Padaraen ti pasista a rehimen a Duterte manipud iti rinibu a sugat! Agirussuat ti adu a taktikal nga opensiba iti intero a pagilian!

Read in: Pilipino | English | Bisaya | Hiligaynon

Padpadayawan ti Partido Komunista ti Pilipinas (PKP) ti Bagong Hukbong Bayan (BHB) kadagiti serye ti naballigi a taktikal nga opensiba iti intero a pagilian iti napalabas a dua a bulan. Nadumaduma a yunit ti BHB ti nangirussuat kadagiti agsasaruno nga ambus, harassment ken demolisyon nga operasyon ken dadduma pay a taktikal nga opensiba laban kadagiti pasista nga armado a tropa ti rehimen, paramilitar ken dadduma pay nga armado nga ahente, kasta met dagiti panangdusa kadagiti manangdadael iti aglawlaw nga operasyon dagiti dadakkel a minas, panagtroso ken plantasyon. Dagiti opensiba ket nairussuat iti intero a Mindanao ken iti Eastern Visayas, Negros, Panay, Bicol, Southern Tagalog ken Cagayan Valley.

Salsaludoan ti Partido dagiti Nalabbaga a mannakigubat ti BHB ken mangited ti parangal kadagiti naidasay iti labanan. Agnanayon a malaglagip ken maibunannag da kas banuar ken martir ti umili.

Ti naruay a masa ti umili a Pilipino ket agdir-i kadagiti opensiba ti BHB. Dagitoy nga opensiba ket mangipakita ti determinasyon ti umili a labanan ti tiraniko a rehimen ni Duterte ken mangted-inspirasyon ken ad-adda a mangpatured kaniada a makidangadang laban iti panagturay ti terorismo ti estado, korapsyon ken panangtraydor iti pagilian.

Ti ambus ti NPA idi Oktubre 4 iti sadiay Lianga, Surigao del Sur ket tampok iti partikular. Nangted ti disnog daytoy iti ulo ti paramilitar a grupo ti 3rd IB a Magahat-Bagani ken nangted ti hustisya kadagiti masa a Lumad. Dagitoy nga armado nga ahente ket naitudo a responsable iti Lianga massacre idi 2015 ken us-usaren ti militar ken kumpanya ti minas tapno butbutngen ken lipiten ti umili. Tampok met laeng ti ambus idi Setyembre 2 iti Kalamansig, Sultan Kudarat laban iti 37th IB a nangrebbek iti maysa a platun a tropa a nadutokan a mangbantay iti proyekto a logging road ti dakkel a kumprador a ni Consunji.

Basar iti inisyal a pananggupgop kadagiti impormasyon a maala manipud kadagiti pangpubliko a materyales ken internal nga ulat iti umuna a tallo a paset ti tawen, dagiti yunit ti NPA ket nabaelan da a nangirussuat ti agarup 36 nga opensiba manipud iti rugi ti Agosto wenno nganngani maysa a taktikal nga opensiba tunggal dua nga aldaw. Dagiti Nalabbaga a mannakigubat ti nangala ti inisyatiba kadagiti probinsya ti Albay, Negros Occidental, Surigao del Sur, Oriental Mindoro, Misamis Oriental, Capiz, Agusan del Sur, Sultan Kudarat, Iloilo, Northern Samar, Occidental Mindoro, Surigao del Norte, Eastern Samar, Samar, Sarangani, Negros Oriental ken Cagayan. Agarup 289 a pasista a tropa, a kabatog ti bassit a batalyon, ti natay iti labanan kadagiti engkuentro manipud iti rugi ti tawen. Bayat a 146 a mannakigubat ti BHB met ti natay iti parehas a tiempo, iti ratio ti 1 a mannakigubat ti BHB a natay iti tunggal 2 a pasista., Bimmaba daytoy iti 1:3 pabor iti BHB manipud idi Hulyo. Dagitoy a bilang ket agbaliw pay segun kadagiti sumrek pay nga ulat.

