Bukas na Liham Makabayang upisyal at kawal ng AFP, PNP at CAFGU/SCAA: Maglingkod sa sambayanang Pilipino

,

Makabayang upisyal at kawal ng AFP, PNP at CAFGU/SCAA: Maglingkod sa sambayanang Pilipino

Bukas na Liham

Lugmok—WALANG MAKAIN! Ito ang aba at aping kalagayan naming mga mamamayang pinagsasamantalahan. Maraming pangulo na ng bansa ang nagdaan hanggang sa kasalukuyang Marcos muli ang nasa poder ngunit nakasadlak pa rin kami sa araw-araw na kalbaryo ng labis na kahirapan at pagdurusa.

Katulad ng mga nagdaang rehimen ay inutil din ang kasalukuyang administrasyong US-Marcos-Duterte na resolbahin ang ugat ng kahirapan ng mamamayan ng bansa. Walang malinaw na batayan at kongkretong plano ang kasalukuyang administrasyon para paunlarin at iangat ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino na kongkretong ekspresyon ng maunlad na bansa. Bagkus, kung kani-kanino nila isinisisi ang kahirapan ng mamamayan.

Nasa Malacañang ang tunay na nagpapahirap at sumisikil sa mamamayan. Ang programa at patakaran sa ekonomya ng rehimeng US-Marcos-Duterte ay pangunahing nakatuon at naglilingkod sa dayuhan at mga lokal na kasabwat nila. Nagdudulot ito ng malawakang pagkakait sa aming karapatan sa lupa, paninirahan at kabuhayan. Marami ring manggagawa ang nawawalan ng trabaho dahil sa naluging maliliit na negosyante na walang awa pang kinokotongan ng inyong mga kabaro na nakabase sa mga kampo/detatsment na nagdudulot ng lalong paghihikahos ng dati nang naghihirap na mamamayan.

Si Marcos Jr rin ang numero unong nagtutulak sa buong mamamayang Pilipino na ilagay ito sa kapahamakan nang pahintulutan nito ang siyam na lugar sa bansa para gawing base militar ng mga sundalong kano. Tahasang paglabag ito sa soberanya at insulto sa mga kasundaluhan para ipamukha sa mga sundalong Pilipino na hindi kayang ipagtanggol ang Pilipinas.

Dahil sa pagkakanulo ng rehimeng US-Marcos II sa kasarinlan ng bansa sa gitna ng lumalakas at agresibong panghihimasok militar ng mga imperyalistang bansa na gamitin ang Pilipinas na muog ng kanilang ribalan anumang oras ay maaaring pumutok ang digmaan. Digmaan na pangunahing gagamiting pain ay ang mga sundalong Pilipino na ang tanging makikinabang lamang ay ang mga imperyalistang bansa katulad ng US, China at Japan habang isang katiyakan ang mas lalo pang kadusta-dustang kalagayan ng bawat api at pinagsasamantalahan na mamamayang Pilipino.

Ang Executive Order 70 (EO 70) National Task Force to End Local Comunist Armed Conflict (NTF-ELCAC), Anti-Terror Law (ATA) at Oplan Kapanatagan ay mga instrumento ng terorismo ng estado laban sa mamamayan. Ang papet, pasista at korap na gubyernong Marcos ay pangunahing nakasalig sa Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) upang madugong maisakatuparan ang teroristang pang-aatake sa mamamayan.

Mula sa mamamayan ng Camarines Norte, nananawagan kami sa lahat ng makabayang opisyal at kawal ng AFP, PNP at CAFGU/SCAA na talikuran ninyo ang rehimeng US-Marcos-Duterte.

Ang mataas ninyong sahod at karagdagang mga benepisyo ay piniga mula sa aming pawis at dugo sa anyo ng buwis at korapsyon. Pansuhol ito sa inyo upang higit na maging marahas at mapanlinlang sa aming mamamayan. Huwag ninyong hayaang kayo man ay mabulok at tuluyang mabulid ang ating bansa sa pagkaalipin gamit ang inyong hanay.

Batid namin na marami pa rin sa inyo ang nagtataglay ng makabayang damdamin lalo na sa mga nakababang mga opisyal at kawal, higit na nakararami sa inyo ang nagmula sa hanay ng aping uri. Huwag ninyong hayaang lamunin ang inyong hanay ng pansamantalang ginhawa at pangakong promosyon, habang inyong nasasaksihan ang malahalimaw na pagsasagawa ng krimen sa kapwa ninyo mahihirap.

Kami ay nanawagan sa inyo na:

  • Igiit at ipagtanggol ang pambansang soberanya at integridad ng mga teritoryo ng Pilipinas. Gamitin ang mga armas at makabagong kagamitang pandigma ng AFP at PNP sa mapanghimasok na dayuhan sa halip na itutok sa ulo naming mahihirap na Pilipino. Sa ganitong paraan mapapatunayan ninyo ang pagiging tunay na makabayan.
  • Igalang ang karapatang-tao at itaguyod ang Comprehensive Agreement for the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) at iba pang internasyonal na batas at kasunduan kaugnay ng digma. Kaugnay nito:

a. Huwag gawing human shield ang mga mamamayan sa pamamagitan ng pagkakampo sa gitna ng baryo o malapit sa paninirahan ng mga taum baryo at igalang ang karapatan ng sibilyang populasyon at mga hors de combat;

b. Huwag idamay ang mga sibilyan o paghigantihan kapag napipinsalaan ang hanay ng AFP-PNP-CAFGU sa mga pakikipaglaban sa Bagong Hukbong Bayan katulad ng walang awang pandarahas at walang-awang pagpatay sa mga sibilyan at pinaghihinalaang kalaban ng gubyerno;

c. Huwag gumamit ng tortyur sa mga nahuhuling NPA o dating NPA at mga masang aktibista para pigain sila ng impormasyon kaugnay sa rebolusyonaryong kilusan at igalang ang mga labi ng mga nasawi sa labanan ng mga rebolusyonaryong pwersa

d. Ipauna ang kapakanan at interes ng mamamayan at awtoridad ng sibilyan sa militar (civilian authority) sa kondukta ng inyong pagkilos.

