Opisyal na pahayag ng Kabataang Makabayan-Ilocos para sa ika-54 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan

Taas-kamaong pagbati ang ipinapaabot ng Kabataang Makabayan – Ilocos sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) o New Peoples Army (NPA) sa kanilang ika-54 anibersaryo ng pagkakatatag. Bagaman binugbog sa ilalim ng sustenido at malupit na pag-atake ng mga pwersa ng estado at patuloy na panlilinlang sa mamamayan at paninira sa kanila ng rehimeng Marcos, nananatiling nakatindig ang Bagong Hukbong Bayan. Patuloy itong nakatatamasa ng malawak at malalim na suporta mula sa mamamayan. Makikita dito ang isang bagay. Wasto at makatwiran ang mag-armas at magrebolusyon!

Pinakamaalab na pagpupugay ang ibinibigay ng KM – Ilocos sa lahat ng martir ng sambayanan partikular sa mga martir ng BHB dito sa rehiyon ng Ilocos. Ginamit ng estado ang limitasyon sa pagkilos dulot ng pandemya noong 2020 hanggang 2022 upang pasidhiin ang pag-atake at paglabag sa karapatang pantao sa rehiyon.

Noong 2020, sunod-sunod na pinaslang ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang mga kadre at mandirigma ng BHB sa rehiyon. Noong Pebrero, pinaslang ng 81st Infantry Battalion ng Philippine Army (81st IBPA) sa isang overkill na operasyon sina Maria Finela Mejia, Juius Marquez, at Enniabel Balunos sa Sta. Lucia, Ilocos Sur. Pinahirapan muna ang tatlo bago tadtarin ng bala na resulta ng kanilang pagkamatay.

Noong Agosto 8, 2020, limang mandirigma na naman ang pinaslang ng militar, partikular ang 7th Infantry Division ng Philippine Army (7th IDPA) sa parehas na lugar. Sila sina Pamela Peralta, Joseph Capulas, Marxes Dazon, Rolando Marvil, at Edgar Joson. Buhay nang kunin si Pamela Peralta ngunit pinaslang nang hindi magbigay ng impormasyon. Ito ay tahasang paglabag sa mga karapatang pantao, mga batas ng digma at sa International Humanitarian Law.

Bagaman nakaranas ng mga dagok at pag-atras, siguradong magpupunyagi pa rin ang Bagong Hukbong Bayan sa rehiyon ng Ilocos at sa buong bansa.

Nananatili ang mga batayang suliranin ng masang Ilocano. Maraming magsasaka pa rin ang walang lupa at nasa ilalim pa rin ng pagsasamantala ng mga panginoong maylupa. Malaking problema pa rin para sa kanila ang mababang pagpepresyo ng kanilang mga produkto.

Nananatiling mahihirap ang mga mangingisda, na hirap nang makahuli ng isda dahil sa pagbabago ng klima (climate change), zoning o pagpapaliit at pagpapakitid ng erya ng panhgisdaan, at pag-ubos ng mga malalaking commercial fishing vessel sa mga isda. Nariyan din ang patuloy na banta ng black sand mining sa mga baybayin na sisira sa mga komunidad ng mangingisda at ng mga dagat na kanilang pinangingisdaan.

Sa halip na tugunan ang mga batayang suliranin ng mamamayan ng Ilocos, pasistang pag-atake ang sagot ng estado. Nananatiling militarisado ang mga komunidad sa kanayunan, lalong-lalo na sa Ilocos Sur. Tuloy-tuloy ang panggigipit ng AFP, PNP, at NTF-ELCAC sa mga magsasakang ipinaglalaban lamang ang kanilang karapatan sa lupa at sa makatarungang presyo para sa kanilang mga produkto. Pinadadapa at sinisira ang kanilang mga organisasyong masa at pwersadong pinapasuko kahit hindi sila miyembro ng BHB. Tuloy-tuloy rin ang pagpapasuko ng mga mangingisda, lalo na sa La Union at patuloy na sinisiraan, ginigipit at sinusubukang durugin ang kanilang mga organisasyong masa.

Kahit pa ideklara nang ilang ulit ng NTF-ELCAC na “insurgency-free” ang Ilocos region, hindi nito mapipigilan ang muling paglago at pagtatag ng pakikibaka ng mamamayang Ilocano kapwa sa hindi armado at armadong larangan. Sa paglala ng krisis sa ilalim ng rehimeng Marcos at sa paglala ng karahasan ng estado, siguradong matutulak ang mamamayang mag-armas at magrebolusyon, kahit pa sabihing ang rehiyong Ilocos ay “balwarte” ng mga Marcos.

Nangangako ang mga rebolusyonaryong kabataan ng Ilocandia na ipagpapatuloy ang naiwang pakikibaka ng mga martir ng Ilocos na nangahas tumangan ng armas upang magtayo ng mas makatarungang lipunan. Tatanganin nito ang tungkuling bigyan ng bagong salinlahi ang rebolusyon, ipagpatuloy ito sa gitna ng paghihirap at pag-atras, at magpunyagi hanggang ipagtagumpay ang pambansa-demokratikong pakikibaka.

Agtutubo ti Ilocos, agtignay para iti umili, sumampa iti Bagong Hukbong Bayan!

Opisyal na pahayag ng Kabataang Makabayan-Ilocos para sa ika-54 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan