Tularan ang katapangan nina Jhed at Jonila! Kabataan, makibaka huwag matakot!

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English


Ipinagbubunyi ng Kabataang Makabayan-Bikol ang tapang at tibay ng paninindigan ng mga kabataang organisador na sina Jhed Tamano at Jonila Castro matapos nilang isiwalat ang pagdukot, pagtortyur at iligal na pagdetine sa kanila ng mga ahente ng estado mula nitong Setyembre 2. Sa halip na matakot at pumayag sa pakana ng kaaway na sila ay palabasing sumuko, ilinahad nila ang kanilang mga karanasan sa mismong presscon ng NTF-ELCAC. Sina Jhed at Jonila ay larawan ng hindi mababayaran, hindi malilinlang at hindi matitinag na kapasyahan ng kabataang makibaka laban sa inhustisya sa lipunan at pasismo ng estado.

Marapat lamang na tularan ang kanilang katapangan at kapangahasan. Hindi dapat palampasin ang kriminalisasyon at demonisasyon ng pasistang estado at mga alagad nito sa aktibismo. Bagkus dapat itong ubos-kayang labanan at biguin. Walang mali sa paglaban, may mali sa lipunan kaya lumalaban ang mamamayan kabilang ang kabataan. Sa kasaysayan ng daigdig, ang aktibismo, mga pakikibakang masa at ang rebolusyon – lahat ng anyo ng paglaban ng nagkakaisang mamamayan ang siyang nagtutulak ng tunay na pagbabagong pinakikinabangan ng lipunan at buong sibilisasyon. Hindi ito isang krimen at hindi kriminal na dapat ‘sumuko’ ang mga nakikibaka.

Matagal nang minamaliit ng pasistang estado at naghaharing uri ang kabataan. Binabalewala nila ang papel ng kabataan sa pagbabago ng lipunan at ipinamamarali ang pyudal na kaisipang ‘bulnerable sa panloloko’ ang mga kabataan at dapat protektahan mula sa mga radikal na ideya. Ngunit ang tanging bagay na nais nilang protektahan ay ang kanilang makasariling interes. Alam nilang ang pagkamulat at ang pagsasanib ng lakas at kakayahan ng kabataan sa laban ng malawak na mamamayan ay lalong magpapalakas sa pwersang tutuldok sa kanilang paghahari-harian.

Mali ang NTF-ELCAC, mersenaryong hukbo at mismong estado sa pag-aakalang madali nilang mapaluluhod at masisindak ang kabataan. Malalim ang pagkamulat ng kabataan sa tunay na panlipunang kalagayan at matibay ang kapasyahang lumaban dahil nakaugat ito sa kongkreto at malinaw na mga batayan para sa pakikibaka – hindi dahil sa naimpluwensyahan lamang sila o sumasabay sa uso tulad ng nais ipagdikdikan ng mga tagapagtaguyod ng pyudalismo. Sa katunayan, bukal sila ng enerhiya at talino, kritikal na pagsusuri, labas sa kahon at mapanlikhang pag-iisip. Sila ay mapantuklas at mapangahas. Hindi sila nangingiming tuligsain ang lumang kairalan at lumaban para sa pagbabago nito. Sila ay pwersa ng pagbabago at pag-unlad.

Sa panahong nagiging batas ng kalupaan ang panunupil sa mamamayan, lalong nagiging makatwiran ang paglaban. Sa harap ng tahasang pasismo ng kasalukuyang bulok na estado, marapat lamang na tupdin ng kabataan ang papel nito bilang pag-asa ng bayan, kumilos, makibaka at isanib ang lakas sa pwersa ng nagkakaisang mamamayan at iba pang sektor ng lipunan.

Tularan ang katapangan nina Jhed at Jonila! Kabataan, makibaka huwag matakot!