Pagtitipon ng APEC kaugnay ng kababaihan at ekonomya, binulabog ng protesta

,

Binulabog ng protesta ang pagtitipon ng Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) sa Seattle, US noong Agosto 20, kasabay ng isinagawang porum hinggil sa kalagayan ng kababaihan at ekonomya sa mundo. Sa pangunguna ng protesta ng International Women’s Alliance (IWA), naantala ng protesta ang panapos na talumpati sa naturang porum ng APEC.

Ayon sa IWA, sa mga eksklusibong pulong na ito sa pagitan ng mga lider ng estado at megakorporasyon itinuturing ang kababaihan bilang simpleng mga “untapped resource” (hindi pa nagagamit na rekurso) para bigyang katwiran ang neoliberal na mga kasunduan at programa sa malayang kalakalan. Pinaiigting ng mga patakarang ito ang pagsasamantala at pang-aapi sa kababaihan sa buong mundo.

“Hindi sila nakikinig sa kahingian ng mga kababaihan o dinggin man lamang ang kanilang mga pangangailangan bilang mga manggagawa, migrante, magsasaka at kababaihang apektado ng karahasan, krisis sa klima, at gera,” ayon sa IWA. Kaya naman sila na umano ang nagtungo sa pulong para iparating ang tunay na tindig ng kababaihan.

Tinatayang 50 indibidwal ang sumugod sa mismong pagpupulong at sinundan pa ito ng protesta sa labas ng bulwagan. Nagtagal ang porum na ito ng APEC mula Agosto 15 hanggang Agosto 20.

Samantala, isang hiwalay na protesta ang inilunsad ng Bagong Alyansang Makabayan-Oregon, Bayan-Seattle at Pacific Northwest People Over Profit Coaltion noong Agosto 16 kasabay ng inilulunsad na APEC Energy Ministers Meeting sa Seattle, US. Nagladlad din ng mga balatengga ang naturang mga grupo at hinarap ang mga upisyal ng APEC habang sila ay papaalis sa pulong sa Sheraton Hotel sa Seattle.

AB: Pagtitipon ng APEC kaugnay ng kababaihan at ekonomya, binulabog ng protesta