Napakaamo ni Marcos sa mga dayuhan ngunit napakalupit sa sambayanan

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sa isa na namang panibagong akto ng pagpapakatuta, itinutulak ngayon ni Marcos Jr. ang pagbalik sa lahat ng buwis sa produktong (value added tax) ibinayad ng mga turistang pumasok sa bansa mula noong 2020. Para umano ito mahikayat ang mas marami pang mga turistang bisitahin ang Pilipinas. Samantala, ano naman ang regalo ni Marcos sa sambayanang Pilipino? Nakatakdang ipatupad ngayong 2023 ang dagdag na mga buwis para sa digital at online services, mga sasakyang tulad ng motorsiklo at pick-up trucks at mga produktong tulad ng softdrinks at sigarilyo. Nakatakda ring tanggalin ang exemption ng mga senior citizen at may kapansanan sa pagbabayad ng VAT. Sadya talagang napakaamong tuta ng naghaharing-uri si Marcos Jr. Ngunit sa mata ng taumbayan, wala siyang kasinlupit at kasing-walang malasakit.

Ang mga pagbabago sa sistema ng pagbubuwis ng bansa na ito ay bahagi ng Comprehensive Tax Reform Package (CTRP) na sinimulang ipatupad noon pang 2018. Ayon ito sa dikta ng US na kinakailangang babaan ang buwis para sa mga korporasyon at dayuhang entidad habang patataasin naman ang buwis sa konsumo ng mamamayang Pilipino. Sa layunin itong makahikayat pang higit ng dayuhang pamumuhunan.

Sa bisa ng regresibo at maka-dayuhang sistema ng pagbubuwis ng bansa, sapilitang pinatataas ng gubyerno ang presyo ng lahat ng produkto at serbisyo sa pamamagitan ng pagpataw ng dagdag 12% sa orihinal na presyo. Pinakanararamdaman ito ng pinakamahihirap na Pilipinong pinahahalagahan ang bawat kusing. Samantala, ni hindi ito ramdam ng mga naghaharing-uri at mayayamang indibidwal o pamilya na kayang pasanin ang dagdag presyo.

At ngayon nga, sa halip na pagaanin ang buwis na kinakarga ng mamamayan, harap-harapan pang isasauli ni Marcos ang lahat ng buwis mula sa VAT na ibinayad ng mga turista. Lantaran niyang pinalalampas ang kulang o sukdulang hindi pagbabayad ng mayayaman at malalaking korporasyon ng karampatang buwis. Napakaraming batas ng reaksyunaryong estado, kabilang na ang ikalawang pakete ng CTRP, na garapalang nagsusulong ng mas maluwag at magaang pagbubuwis sa malalaki at dayuhang korporasyon.

Pinakamasahol sa lahat, hindi napupunta sa kapakanan at kagalingan ng sambayanang Pilipino ang buwis na natitipon mula sa kanilang pawis at dugo. Ang pondong pampubliko ay kinakamkam lamang ng iilang naghahari, binubulsa at ginagamit para sa sariling interes. O kaya, ibinubuhos sa mga proyektong kontra-mamamayan, pasista at walang kabuluhan para sa masa.

Ipinapanawagan ng NDF-Bikol sa masang Bikolano at sa malawak na hanay ng masa na buong lakas na tuligsain ang hakbangin na ito ng sampu ng iba pang mga tangkang dagdagan pang lalo ang paghihirap ng sambayanan. Ilantad si Marcos Jr. bilang sagadsaring papet na wala nang ibang inatupag kundi busugin ang sarili at ang kanyang mga kapwa burukrata at among dayuhan.

Napakaamo ni Marcos sa mga dayuhan ngunit napakalupit sa sambayanan