e. Huwag manggahasa at huwag manambay o mambuntis ng kababaihan sa kumunidad o baryo;

f. Huwag mang-agaw at manira ng kabuhayan ng mamamayang Pilipino katulad ng paninira ng pananim, pagnanakaw ng mga personal na kagamitan at hayop ng mga sibilyan.

g. Huwag patayin at dahasin ang mamamayan habang naglulunsad ng operasyong militar katulad ng brutal na pagpatay sa mga sibilyan o pinaghihinalaang kalaban ng gobyerno;

h. Huwag gawin ang mga arbitraryong pang-aaresto, pagbabanta, pambubugbog at pwersahang pagpapagiya ng sibilyan sa mga operasyong militar;

i. Suwayin ang utos ng walang pakundangang pambobomba at pagpapaputok sa mga sibilyang komunidad at bahay ng masa at huwag maging protektor ng malalaking dayuhang kumpanya sa pagmimina.

  • Huwag lumahok sa operasyong saywar ng yunit na inyong kinabibilangan laban sa mamamayan. Ang pagmamanipula sa sibilyan sa pamamagitan ng panggigipit at pananakot ay isang anyo ng tortyur at labag sa pandaigdigang batas sa pagtataguyod ng karapatang- tao.
  • Labanan ang talamak na katiwalian sa loob ng reaksyonaryong gubyerno at sa organisasyon mismo ng AFP at PNP na inyong kinapapalooban. Huwag magbulagbulagan at magkibit-balikat sa pagnanakaw ng mga nakatataas na opisyal mula sa mga kontra-insurhensyang programa tulad ng Oplan Kapayapaan, NTF-ELCAC, Enhance Comprehensive Local Integration Program (ECLIP), Barangay Development Program (BDP) at iba pa. Ang bawat pondong nakukurakot sa kabang yaman ng bansa anuman ang halaga nito ay katumbas ng makabuluhang serbisyong panlipunan na naipagkakait sa mamamayang Pilipino, kabilang kayo at ang inyong pamilya.
  • Magbuo ng kilusan ng mga makabayan at tunay na lingkod ng masa sa hanay ng kasundaluhan. Malaking hamon para sa inyo kung paano maninindigan para sa interes ng sambayanang Pilipino sa kalagayan na ang mismong Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP) na inyong sinumpaan ng katapatan ay siya mismong nagtataksil sa bayan.
  • Sumapi sa Lt. Crispin Tagamolila Movement- ang lihim na kilusang rebolusyonaryo sa loob ng AFP-PNP. Sa pamamagitan nito nagagawa ang mahigpit na ugnayan ng makabayang sundalo sa aming mga magsasaka na bumubuo sa mayorya ng rebolusyonaryong pwersa sa kanayunan.
  • Panghuli, hinihikayat namin kayo na ganap na tumiwalag sa maka-dayuhan, kontra-mamamayan, berdugo at mersenaryong oryentasyon ng AFP-PNP-CAFGU. Kayo ang mukha ng pinatitinding terorismo ng rehimeng US-Marcos-Duterte. Kayo ang pananggalang at sandigan ng rehimeng labis na kinapopootan ng sambayanang Pilipino.

Sa Camarines Norte kayo ang inuutusang patayin ang may mahuhusay na rekord sa taumbayan tulad ng inyong mga pinatay na sina Kapt. Geofrey P. Castillio ng Macogon at Kgd. Melandro P. Verso ng Dumagmang at ng iba pang mga biktima, kayo rin ang instrumento ng dayuhang kumpanya sa pagmimina para kami ay agawan at alisan ng hanap buhay (pagkakabod) kayo rin ang instrumento para agawan kami ng lupang taniman gamit ang DENR.

Pinakamainam na tumiwalag na kayo, magresayn o mag-awol sa serbisyo para makaiwas sa aming makauring galit at makatarungang digma na aming isinusulong kasama ang aming tunay na hukbo, ang New People’s Army (NPA) o Bagong Hukbong Bayan.

Nakahanda kaming i-ugnay kayo sa ligtas na paraan sa NPA. Bukas ang kanilang pintuan para sa sinumang sundalo o pulis na handang tumalikod sa GRP at maglingkod ng tapat sa sambayanang Pilipino.

Manindigan para sa tunay na pagbabagong panlipunan.

Maglingkod sa sambayanang Pilipino!

Mula sa:

Pambansang Katipunan ng Magbubukid sa Pilipinas (PKM);
Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) at
Kabataang Makabayan (KM)
Ng Lalawigan ng Camarines Norte-Bikol

Makabayang upisyal at kawal ng AFP, PNP at CAFGU/SCAA: Maglingkod sa sambayanang Pilipino