10 sinesante sa Wyeth-Nestle, napabalik ng unyon

Naigiit ng Wyeth Philippines Progressive Workers Union (WPPWU) DFA-KMU ang pagbabalik sa di bababa sa 10 manggagawa na tinanggal ng kumpanya sa pangatlo at huling pakikipagnegosasyon nito sa maneydsment noong Hunyo 16 sa Calamba, Laguna. Mula ito sa panawagang ibalik ang 145 na manggagawa. Kabilang dito ang pangulo at apat na upisyal ng unyon.

“Natira na lamang ang 22 pang hindi pa tumatanggap sa Enhanced Separation Package (ESP) ng kumpanya,” pahayag ng unyon sa kanilang Facebook page. Ibinalita nito na naitulak rin ng unyon ang pagpapataas ng ESP para sa lahat ng pumayag na matanggal sa trabaho, gayundin ang pagpapalawig ng pagsagot ng kumpanya sa gastusin ng may malulubhang sakit. Ang “separation package” ay bungkos ng sahod at mga benepisyo na tinatanggap ng isang sinisanteng manggagawa. Madalas na nakabatay ito sa haba ng kanyang pagtatrabaho sa isang kumpanya.

“Lubos na nagpapasalamat ang unyon sa lahat ng sumuporta sa aming laban. Hindi man natin napabalik ang lahat ng tinanggal, muli naman nitong pinatunayan na tanging sa pagkakaisa at paglaban na may maasahan tayong tagumpay,” pahayag ng WPPWU.

“Patuloy ang laban para sa Sahod, Trabaho, Karapatan at UNYON. Kaya panawagan natin sa lahat ng mga manggagawa na Magkaisa, Maghanda, at Magbantay para sa mga susunod na laban na ating haharapin.”

Naghapag ang unyon ng notice of strike noong Mayo 18 dahil sa iligal at malawakang tanggalan na makaisang-panig na ipinatupad ng kumpanya.

AB: 10 sinesante sa Wyeth-Nestle, napabalik ng unyon