Kontra demokratiko at anti-mahirap ang panukalang SIM card registration

Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisayaChinese

Inuulit namin ang aming pananaw na ang pagsasabatas sa pagpaparehistro ng mga SIM card ay lalabag sa demokratikong mga karapatan ng mamamayan at sisikil sa kanilang batayang mga kalayaan. Kalokohan ang sinasabing sosolusyunan nito ang kriminalidad. Sa huli, magsisilbi lamang ang panukalang SIM card resgistration sa pagtatatag ng estadong maniniktik.

Minadaling ipasa ang panukalang batas ng mga komite sa Senado at House of Representatives, at sa kanilang bicameral o pinagsanib na kumperensya, na binalewala ang malubhang pagkabahala ng mga grupong nagtataguyod sa karapatang-tao at usapin sa pribasiya. Kahit walang malinaw na impormasyon kung paanong nakompromiso ang mga database at personal na impormasyon na nagresulta sa kamakailang pagdami ng mga kaso ng spear phishing, gustong magtayo ng rehimeng Marcos ng isang database na magiging kaakit-akit na target para i-hack o bilhin ng mga sindikatong kriminal.

Pinagtitibay namin ang pahayag na nauna naming inilabas ngayong taon kaugnay ng SIM card registration. Dapat bigyang-diin ang mga puntong ito:

Ang pag-obliga sa mga tao na irehistro ang kanilang mga SIM card ay nagtatanggal sa kanilang karapatan sa pribasiya at anonimidad, mga krusyal na sangkap sa kanilang iba pang kalayaan. Bibigyan ng SIM card registration ang estado ng halos lubos na kapangyarihang na tiktikan ang bawat indibidwal sa kanilang kilos, kinokonsumo, pribadong impormasyon, gayundin ang pananaw sa pulitika, relihiyon o iba pang isyu.

Ang karapatan sa malayang pagpapahayag ay epektibo lamang na magagamit kung may katiyakang na hindi sila paghihigantihan. Kung obligadong magrehistro ng kanilang SIM card, magdadalawang-isip na ngayon ang mamamayan bago nila ilantad ang korapsyon at pang-aabuso ng mga buruktrata, armadong pwersa ng estado o malalaking kumpanya, batid na ang impormasyong kanilang isisiwalat ay maaaring matunton sa kanila.

Tinuruan at itinulak ng social media ang mamamayan na isantabi ang kanilang pribasiya at anonimidad sa internet. Nagbunga ito ng sa mga atakeng online dahil naging malinaw na target ang mga indibidwal ng mga troll at bully na kadalasan ay may kaugnayan sa militar at pulis at iba pang armadong ahensya ng estado.

Mali at walang patunay ang sinasabing masosolosyunan ng SIM card registration ang mga scam at krimen. Ang mga senador at myembro ng kongreso na nagtutulak ng panukala ay nagbubulag-bulagan sa katotohanang bigo ang SIM card registration na resolbahin ang kriminalidad o pigilan ang mga kriminal sa mga bansang nagpatupad nito, kabilang ang Mexico, na tinanggal ang SIM registration matapos ang tatlong taong bigong pag-eeksperimento.

Hindi mo malulutas ang mga krimen sa pagkuha ng fingerprint sa buong populasyon, para hanapin ang mga suspek. Ang pag-uutos sa lahat na magsumite at ibigay ang kanilang pribadong impormasyon sa pulis ay pabaya at tamad na gawaing pulis.

Ang paggigiit ng pulis na “wala namang dapat ikatakot kung walang maling ginawa” ay huwad at hungkag na pagbibigay-katiyakan ng isang estadong maniniktik na ang mapang-aping kapangyarihan ay nagmumula mismo sa pagkontrol, pagsentralisa at pag-ooraganisa ng malawak na datos mula sa mistulang hindi nakapipinsalang impormasyon. Kailangan lang tingnan kung paanong ginagamit ng mga pribadong monopolyong kumpanya tulad ng Goodle, Facebook at iba ang nakolektang pribadong impormasyon bilang materyal para targetin ang mamamayan ng mga patalastas, algoritmo na umiimpluwensya sa kaisipan at nakatarget na pagsikil sa karapatan sa pagpapahayag.

Ang higanteng mga database na hawak ng mga pribadong kumpanya ay tiyak na magiging target ng mga kriminal na sindikato. Ang kamakailang mga balita na tumitindi at mas lumaganap ang spear phishing (mga pekeng mensahe sa text na nakapangalan sa mga tumatanggap) ay malinaw na indikasyon na may mga na-hack o nanakaw na mga database (kabilang ang mga nakolekta sa pamamagitan ng mga “contact tracing form”). Ang ganitong nakatarget na pamamaraan ng panloloko o pagpapatalastas ay malamang mas lalaganap kapag ang personal na impormasyon tungkol sa mga SIM card ay mailalagay sa mga database para nakawin o bilhin ng mga kriminal.

Dagdag pa, lalong hindi magiging abot-kamay ang telekomunikasyon sa mga mahihirap, laluna sa mga magsasaka sa kanayuanan, na madalas ay walang kumpletong dokumento o papeles na kakailanganin.

Hinihikayat namin ang lahat ng demokratikong grupo, organisasyon sa karapatang-tao, tagapagtaguyod ng pribasiya at anonimidad, at lahat ng tipo ng organisasyong masa ng mamamayan na ipagpatuloy ang pagtutol sa panukalang SIM card registration. Hindi dapat ito palampasin ng mamamayang Pilipino.

Kontra demokratiko at anti-mahirap ang panukalang SIM card registration