Panggigipit sa manggagawang Korean, tumitindi

,

Nakiisa ang mga manggagawang Pilipino sa manggagawang Koreano sa kanilang laban sa tumitinding panunupil ng estadong Korean at di makataong kundisyon sa paggawa sa South Korea. Nakiisa sila, kasama ang International League of People’s Struggles, sa Korean Construction Workers Union (KCWU) at sa Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) sa pakikibaka ng mga ito sa tuluy-tuloy na pagtatangka ng gubyernong Yoon na buwagin ang kanilang mga unyon.

Sa nakaraang mga buwan, umaabot na sa 13 reyd ang isinagawa ng mga pulis sa mga upisina ng KCWU, 40 beses and pagrerekisa sa mga kasapi ng unyon, 950 ulit na pagpapatawag sa mga manggagawa at 17 kaso ng iligal na detensyon. Mahigit 1,000 myembro ang arbitraryong inimbestigahan. Ayon sa mga manggagawa, ang panghahalughog sa mga upisina ay isinagawa habang nakikipagnegosasyon sila para sa kanilang CBA. Ito ay para pigilan silang magwelga, at maggiiit ng makatarungang mga demanda na “makasisira” sa mga kumpanya.

“Ang mga hakbang ito ay direktang bigwas sa karapatan ng mga manggagawa sa pakikipagtawaran, na nakasaad sa International Labor Organization Convention 98,” pahayag ng ILPS.

Walang katiyakan sa trabaho ang maraming mga manggagawa sa konstruksyon sa Korea. Iniinda nila ang mga di ligtas na kundisyon sa paggawa na humahantong sa pagkamatay ng abereyds na 400 manggagawa kada taon. Pangunahing ipinaglalaban ng KCWU sa pakikipagtawaran nito sa malalaking kumpanya sa konstruksyon ay seguridad sa trabaho ng mga subkontraktwal, kaligtasan sa mga lugar ng trabaho at pagtatanggol sa batayang mga karapatan ng mga manggagawa.

Sa ngayon, inilulunsad ng KCWU at KCTU ang iba’t ibang mga pagkilos para bigyang atensyon ang kalagayan ng mga manggagawa sa konstruksyon. Kabilang dito ang paglulunsad ng mga lamay at memorial o pag-aalala sa mga manggagawang napatay sa Gwanju, kung saan gumuho ang itinatayo nilang gusali dahil sa ginamit na substandard na mga materyal. Noong Mayo, nakiisa sila sa mga pamilya ng nasawi sa trahedya sa Itaewon na naganap noong Oktubre 2022 kung saan 159 tao ang napatay.

Noon namang Mayo 1, sinilaban ni Yang Hoe-Dong, district leader ng KCTU, ang kanyang sarili bilang protesta sa tuluy-tuloy na panggigipit sa KCWU. Umabot sa 100,000 myembro ng KCTU ang nagrali sa 15 syudad ng South Korea sa araw na ito. Si Yang ay isang manggagawa sa konstruksyon na humarap sa samutsaring pagsasamantala tulad ng napakababang sahod at kawalang katiyakan sa trabaho. Tuluyan siyang namatay noong Hunyo 20. Sumama sa martsa ng kanyang libing ang mahigit 6,000 kapwa niya manggagawa.

AB: Panggigipit sa manggagawang Korean, tumitindi