Archive of Kabataang Makabayan-Bicol

Tularan ang katapangan nina Jhed at Jonila! Kabataan, makibaka huwag matakot!
September 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Ipinagbubunyi ng Kabataang Makabayan-Bikol ang tapang at tibay ng paninindigan ng mga kabataang organisador na sina Jhed Tamano at Jonila Castro matapos nilang isiwalat ang pagdukot, pagtortyur at iligal na pagdetine sa kanila ng mga ahente ng estado mula nitong Setyembre 2. Sa halip na matakot at pumayag sa pakana ng kaaway na sila ay […]

Emulate Jhed and Jonila’s bravery! Youth, rise up, do not fear!
September 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Kabataang Makabayan-Bikol hails the boldness and tenacity of principles of youth organizers Jhed Tamano and Jonila Castro who revealed their abduction, torture and illegal detention by state forces since September 2. Instead of cowering and submitting themselves to the enemies’ ploy to present them as surrenderees, they bravely disclosed what really happened to them during […]

History is not mere hearsay! Fight against systematic historical revisionism in the school curriculum!
September 13, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Kabataang Makabayan Bikol supports the people’s opposition of DepEd’s plans to remove the names of the Marcoses in discussing Dictatorship in school curriculum throughout the country. This directive is exceedingly revolting. It is not enough for the Marcoses to hawk disinformation on social media and the mass media. Now, they want to institutionalize and normalize […]

Hindi tsismis ang kasaysayan! Labanan ang sistematikong rebisyunismo ng kasaysayan sa kurikulum!
September 13, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Nakikiisa ang Kabataang Makabayan Bikol sa mariing paglaban ng mamamayan sa plano ng DepEd na tanggalin ang pangalan ng mga Marcos tuwing tatalakayin ang Diktadurya sa kurikulim ng mga paaralan sa buong bansa. Kasuka-suka ang atas na ito. Hindi na nasasapatan ang mga Marcos sa pagpapakalat ng disimpormasyon sa social media at masmidya. Garapalan na […]

Mapulang pagpupugay sa kabataang piniling pagsilbihan ang bayan
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Ngayong anibersaryo ng Kabataang Makabayan, binabati ng KM-Bikol ang lahat ng mga tunay na anak ng bayan na buong loob na naninindigan sa makatwiran at makatarungang rebolusyon. Yinakap nila ang tungkulin ng pagiging tagapag-ingat ng kinabukasan at tinanggap ang hamon ng paglahok sa demokratikong rebolusyong bayan. Daan-daang libong kabataan na, mula sa sektor ng mga […]

Hail the youth who chose to serve the nation
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

This anniversary of the Kabataang Makabayan, KM-Bikol hails all genuine children of the nation who bravely stood for the correct and just revolution. They embraced the duty of being the torchbearers of the future and accepted the challenge of participating in the people’s democratic revolution. Hundreds of thousands of youth, from the peasant to the […]

Hindi reserbang hukbo ng mga mersenaryo ang kabataan! Mandatoryong ROTC, tutulan at labanan!
October 13, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Simula pa lamang ng pangangampanya ni Sara Duterte para sa pagka-bise presidente, inihanay na niya sa kanyang pangunahing adyenda ang pagsasabatas ng mandatoryong ROTC sa Senior high school. Aniya, para umano maging makabayan ang mga kabataan. Ngunit para saan at para kanino ba talaga ang ROTC? Sasanayin ang kabataan para gawing sunud-sunuran ng mga naglalaway […]

The youth is not the mercenary force’s reserve army! Oppose and strike against mandatory ROTC!
October 13, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

From the very beginning of Sara Duterte’s bid for vice presidency, she already declared among her priority agenda the mandatory ROTC for Senior high school. Supposedly, it will instill patriotism among the youth. But for whom and for what ends is ROTC in reality? The youth will be trained to be servile subordinates of generals […]

Kabataan, maging mahusay at tapat na tagapagtaguyod ng katotohanan! Never Again to Martial Law!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Ginugunita ng sambayanan ang ika-50 taon ng Batas Militar ng 1972 sa harap ng trahedyang nakapanumbalik sa kapangyarihan ang pinalayas na pamilyang Marcos. Pangulo na ang anak ng diktador na si Bongbong Marcos. Nasaksihan ng sambayanan kung paano siya sinuportahan ng malalaking burukrata kapitalista at imperyalistang US upang makaupo sa pwesto. Simula pa lamang sa […]

Youth, be good and loyal champions of truth! Never again to Martial Law!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

The nation marks the 50th year since the declaration of Martial Law in 1972 in the face of the tragedy of the disavowed Marcos family’s return to power. The dictator’s scion, Bongbong Marcos, is now a president. The people has witnessed how big bureaucrat capitalists and the imperialist US buttressed his win. From his vice […]