Archive of Ma. Roja Banua | Spokesperson

Kalbaryo ng neoliberalismo, mas mabigat na pasan ng mamamayan sa ilalim ng rehimeng US-Marcos
May 18, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Baun na baon na sa krus ng kahirapan at krisis ang buong bansa. Sa pagpapatuloy at pagpapahigpit pang lalo ni Marcos sa patakarang neoliberal, lalong napipinsala ang kabuhayan at kinabukasan ng sambayanan. Pundamental ang mga kamalian ng planong pang-ekonomya ng papet na estado. Ang matagal na panahong pagsalig sa liberalisasyon, denasyunalisasyon at pribatisasyon ang lumumpo […]

Heavier is the burden of neoliberalism upon the people under the US-Marcos regime
May 18, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

The entire nation is completely nailed on the cross of poverty and crisis. With Marcos’ continuation and furtherance of the neoliberal design, the people’s livelihood and future are deeply ruined. The errors of the puppet state’s economic plan are fundamental and deep-seated. Decades of dependence on liberalization, denationalization and privatization impaired many aspects of the […]

Trilyun-trilyong ilinalaan sa pasismo, gamitin para sa kagalingan ng mga Pilipino
May 17, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Anong klaseng gubyerno ang nagpapahintulot na hindi nauubusan ng mga bagong armas pandahas ang kanyang sandatahang pwersa habang ilang salinlahi nang manu-mano ang kagamitan sa produksyon ng kanyang mga magsasaka at manggagawa? Walang iba kundi isang kontra-mamamayan at papet na estadong tulad ng rehimeng US-Marcos. Tulad ng mga nauna sa kanya, binibigyang-pokus ng rehimen ang […]

Trillions of peso funding fascism must be used for the Filipino people’s welfare instead
May 17, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

What kind of government makes sure that his armed forces always have new modern weapons while allowing generations of farmers and workers to still use hand tools in their production? None other than an anti-people and puppet state such as the one under the US-Marcos regime. Like all who came before him, this regime focuses […]

Renewable energy projects must serve the Bikolano people, not foreign interests
May 12, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Big-ticket renewable energy projects loom over Bikol now. Two of these are the geothermal exploration under Premier Geoexcel Inc. in Camarines Norte and Camarines Sur; and the already-signed contract for the erection of 1000 MW wind farms by Copenhagen Infrastructure New Markets Fund (CINMF) in Camarines Sur and Camarines Norte. CINMF’s project in Bikol is […]

Mga proyekto sa renewable energy sa rehiyon dapat magsilbi sa mamamayang Bikolano, hindi sa dayuhang interes
May 12, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Malalaking proyekto sa renewable energy ang nakaamba ngayon sa rehiyong Bikol. Dalawa sa mga ito ang binabalak na eksplorasyong geothermal, o yaong enerhiyang nagmumula sa lupa, na pangungunahan ng Premier Geoexcel Inc. sa Camarines Norte at Camarines Sur; at ang napirmahan nang kontrata sa pagtatayo ng 1000 MW wind farms ng Copenhagen Infrastructure New Markets […]

Labanan ang mapaminslang dayuhang pagmimina at lahat ng neoliberal na proyekto sa Bikol
May 10, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Nito lamang Pebrero, niyanig ng magnitude 6.0 na lindol ang prubinsya ng Masbate. Maraming residente ang nawalan ng tirahan, nawasak ang ari-arian at naantala ang hanapbuhay dulot ng naturang lindol. Hindi ito ang unang kaso sa rehiyon ng trahedya at malawakang pagkawasak na idinulot ng malawakang dayuhang pagmimina at iba pang proyektong neoliberal na naninibasib […]

Oppose destructive foreign mining and all neoliberal projects in Bikol
May 10, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Just this February, a magnitude 6.0 earthquake ravaged the province of Masbate. Many residents lost their homes, had their properties destroyed and their livelihoods interrupted. This was not the first incident of tragedy and widespread devastation in the region caused by large-scale foreign mining and other neoliberal projects that lay waste to the environment. But […]

Fight for an educational system that will genuinely serve the Filipino youth
May 10, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

If the youth is the nation’s hope, then what kind of future awaits the Filipino society when the current system deprives the youth of their basic rights and welfare? What future generation would be borne out of generations of youth steeped in ignorance and in the belief that education is a privilege? In the midst […]

Ipaglaban ang isang sistema ng edukasyon na tunay na magsisilbi sa kagalingan ng kabataang Pilipino
May 10, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Kung ang kabataan ang pag-asa ng bayan, anong klaseng kinabukasan ang aasahan ng lipunang Pilipino gayong ipinagkakait ng kasalukuyang sistema sa mga kabataan ang kanilang batayang karapatan at kagalingan? Anong salinlahi ang ibubunga ng hene-henerasyon ng mga kabataang linuto sa kamangmangan at paniniwalang pribilehiyo ang edukasyon? Sa harap ng ganitong kalagayan, wasto at makatarungan lamang […]