Adda ti markado a panagbassit ti bilang dagiti depensiba nga engkuentro wenno labanan nga inisyatiba ti AFP. Manipud iti agarup 60 idi Abril, idi nangirussuat ti AFP kadagiti opensiba iti intero a pagilian tapno gundawayan ti ceasefire ti BHB a sungbat iti panawagan ti United Nations a sangalubongan a ceasefire, ti bilang dagiti depensiba ket bimmaba iti nababbaba ngem 10 tunggal bulan. Masapul nga ikagumaan ti BHB a maibaba daytoy iti zero.

Ti bimmassit a bilang dagiti depensiba ket pakakitaan no kasano nakaannatop ken nakaadyas dagiti yunit gerilya ti BHB kadagiti focused military operations ti AFP a mangpanggep a kubkoben ken palikmutan ti BHB. Agpakpakalaing ti BHB kadagiti taktika ti panagakar, panagkonsentra ken panagwaras tapno liklikan ti kangrunaan a puersa ti kabusor, gundawayan ti nalalawa a giwang iti baet dagiti agop-operasyon a yunit ti kabusor ken rauten dagiti nakapsut a plangka daytoy. Numampay nakalak-am kadagiti kaswalti ti mano a yunit, ti dakkel a mayorya dagiti yunit ti BHB a supsuportaran dagiti masa, ket epektibo a naiyaplikar da dagiti umannatop a patakaran ken taktika tapno pagtalinaeden a tuleng ti kabusor ken pagbalinen a saan nga epektibo ti superyoridad daytoy iti militar.

Ti konserbatibo a tantya ket aggastos ti AFP ti P100 milyon para iti mano a lawas ti focused military operations a nangpatignay iti agarup 1,000 a ground troops tapno agsawar iti bassit nga erya a mangsaklaw iti mano a baryo kadagiti nagbebeddengan a lugar, kakumbina ti panagusar kadagiti drone., helikopter ken jet fighters para kadagiti reyd nga adda panagbomba, ken ti panangipasikat kadagiti proyekto a saywar. Dagitoy a dadakkel nga operasyon ket napaneknekan a dakkel a panagsayang ti kuarta. Ti korapsyon ket nasaknap babaen iti panangiturong kadagiti dadakkel a gatad ti pondo kadagiti bulsa dagiti opisyal ti militar iti porma ti overpricing, sobra a panangideklara ti gastos, panangaramat ti pondo para iti “community integration,” panangitantan nga iruar ti sueldo dagiti tropa ti militar ken tauhan ti CAFGU, palso a panagulat kadagiti nagun-odan tapno ibulsa dagiti gungguna, panangilako kadagiti saan a nausar a bala ken bomba iti iligal a wagas, ken dadduma pay.

Ti pasista a rehimen ket nagturong iti panangisayangkat ti narugit a todo-gyera a mangikonsidera ken mangtrato kadagiti sibilyan kas kabusor iti armado a labanan. Intero a komunidad ti maipauneg kadagiti nakaro nga abuso, ekstrahudisyal a pammapatay, awan sarday a pammutbuteng ken harassment tapno puersaen ti umili nga “agsurender” iti AFP. Inpalawa ti AFP ti narugit a gyera kadagiti syudad ken manggandat a lipiten ti panagorganisa kadagiti mangmangged, awanan trabaho, estudyante, manursuro, ken dadduma pay a demokratiko a sektor.

Ngem ti narugit a gyera ni Duterte ket maabak iti bukbukod na. Bayat a kumarkaro ti panagaramat na iti terorismo ti estado, ad-adu nga umili ti maidurduron a tumipon iti armado a pannakidangadang. Pagbalbalinen na ketdi nga ad-adda a nadam-eg ti kaaw-awayan para iti panagrekrut iti BHB. Ti masa a mannalon ket sumupsuporta ken tumiptipon iti hukbo ti umili tapno madepensaan ti intar ken dagiti komunidad da, maiyabante ti dangadang para iti daga ken agraryo a reporma, ken maitakder dagiti demokratiko nga organo ti gubyerno ti umili.

Ti dumakdakkel a pigsa ti BHB ti mangibutaktak iti kinainutil ti disenyo ti US a kontrainsurhensya a kangrunaan nga agsangsanggir iti superyoridad iti militar ken pananglipit iti panaglaban ti umili. Ti makunkuna a “whole-of-nation” approach ket ampaw nga islogan nga awan mamaay na a mangilemlemmeng iti nasaklaw a kontrol ti militar iti amin nga aspeto ti panaggubyerno ken sibilyan a biag.

