Mapulang pagpupugay sa kabataang piniling pagsilbihan ang bayan

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Ngayong anibersaryo ng Kabataang Makabayan, binabati ng KM-Bikol ang lahat ng mga tunay na anak ng bayan na buong loob na naninindigan sa makatwiran at makatarungang rebolusyon. Yinakap nila ang tungkulin ng pagiging tagapag-ingat ng kinabukasan at tinanggap ang hamon ng paglahok sa demokratikong rebolusyong bayan. Daan-daang libong kabataan na, mula sa sektor ng mga magsasaka hanggang pambansang burgesya, ang walang pagpapakasariling ibinigay ang kanilang lakas, talino at kakayahan para sa pagpupundar ng isang bukas na tunay na malaya at mapagpalaya.

Sa harap ng tumitinding krisis panlipunang bumabayo sa sambayanan sa kasalukuyan, higit na kailangan ang mahigpit na pagsanib ng kabataan ng kanyang pwersa sa malawak na masang lumalaban. Hamon sa kanilang patuloy na panghawakan ang mga aral ng mga naunang henerasyon at idugtong ang pakikibakang nagmula pa noon sa pag-aaklas ng kasalukuyang panahon. Bilang panibagong moog ng rebolusyon, dapat nilang itaas ang antas ng kanilang pagrerebolusyon at maging handa sa mga panibagong pagsubok at unos.

Higit sa lahat, hinihikayat ng KM-Bikol ang mga namumulat na kabataan na tumungo sa kanayunan at tumangan ng armas. Ang armadong pakikibaka ang pinakamataas na tipo ng paglaban at ang siyang pangunahing sandata ng sambayanang nagbabalikwas. Marapat lamang na ibayo pang dumami ang kabataan na sumasampa sa NPA at nagpapanibagong hubog bilang mga Pulang mandirigma ng tunay na hukbo ng mamamayan.

Dapat ding tandaan na ang mga hamong ito ay nagpapatuloy kahit matapos ang selebrasyon ng anibersaryo ng Kabataang Makabayan. Marapat itong buong puso at isip na isabuhay ng bawat isang kabataan saanmang panig ng Bikol at buong bansa.

Mabuhay ang Kabataang Makabayan!
Ipagpatuloy ang laban ng sambayanan!

Mapulang pagpupugay sa kabataang piniling pagsilbihan ang bayan