Atuhan an natikagrabe nga militarisasyon ngan kampanya nga pagpasurender ha Northern Samar

Read in: English

Nanawagan an National Democratic Front-Eastern Visayas (NDF-EV) ha katawhan han Northern Samar nga atuhan an natikgrabe nga militarisasyon ngan kampanya han pwersahay nga pagpasurender han 8th Infantry Division.

Subay ha nakarawat hini nga pinakabag-o nga report tikang ha Demokratiko nga Gubyerno han Katawhan, nagsering an NDF-EV nga dudrungan nga naglalansar an 8th ID han mga kombat-intelidyens-saywar nga operasyon ha tahub han Retooled Community Support Program (RCSP) ha diri mamenos ha 42 nga baryo ha lima nga bungto han prubinsya.

Ginrereklamo han masa nga pira kabulan nga nagkakampo ha mga baryo an mga sundalo agud harason, ig-interogar, ngan tarhugon an mga residente tubtub ha sumurender. Gintutuyo nira nga magdurot han intriga ha mga residente pinaagi han pagbuwa nga gintraydor hira han ira kahimaryo, kahuman huhugayan hira han mga “benepisyo para ha surenderi.” Ginhaharas nira an hin-o man nga mayda bisan guti nga kuneksyon ha Bagong Hukbong Bayan (BHB,) kaupod an mga hirayo nga kauropdan, mga hadto anay Pula nga mangaraway nga pira kadekada na nagretiro, ngan mga masakit ngan lagas nga hadto anay rebolusyunaryo. Pwersahay naman nga ginpapaupod ha mga operasyon militar an mga “surenderi” ngan ginpapatudlok kun hin-o pa an iba nga residente nga pipiriton nira nga sumurender.

Sugad na la an klase han terorismo nga gindudurot han mga sundalo. Sanglit, damo na nga sibilyan an napiritan nga sumurender. Ha Brgy. E. Duran, Bobon pa la, masobra usa kagatos na nga residente an napiritan nga sumurender tikang han pakusgon han militar an kampanya ha pagpasurender hadton naglabay nga tuig ngan Marso hini nga tuig.

Sigon ha NDF-EV, nagigin mas desperado na an 8th ID nga lanaton an dedlayn kontra ha BHB ha rehiyon sanglit ginhihimo nira an mas grabe nga terorismo han estado ngan gintatarget an mga sibilyan. An ira higtaas nga upisyal kalakip hi Duterte permi ginmamanduan an 8th ID nga himuon an ngatanan agud tapuson an BHB ha Eastern Visayas, kalakip an pangabuso ha mga sibilyan ngan pagtalapas ha internasyunal nga makatawo nga balaud.

Kundi diri mapeperdi han 8th ID an BHB ngan maglalansar la ini han mga waray pulos nga agway tungod kay nagpapabilin nga limitado an ira rekurso ha butnga han krisis ha ekonomiya, nalulumos ha utang an gubyerno, ginkakawatan han ira mga upisyal an badyet han militar, ngan dugang nga nadedemoralisa an ira mga tropa kahuman han susrunod nga kaperdihan kontra ha BHB.

Nananawagan an NDF-EV ha ngatanan nga masa nga parag-uma ha Eastern Visayas nga magkaurusa ngan papintason an pag-ato ha okupasyon han mga sundalo ha ira komunidad. Waray hira iba nga mapagpipilian kundi an ibuksas ngan atuhan an mga pangabuso han militar. Kinahanglan nira iglansar an ngatanan nga porma han pakigbisog agud papagbatunon an mga pasista nga kriminal ngan paiwason ha kabaryuhan an mga sundalo tungod ha dara hini nga kasamukan ngan kakurian ha ira mga komunidad.

Atuhan an natikagrabe nga militarisasyon ngan kampanya nga pagpasurender ha Northern Samar