Kababaihan, ipagdiwang ang maningning na kasaysayan ng Makibaka! Lumahok sa pambansa demokratikong rebolusyon!

,

Ipinagdiriwang ng MAKIBAKA Laguna at ng malawak na hanay ng kababaihang Lagunense ang ika-52 na anibersaryo ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan o MAKIBAKA.

Kasabay ng anibersaryo ng MAKIBAKA ay ang ika-76 na taong kapanganakan ni Maria Lorena Barros — unang tagapangulo ng MAKIBAKA at isang rebolusyonaryong martir. Nagsisilbing inspirasyon para sa kababaihang anapawis si Lorena Barros at iba pang mga kababaihang martir tulad nina Abigael “Ka Laura” Bartolome at Allyssa “Ka Ilaya” Lemoncito na buong puso at tapang na inalay ang kanilang lakas, talino, at buhay para sa digmang bayan.

Sa higit limang dekada, pinatunayan ng MAKIBAKA sampu ng mga rebolusyonaryong kababaihan ang mahalagang papel ng bawat babae sa pagsulong ng pambansa demokratikong rebolusyon ng mamamayan. Binasag ng MAKIBAKA ang baluktot na pananaw sa kababaihan at nag-alay ng mahalagang kontribusyon sa pagharap sa pyudal-patriyarkal na sistemang bunga ng malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino. Mula nang maitatag ito noong panahon ng diktaduryang US-Marcos Sr., ubos-lakas na nagmumulat, nag-oorganisa, at nagpapakilos ang MAKIBAKA ng kapwa kababaihan mula sa iba’t ibang batayang sektor upang aktibong mag-ambag sa paglaban sa imperyalismo, pyudalismo, at burukrata kapitalismo na silang labis na nagsasadlak sa kababaihan at buong sambayanan sa matinding kahirapan at pagdurusa.

Walang pagbabago ang pang-aapi’t pagsasamantalang nararanasan ng kababaihan mula noon hanggang ngayon. Sa lalawigan pa lamang ng Laguna, litaw na litaw ang krisis na hinaharap ng mga sektor kabilang na ang kababaihan. Nananatiling barat ang minimum na sahod na naglalaro lamang sa 350 hanggang 520 piso at hindi sumasapat sa 1, 112 piso na kinakailangan ng isang pamilyang Pilipino sa isang araw. Walang humpay din ang pag-ratsada sa mga programang demolisyon at mapaminsalang proyekto sa Laguna tulad ng Laguna Lakeshore Road Network, Ahunan Dam, at Belisama Dam na tiyak na kikitil sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda, at magpapalayas sa libu-libong mamamayan sa mga komunidad ng San Pedro, Biñan, Santa Rosa, Calamba, Pakil, Pangil, at iba pa.

Humaharap din sa labis na represyon ang mga kabataan-estudyante sa probinsya—mula sa kahindik-hindik na pagtaas ng matrikula at iba pang bayarin, mga polisiyang lumalabag sa kanilang karapatan na ipahayag ang kanilang eksperesyong pangkasarian hanggang sa karapatan na sumali o magtatag ng mga progresibong organisasyon sa loob ng pamantasan.

Makikita rin ang desperasyon ng estado na busalan ang mga panawagan ng mamamayan. Kamakailan lang ay nagsimula ang seminar ng DILG Region IV-A sa iba’t ibang mga Sangguniang Kabataan at bayan sa Laguna hinggil sa Executive Order 70 o ang whole-of-nation-approach na kontra-insurhensyang programa ng pamahalaan. Hayok na hayok din ang estado sa paglabag sa batas ng digmaan. Nitong Disyembre 2023 lang ay pinaslang ng pinagsamang pwersa ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, at Philippine Air Force sa isang overkill na operasyong militar sa Barangay Malalay, Balayan, Batangas ang anim na rebolusyonaryo at dalawang sibilyan kabilang na ang dating lider kababaihan sa Laguna na si Allyssa “Ka Ilaya” Lemoncito habang kinakitaan naman ng senyales ng pananamantala ang labi ng isa sa mga biktimang kababaihang sibilyan.

Nasa interes ng rehimeng US-Marcos II ang paglala ng krisis sa bansa. Kapalit ng pagpapakasasa ng mga naghaharing-uri at ang kanilang mga dayuhang amo sa yaman ng Pilipinas, lalong dumarami ang mamamayang nagdarahop at nagugutom. Kita ang pagiging ganid ng rehimeng US-Marcos II at kanyang kapasakat sa pagkukumahog nitong iratsada ang Charter Change habang sinasakal ng lumalalang krisis ang sambayanan. Lubos itong tinututulan ng mga rebolusyonaryong kababaihan dahil ang Cha-Cha ang magbibigay-daan sa mga opisyal ng reaksyunaryong gubyerno upang humaba ang kanilang termino na makapagdambong ng likas na yaman at lalo pang ilako ang bansa sa mga imperyalistang bayan. Mapasisidhi ng Charter Change ang kagutuman, kahirapan, at abusong nararanasan ng kababaihan at buong sambayanan.

Mula sa diktaduryang Marcos Sr. hanggang sa kasalukuyang rehimen ni Marcos Jr., hamon sa MAKIBAKA at lahat ng kababaihan na mas mapangahas na i-rehistro ang ating mga sektoral na panawagan nang hindi nahihiwalay sa konteksto ng mas malawak na pambansa demokratikong pakikibaka.

Nararapat din na maging kaisa ng mga batayang sektor ang kababaihan sa pagtutol sa mga anti-Pilipino at maka-dayuhang mga patakaran gaya ng ChaCha na sandaang porsyentong tiyak na magsisilbi lang sa interes ng mga imperyalistang pwersa na kumokontrol at nagpapatakbo sa reaksyunaryong estado. Kinakailangan ang mas mahigpit na pagtangan ng kababaihan sa wastong linya sa ideolohiya, pulitika, at organisasyon na siyang sangkap upang mas epektibong magpalakas at magpalawak ng ating hanay nang sa gayon ay tuluy-tuloy na isulong ang pambansa demokratikong rebolusyon hanggang sa tagumpay.

Mabuhay ang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan!
Mabuhay ang pambansa demokratikong rebolusyon!
Kababaihan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Kababaihan, ipagdiwang ang maningning na kasaysayan ng Makibaka! Lumahok sa pambansa demokratikong rebolusyon!