NDF-EV: Pinaura an mga utok-pulbura sugad kan Diñoso han terorista nga rehimen ni Duterte

Read in: English

Ginsusukna han National Demcratic Front-Eastern Visayas an promosyon han hadto anay hepe han 8th Infantry Division nga hi Maj. Gen. Pio Diñoso III komo bag-o nga kumander han Visayas Commission (VisCom) han Armed Forces of the Philippines.

An utok-pulbura nga heneral nga amo an nagdiriher han 13 kaoras nga panmomba, pangistraping ngan paturapak nga panganyon ha Dolores, Eastern Samar ginpaburan han iya commander-in-chief nga hi Rodrigo Duterte hin mas hitaas nga ranggo ngan mas hiluag nga lugop nga mamanduan hin mas grabe ngan brutal nga atake kontra ha Bagong Hukbong Bayan ngan ha mga komunidad han parag-uma.

Ha iya masobra duha katuig komo kumander han 8th ID ngan tagapangulo han RTF-ELCAC, nagserbe hi Diñoso komo prinsipal nga alipures ha pagpatuman han todo-gerra han rehimen kontra ha katawhan ngan han BHB ha Eastern Visayas.

Tikang Hulyo 2019 ngadto Agosto 2021, ginpatay han mga death squad sakob han AFP-PNP an diri mamenos 34 nga indibidwal, kadam-an mga parag-uma ngan panmasa nga aktibista. An mga aktibista ngan progresibo sugad han Tacloban 5 gin-aresto ngan gindetiner basar ha hinimu-himo nga kaso.
Gatus-gatos an pwersahay nga ginpasurender ngan bug-os nga komunidad an ginpailarum ha balaud militar ngan pasista nga pan-gigipit.

Ilarum ni Diñoso, diri mamenos ha 15 nga pankombat nga batalyon han AFP-PNP an ginmobilisa kontra ha BHB. Nag-alutaga hira hin diri mamenos ha P10 kabilyon nga balor hin armamento, sweldo ngan gastos para ha pankombat, intelligence, ngan pan-saywar nga operasyon ha tahub han Retooled Community Support Program.

Labina ilarum han rehimen Duterte, an mga sundalo ngan pulis mahitaas la an ranggo kun makaghimo hira hin mga pinakabrutal ngan madarahug nga terorismo ha katawhan. An mga heneral nga naglalansar hin mga pinakagrabe nga atake amo an mga nakakakuha hin higtaas nga promosyon, gintatagan hin pinakadako nga bahin ha mga ginkorap nga pondo han katawhan, ngan nakakatagamtam hin ligal nga proteksyon tikang ha rehimen ha luyo han ira mga krimen.

Ginsusuka han katawhan ha Eastern Visayas hi Diñoso. Upod an BHB, andam hira nga atubangon hi Diñoso ha iya bag-o nga posisyon komo kumander han VisCom. Andam gihap hira nga tango-ha-tango nga atuhan an hin-o pa man nga masaliwan ha iya ha 8th ID.

Nananawagan an NDF-EV ha katawhan han mga rehiyon ha Visayas nga pursigido nga ipasulong an armado nga pakig-away agud pakyason todo nga pasista ngan terorista nga pagbulaw ni Diñoso ngan han rehimen Duterte. #

NDF-EV: Pinaura an mga utok-pulbura sugad kan Diñoso han terorista nga rehimen ni Duterte