Ti dumakdakkel a bilang dagiti opensiba ti BHB kadagiti napalabas a bulan ti mangipakita a ti indeklara ni Duterte a panggep a “gibusan ti lokal a komunista nga armado a labanan” ket agturong iti pannakapaay. Dagitoy ti mangluslussok ti dadakkel nga abot iti namin-ano a panangipangas ti AFP a napakapsut dan ti BHB, a dagiti mannakigubat ti BHB ket aduan nga “agsursurender,” ken naawanan kanon ti suporta ti umili. Ti indeklara ni Duterte a panggep a rebbeken ti BHB sakbay nga aggibus ti termino na ket sigurado a mapaay ken sigurado a mai-reschedule to manen.

Ti umad-adu a bilang dagiti taktikal nga opensiba ti BHB ket saan a awan pagduaduaan a pammaneknek a ti hukbo ti umili ket agtultuloy a dumakdakkel ti pigsa ken manglaklak-am ti nauneg a suporta iti intar dagiti masa a mannalon. Kas gerilya a hukbo nga addaan kadagiti nakakapsut nga armas ken limitado a rekurso, saan a nairussuat ti BHB dagitoy nga opensiba no awan ti suporta ti masa. Supsuportaran dagiti masa ti taktikal nga opensiba ti BHB gapu ta agserserbi iti interes da daytoy ken maipatpatungpal tapno masalakniban da.

Ipanpanawagan ti Partido iti amin a yunit ti BHB a naregta a mangipatungpal ti rebolusyonaryo nga armado a pannakidangadang iti amin a paset ti pagilian kas sungbat iti naulpit a pasismo, nakaro a korapsyon ken panangwaldas iti kuarta ti umili ken nailian a kinatraydor ti tiraniko a rehimen a Duterte. Masapul a denggen ti BHB ti kiddaw ti umili a Pilipino para iti hustisya. Ti pamunuan dadaulo ti Partido ket nangiyatas iti amin a komand ti BHB a mangirussuat ti ad-adu ken masansan a taktikal nga opensiba, ken patignayen dagiti kumpanya, platun ken iskwad. Aramaten ti amin a posible a tipo ti armas – manipud kadagiti riple ken command-detonated nga eksplosibo, inggana kadagiti sibat gayang ken balais – laban iti kabusor. Masapul a padaraen ti BHB ti tirano manipud iti rinibribu rinibu a sugat ken dusaen dagiti pasista iti amin a krimen da.

Amin a yunit ti BHB ket masapul a mangirussuat kadagiti ambus, harassment, demolisyon, reyd, operasyon a snipe ken dadduma pay a taktikal nga opensiba laban kadagiti napeklan a yunit ti AFP, kadagiti kontra-gerilya a yunit ti PNP ken dagiti grupo a paramilitar. Masapul a liklikan dagiti napigsa a target ken biraen dagiti nakapsut ken naisisina a yunit ti kabusor, ken iti amin a panawen ket liklikan dagiti kasasaad a mabalin a mangikabil kadagiti sibilyan iti peggad a mairaman iti crossfire. Masapul a temporaryo a mangipatulod ti BHB kadagiti tim a partisano kadagiti syudad ken dagiti sentro tapno rumaut kadagiti transportasyon ti militar ken sistema iti komunikasyon, ken mangipatungpal kadagiti atas dagiti awtorisado a korte ti umili tapno arestaren wenno dusaen dagiti pasista nga opisyal, mananggamgam ken despotiko a burukrata kapitalista ken apo’t daga a masingir gapu kadagiti krimen laban iti umili.

Masapul met laeng a pairtengen ti armado a panaglaban laban iti panagpalawa ti kontra-umili a minas, logging, plantasyon, operasyon ti enerhiya ken turismo a mangagaw ti daga ken mangpapanaw kadagiti masa a mannalon ken nailian a minorya.

