Rehimeng US-Marcos Jr. inutil sa harap ng tumitinding sosyoekonomikong krisis

,


Nagtataasang presyo at kapos na suplay ng pagkain. Doble-dobleng pagsirit ng presyo ng mga bilihin. Patung-patong na utang. Mala-aliping sahod at kalagayan sa paggawa. Malawakang disempleyo. Bulnerabilidad sa mga sakuna. Nanganganib na soberanya. Ito ang mukha ng Pilipinas ngayon sa ilalim ng rehimeng US-Marcos Jr.

Saanmang sulok ng bansa ay kahirapan at kagutuman ang dinaranas ng taumbayan. Ito ang bunga ng matagal na panahong tahasang pagpapabaya ng estado sa pambansang ekonomya, pagbuyangyang ng rekurso ng bansa sa interes ng lokal na naghaharing-uri at dayuhang kapitalista. Ang kasuklam-suklam pa, sa harap ng lahat ng ito, wala pa ring ibang ginagawa ang inutil na rehimen kundi ang magpaulan lamang ng mga boladas na datos, magpatuloy sa pagtutulak ng mapaminsalang neoliberalismo at pabigatin pang lalo sa kurakot at dambong ang kani-kanilang mga bulsa.

Walang pakialam ang masa sa mga pigura at tantos ng paglagong inuusal ng mga propagandista ni Marcos Jr. Ang reyalidad nila ay ang pagkalam ng sikmura at pagkalubog sa kumunoy ng kahirapan. At ang kainutilan ng rehimen sa harap ng karima-rimarim na reyalidad na ito ang patunay na walang ibang solusyon sa kahirapan kundi ang digmang bayan. Hindi kailanman maaasahan ang isang estado ng at para sa naghaharing-uri na magsilbi sa interes ng taumbayan.

Ngayon nga’t kahit sa gitna ng krisis ay garapalan pa rin ang pagpapasa ng mga batas na tulad ng Maharlika Investment Fund na magsisilbing balon ng mas gahigante nilang korapsyon, paglobo ng gastos sa mga byahe sa ibang bansa ni Marcos Jr. at kung anu-ano pang lantarang pagwawasiwas ng kanilang yaman habang namimilipit sa gutom ang masa. Ang masahol pa, ang yamang kanilang pinagpapasasaan ay mula sa pawis at dugo ng sambayanang Pilipino.

Nananawagan ang NDF-Bikol sa taumbayan na makibaka laban sa ganitong kairalan. Kung hindi mag-aalsa ang masa, walang maihahain sa mesa. Kinakailangang magbigkis ng pinakamaraming bilang ng masa at ipanawagan ang kanilang mga demokratikong interes. Dapat singilin ang papet at inutil na rehimeng US-Marcos Jr. Itulak itong kumalas mula sa mga neoliberal na patakaran na nagpabansot sa ekonomya at nagpasahol ng krisis sa bansa. Ipanawagan ang tunay na repormang agraryo at pambansang industriyalisasyon – ang mga batayang larangang kailangan upang makamit ang tunay na kaunlaran para sa lahat. Higit sa lahat, para sa pangmatagalan at lubos na solusyon sa kahirapan, kinakailangan ang aktibong paglahok ng sambayanan sa demokratikong rebolusyong bayan. Tanging sa pamamagitan ng pagbabago ng sistemang panlipunan matitiyak ng taumbayan ang katuparan ng kanilang mga demokratikong interes.

Rehimeng US-Marcos Jr. inutil sa harap ng tumitinding sosyoekonomikong krisis