanon. May mga kapaslawan man kag pag-atras, indi sini ginaligwat ang sandigan nga kamatuoran nga sa idalom sang pagpamuno sang sahing mamumugon, nag-agum ang pumuluyo sang wala pa tupong nga pag-uswag, pag-alalangay, katarungan kag kahilwayan.

Ang ilabi nga paglala sang kahimtangan pang-ekonomya kag pampulitika ang mga mamumugon, mga mangunguma kag iban pa nga demokratiko nga sektor sa Pilipinas ang nagatulod sa ila nga manindugan kag magbato. Agud nga mag-abante, dapat nila isikway ang mga peke nga pasalig sang rehimen US-Marcos, kag ang repormismo sang mga dalag nga lider kag oportunista nga nagatukod sang aristokrata sa pamugon nga nagapugong sa pagtubo sang ila makasahi nga kamuklatan.

Indi mapunggan sang pagpanumpo sang rehimen Marcos ang determinado nga pagsulong sang pumuluyong Pilipino sa banas sang pungsodnon-demokratiko nga paghimakas, halin sa ululupod nga pagbato sa kasyudaran, tubtob sa armadong paghimakas sa kabukiran.

Determinado ang Partido nga pamunuan ang sahing mamumugon kag pumuluyong Pilipino sa pagsulong sang rebolusyonaryong kahublagan, kag giyahan sila sa ila mga paghimakas antipasista, anti-imperyalista kag antipyudal, kag para isulong ang paghimakas para sa pungsodnon nga demokrasya kag sosyalismo.

Sahing mamumugon, magmartsa sa atubang sang pagbato sa imperyalismo