Iti partikular, ti rebolusyonaryo a tignayan ket masapul a mangikagumaan a paayen dagiti plano ti rehimen a Duterte a palubosan ti ad-adda a panagpalawa dagiti kumpanya a Chinese, aglalo dagiti karaman iti panangipatakder ti pito a base militar a Chinese ken iti pananggamgam ken panangdadael kadagiti rekurso a baybay ti Pilipinas iti West Philippine Sea a manglablabsing iti soberanya ti Pilipinas. Sumagmamano kadagitoy a kumpanya a Chinese ket isu met laeng ti karaman iti dadduma a dadakkel a proyekto iti impraistruktura para iti panangitakder kadagiti kalsada ti minas ken dam nga agtultuloy nga umun-uneg kadagiti ansestral a daga dagiti nailian a minorya ken kabakiran iti nadumaduma a paset ti pagilian. Dagitoy a proyekto iti impraistruktura ket saan laeng a mangpapanaw iti rinibribu a mannalon ken minorya kadagiti daga da, no di mangdadael iti natural a sistema ti ekolohiya dagiti nabatbati pay a bakir iti pagilian.

Babaen iti panangirussuat kadagiti taktikal nga opensiba laban kadagiti armado nga ahente ti estado, tultulongan ti BHB ti umili a Pilipino a mangiyabante iti pannakidangadang da laban iti tiraniko a rehimen ni Duterte ken mangiduron ti panagbagsak daytoy. Numampay awan pay laeng ti naan-anay a pigsa ti BHB tapno kabaelan a mangrebbek iti intero nga agturturay a sistema, adda iti kasasaad daytoy a tumulong a mangpakapsut iti reaksyonaryo nga armado a puersa, ken mangibaw-ing iti atensyon daytoy tapno maiyadayo iti pananglipit iti demokratiko a tignayan masa ken puersaen daytoy nga iwaras ti pigsa na. Bayat nga umad-adu ti taktikal nga opensiba ti BHB, dakkel man wenno bassit, narigrigat para kenni Duterte a mangipatungpal kadagiti plano na a pagtalinaeden ti bukod, ti pamilya ken dagiti paspasurot na iti turay; ken nasaysayaat tapno dumakkel ken dumur-as dagiti demokratiko a puersa.

Bayat a mangirusrussuat ti BHB ti armado a pannakidangadang iti kaaw-awayan, ti naruay a masa ti umili ket maal-allukoy nga itultuloy a pairtengen dagiti demokratiko a dangadang masa kadagiti syudad. Agpanpanawagan ti Partido iti umili tapno agkaykaysa ken iyabante ti dangadang para iti panangingato ti sueldo, seguridad iti trabaho, subsidyo iti ekonomiya, edukasyon ken salun-at ken dadduma pay a nasken a sosyo-ekonomiko a reporma iti sango ti nakaro a pang-ekonomiya a krisis ken ti kinainutil ti rehimen a Duterte a mangsango iti pandemya. Masapul a suppiaten ti nayon a padagsen a buwis iti umili ken ti panangilaksid met a buwisan dagiti dadakkel a kapitalista, ti bassit unay nga alokasyon ti badyet para iti salun-at, edukasyon ken dadduma a panggimong a serbisyo, panangingato ti badyet para iti kontra-insurhensiya, panagbayad ti gangannaet nga utang ken dagiti proyekto a pork barrel, ken dagiti kontra-umili ken pinondoan ti gangannaet a proyekto iti impraistruktura.

Bayat nga aw-awisen ti demokratiko a tignayan masa kadagiti syudad, agpanpanawagan ti Partido kadagiti mangmangged, awanan trabaho a masa, nars ken mangmangged iti salun-at, estudyante ken dadduma a sektor a sumampa iti Bagong Hukbong Bayan iti kaaw-awayan ken tumulong a mangirussuat ti gubat ti umili iti intero a pagilian. Iti panangiyabante ti gubat ti umili, ti umili a Pilipino ket makagun-od ti pigsa, saan laeng a tapno gibusan ti tiraniko a turay ni Duterte no di tapno iyabante ti kabuklan a laban para iti nailian ken panggimong a wayawaya!

Padaraen ti pasista a rehimen a Duterte manipud iti rinibu a sugat!
Agirussuat ti adu a taktikal nga opensiba iti intero a pagilian!

Padaraen ti pasista a rehimen a Duterte manipud iti rinibu a sugat! Agirussuat ti adu a taktikal nga opensiba iti intero a pagilian!