Archive of NDF-Ilocos

Kangatuan a pammdayaw dagiti kakadwa nga Ilokano kada Ka Puk-et ken Ka Louie–banwar a nalabbaga a mannakigubat ti tribu a Kalinga ken umili a Pilipino
March 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ti National Democratic Front of the Philippines iti Ilocos ket mangidatdaton ti kangatuan a pammadayaw kada Onal “Ka Puk-et” Balaoing ken Gonzalo “Ka Louie” Battawang, agpada a Nalabbaga a mannakigubat ti NPA-Kalinga iti panangibuwis ti biag da iti maingel a panangsaranget iti naranggas nga operasyon militar idiay Balbalan, Kalinga manipud Marso 5 tapno salakniban ti […]

Pinakamataas na pagpupugay ng mga kasamang Ilokano kina Ka Louie at Ka Puk-et–mga dakilang Pulang mandirigma ng tribung Kalinga at sambayanang Pilipino
March 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ang National Democratic Front of the Philippines sa Ilocos ay nag-aalay ng pinakamataas na pagpupugay kina Onal “Ka Puk-et” Balaoing at Gonzalo “Ka Louie” Battawang, mga Pulang mandirigma ng BHB-Kalinga sa kanilang pagbubuwis ng buhay sa magiting na pagsagupa sa marahas na operasyong militar sa Balbalan, Kalinga simula Marso 5 upang ipagtanggol ang kanilang tribu. […]

Ilaban ti karbengan-tao ken bukod a pangngeddeng ti nailian a minorya ti Kalinga! Labanan ti militarisasyon ken maulit-ulit a panaglabsing ti AFP iti International Humanitarian Law ken CARHRIHL! Papigsaen ti gubat ti umili ken rebbeken ti pasista nga armado a pwersa ti rehimen US-Marcos!
March 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Makikaykaysa ti National Democratic Front of the Philippines – Ilocos iti nainget a panangkundenar ti Cordillera People’s Democratic Front, Chadli Molintas Command – NPA-Ilocos-Cordillera, iti maudi a serye ti nadadagsen a panaglabsing ti AFP iti Internasyunal a Makatao a Linteg wenno International Humanitarian Law (IHL) ken iti Comprehensive Agreement on the Respect of Human Rights […]

Ipaglaban ang karapatang pantao at sariling pagpapasya ng pambansang minorya ng Kalinga! Labanan ang militarisasyon at paulit-ulit na paglabag ng AFP sa International Humanitarian Law at CARHRIHL! Paigtingin ang digmang bayan at durugin ang pasistang armadong pwersa ng rehimeng US-Marcos!
March 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Nakikiisa ang National Democratic Front of the Philippines – Ilocos sa mariing pagkundena ng Cordillera People’s Democratic Front, Chadli Molintas Command – NPA Ilocos-Cordillera at ng mamamayan ng Cordillera sa panibagong serye ng mabibigat na paglabag ng AFP sa Internasyunal na Makataong Batas o International Humanitarian Law (IHL) at Comprehensive Agreement on the Respect of […]

Kababaihan nga Ilokano, urnongen ti pigsa ken tured! Labanan ti panangidadanes ken pasismo ti rehimen US-Marcos! Iyabante ti rebolusyonaryo a dangadang ken gun-oden ti nadur-as a panagbiag, wayawaya ken demokrasya ti intero a kagimongan!
March 08, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Ilocos |

Rambakan tayo ti Internasyunal nga Aldaw ti Kababaihan nga Anakling-et ita a Marso 8. Intay pay papigsaen ti intar tayo a sumaranget kadagiti dumakdakkel a karit iti panangiyabante ti rebolusyonaryo a dangadang ti umili a Pilipino iti sango ti rumungrungsot a pasismo ti rehimen US-Marcos ken panag-uneg ti krisis ti malakolonyal ken malapyudal a gimong. […]

Kababaihang Ilokano, tipunin ang lakas at tapang! Labanan ang pang-aapi at pasismo ng rehimeng US-Marcos! Isulong ang rebolusyonaryong pakikibaka at kamtin ang kasaganahan, kalayaan at demokrasya ng buong lipunan!
March 08, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Ilocos |

Ipagdiwang natin ang Pandaigdigang Araw ng Kababaihang Anakpawis ngayong Marso 8. Atin pang palakasin ang ating hanay na sasagupa sa lumalaking hamon ng pagsusulong ng rebolusyonaryong pakikibaka ng sambayanang Pilipino, sa harap ng bumabangis na pasismo ng rehimeng US-Marcos at paglalim ng krisis ng malakolonyal at malapyudal na lipunan. Saluduhan natin ang mga kababaihang Pulang […]

Tutulan ang Balikatan Exercises 2023 sa Ilocos Norte! Ipaglaban ang seguridad at soberanya ng Pilipinas kontra sa paghahari-harian ng imperyalistang US!
February 03, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Mariing tinutulan at kinukundena ng National Democratic Front of the Philippines – Ilocos ang plano ng imperyalistang US at ng rehimeng Marcos na idaos ang 38th Philippines-United States Balikatan Exercises sa prubinsiya ng Ilocos Norte sa Abril 24-27. Ikalawang joint exercise ito na magaganap sa Ilocos Norte pagkatapos ng unang joint exercises ng Philippine Marines […]

Resist the Balikatan Exercises 2023 in Ilocos Norte! Fight for the security and sovereignty of the Philippines against the US imperialist hegemony!
February 03, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

The National Democratic Front of the Philippines-Ilocos vehemently resists and condemns the US imperialist and the Marcos regime’s plan of conducting the 38th Philippines-United States Balikatan Exercises in the province of Ilocos Norte on April 24-27, 2023. This would be the second joint exercises to be held in Ilocos Norte after the first joint exercises […]

Supyaten ti Balikatan Exercises 2023 iti Ilocos Norte! Ilaban ti seguridad ken soberanya ti Pilipinas kontra iti panagari-ari ti imperyalista a US!
February 03, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

NAINGET A SUPSUPYATEN KEN KUNKUNDENAREN ti National Democratic Front of the Philippines –Ilocos ti plano ti imperyalista a US ken ti rehimen Marcos nga angayen ti 38th Philippines-United States Balikatan Exercise iti prubinsiya ti Ilocos Norte inton Abril 24-27 2023. Maikadwa a joint exercise daytoy a maangay iti Ilocos Norte kalpasan ti umuna a joint […]

Tugon ng NDF-Ilocos sa isinusulong ng AFP na localized peace talks ngayong ika-54 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas
December 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Mariing tinutuligsa at hindi kailanman papasok sa localized peace talks ang NDF-Ilocos na ipinapanawagan ng AFP ngayong ika-54 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Gusto nilang isa-isahing kausapin ang mga yunit ng NDF na nakalatag sa iba’t ibang rehiyon upang mailihis o mabali ang sentro at substansya ng usapang pangkapayapaan na pag-ugat sa armadong […]