Archive of Ma. Roja Banua | Spokesperson

US-Marcos Jr. regime, inept in the face of worsening socioeconomic crisis
August 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Price hikes and deficient food supply. Commodity prices doubled in spikes. Mountains of debts. Slave-like wages and labor conditions. Widespread unemployment. Vulnerabilities to natural calamities and disasters. Threatened sovereignty. This is what the Philippines look like now under the US-Marcos Jr. regime. Across all corners of the country, the people suffer from poverty and starvation. […]

Rehimeng US-Marcos Jr. inutil sa harap ng tumitinding sosyoekonomikong krisis
August 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Nagtataasang presyo at kapos na suplay ng pagkain. Doble-dobleng pagsirit ng presyo ng mga bilihin. Patung-patong na utang. Mala-aliping sahod at kalagayan sa paggawa. Malawakang disempleyo. Bulnerabilidad sa mga sakuna. Nanganganib na soberanya. Ito ang mukha ng Pilipinas ngayon sa ilalim ng rehimeng US-Marcos Jr. Saanmang sulok ng bansa ay kahirapan at kagutuman ang dinaranas […]

The highest salute for the people’s martyrs is continuing the struggle
August 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

A year after the military beastly massacred them and desecrated their remains, the heroism and invaluable revolutionary contributions of top communist leaders Benito ‘Ka Laan’ Tiamzon ang Wilma ‘Ka Bagongtao’ Austria-Tiamzon remain stark clear in the minds of all revolutionaries. Martyred with them were Joel ‘Ka Divino’ Arceo, Ka Jaja, Ka Yen, Ka Delfin, Ka […]

Pagpapatuloy sa pakikibaka ang pinakamataas na parangal sa mga martir ng sambayanan
August 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Isang taon matapos ang karumal-dumal na pagmasaker sa kanila ng militar at desekrasyon ng kanilang mga labi, sariwa pa rin sa alaala ng mga kasama ang kabayanihan at walang kaparis na ambag sa rebolusyonaryong kilusan ng mga nangungunang lider-komunistang sina Benito ‘Ka Laan’ Tiamzon at Wilma ‘Ka Bagongtao’ Austria-Tiamzon. Kasabay nilang namartir sina Joel ‘Ka […]

The peasant masses and fisherfolks are not cannon fodder
August 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

AFP’s proposal to train the peasantry and fisherfolks as defense force in the West Philippine Sea (WPS) is utter madness. They capitalize on the issue of ‘nationalism’ and ‘patriotism’ to sell their agenda. But why don’t they pull the thousands of their military force who do nothing but lay siege upon communities, threaten and abuse […]

Hindi bala sa kanyon ang masang magsasaka at mangingisda
August 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Kabulastugan ang panukala ng AFP na sanayin ang mga mangingisda at magsasaka bilang pwersang pananggol sa West Philippine Sea (WPS). Isinasangkalan nila ang usapin ng ‘nasyunalismo’ at ‘patriyotismo’ upang maging katanggap-tanggap ang kanilang adyenda. Ngunit bakit hindi ang puu-puong libong nagsasakyadang pwersang militar nila na walang inaatupag kundi ang panggugulo sa mga komunidad, pananakot at […]

US-Marcos Jr. regime’s amnesty offer, bogus and just hogwash
August 19, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

The amnesty offers purportedly for the revolutionary movement that the fascist US-Marcos regime hypes are nothing but drivel. Just like the localized peace talks and other deceptive schemes, the entire revolutionary force in Bikol adamantly rejects this said ploy. First, it has no intention other than to escalate the sham surrender campaign. A fascist campaign […]

Amnestiyang alok ng rehimeng US-Marcos Jr., hungkag at isang malaking kalokohan
August 19, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Isang malaking kalokohan ang ipinamamaraling amnestiya ng pasistang rehimeng US-Marcos Jr para umano sa rebolusyonaryong pwersa. Tulad ng lokalisadong usapang pangkapayapaan at iba pang mapanlinlang na iskema, buong tibay na itinatakwil ng rebolusyonaryong kilusan sa Kabikulan ang naturang pakana. Una sa lahat, wala itong ibang layunin kundi patindihin pa ang hungkag na kampanyang pagpapasuko. Isang […]

Isang aspeto lamang ang tinutugunan ng AFP modernization sa problema sa West Philippine Sea
August 18, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Hindi simpleng usapin ang problema sa West Philippine Sea (WPS). Inianak ito ng mahabang panahong pagpapakontrol ng Pilipinas sa mga dayuhang kapangyarihan, pang-ekonomiko at pulitiko-militar na ribalan sa pagitan ng mga imperyalistang bansa at ng magkakatunggaling interes ng iba’t ibang nasyon sa Asya-Pasipiko at ng makakapangyarihang bansa. Taliwas sa ibinebentang ideya ng AFP at rehimeng […]

AFP modernization only addresses a single aspect of the West Philippine Sea conflict
August 18, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

The West Philippine Sea (WPS) issue is not simple. It is a complex matter borne out of the Philippines’ long-standing genuflection towards foreign domination, the economic and politico-military rivalries between imperialist countries and the differing interests between Asia-Pacific countries and powerful nations. Contrary to the idea vended by the AFP and the US-Marcos Jr. regime, […]