Paduguon sa linibo nga mga pilas ang pasista nga rehimeng Duterte! Maglunsar sang mas madamo pa nga mga taktikal nga opensiba sa bug-os nga pungsod!

Read in: Pilipino | English | Bisaya | Iloco

Ginapanginbulahan sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP) ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa mga serye sang madinalag-on nga mga taktikal nga opensiba sa bug-os nga pungsod sa nagtaliwan nga duha ka bulan. Nanari-sari nga mga yunit sang BHB ang naglunsar sang mga ambus, harasment kag operasyon nga demolisyon kag iban pa nga mga taktikal nga opensiba batuk sa mga pasista nga armadong tropa, mga paramilitar kag iban pa nga armadong ahente sang rehimen, lakip man ang mga sangsyon batuk sa mapanghalit sa kapalibutan nga mga operasyon sang daku nga minahan, troso kag plantasyon. Ginlunsar ang mga opensiba sa bilog nga Mindanao kag sa Eastern Visayas, Negros, Panay, Bicol, Southern Tagalog kag Cagayan Valley.

Ginasaluduhan sang Partido ang mga Pulang hangaway kag mga kumander sang BHB kag ginapasidunggan ang mga naghalad sang kabuhi sa patag-awayan. Tubtob buhi nga pagadumdumon kag pagadayawon sila bilang mga baganihan kag mga martir sang pumuluyo.

Nagahugyaw ang malapad nga masa sang pumuluyong Pilipino sa mga opensiba sang BHB. Ginapakita sang mga opensiba nga ini ang determinasyon sang pumuluyo nga pamatukan ang tiranikong rehimen ni Duterte kag nagahatag inspirasyon kag nagapaisog sa ila nga magbato kontra sa paghari sang terorismo sang estado, korapsyon kag pagluib sa pungsod.

Sa partikular, talalupangdon ang ambus sang BHB sang Oktubre 4 sa Lianga, Surigao del Sur. Bunal ini sa ulo sang 3rd IB nga paramilitarya nga grupo nga Magahat-Bagani kag naghatag hustisya sa mga masang Lumad. Ining mga armadong ahente napamatud-an nga responsable sa Lianga masaker sadtong 2015 kag ginagamit sang militar kag mga kumpanya sang mina agud pahugon kag lupigon ang pumuluyo. Talalupangdon man ang Septyembre 2 nga ambus sa Kalamansig, Sultan Kudarat batuk sa 37th IB nga nagpapas sa isa ka platun nga tropa nga nadeploy agud maghatag sang proteksyon sa logging road project sang daku nga kumprador nga Consunji.

Base sa inisyal nga pagsuma sang impormasyon nga makuha sa pangpubliko nga sorsa kag mga internal nga report sa sulod sang una nga tatlo ka kwarto sang tuig, nakatigayon ang mga yunit sang BHB nga maglunsar sang 36 opensiba umpisa Agosto ukon halos isa ka taktikal nga opensiba sa kada isa ka adlaw ang bal-ot. Uyat sang mga Pulang hangaway ang gerilya nga inisyatiba sa mga prubinsya sang Albay, Negros Occidental, Surigao del Sur, Oriental Mindoro, Misamis Oriental, Capiz, Agusan del Sur, Sultan Kudarat, Iloilo, Northern Samar, Occidental Mindoro, Surigao del Norte, Eastern Samar, Samar, Sarangani, Negros Oriental kag Cagayan. Indi magnubo sa 289 pasistang tropa, katumbas sang isa ka gamay nga batalyon, ang napatay sa mga engkwentro kutob sa pag-umpisa sang tuig. Samtang nadulaan ang BHB sang 146 nga mga hangaway sa amo man nga panahon, kag sa rasyo nga 1 hangaway sang BHB napatay sa kada 2 pasista, nagnubo ini sa 1:3 pabor sa BHB umpisa sang Hulyo. Ining numero mahimo nga magabag-o samtang nagaabot ang madamo pa nga report.

May markado nga pagbuhin sa numero sang mga depensiba nga engkwentro ukon inaway nga inisyatiba sang AFP. Halin sa halos 60 sang Abril, sa diin naglunsar ang AFP sang mga opensiba sa bug-os nga pungsod agud hingalitan ang untat-lupok sang BHB bilang pagsabat sa panawagan sang United Nations para sa isa ka pangkalibutanon nga untat-lupok, ang numero sang mga depensiba nagnubo sa kulang sa 10 kada bulan. Dapat tinguhaon sang BHB nga panubuon ini sa zero.

Ang pagbuhin sa numero sang mga depensiba nagapakita kon paano ang mga yunit sang BHB nag-adoptar kag nag-adyas sang nakapukos nga mga operasyon militar sang AFP nga nagatuyo nga i-blockhouse kag palibutan ang BHB. Ginamaster sang mga yunit gerilya ang mga taktika sa pagsaylo, konsentrasyon kag dispersal, agud likawan ang mayor nga pwersa sang kaaway, hingalitan ang bentaha sang malapad nga mga lang-at sa tunga sang mga nagaoperasyon nga yunit kag atakehon ang iya maluya nga mga bahin. Samtang nag-agum ang pila sang kapirdehan, ang daku nga mayorya sang mga yunit sang BHB, suportado sang masa, epektibo nga nag-adoptar sa nagakasanto nga mga polisiya kag taktika agud himuon ang kaaway nga bungol kag mangin indi epektibo ang superyoridad sa militar.

Sa konserbatibo nga pagtantya ang AFP nagagasto sang Ᵽ100 milyon para sa pila ka semana nga nakapokus nga mga operasyon militar para pahulagon ang indi magnubo sa 1,000 tropa agud suyuron ang gamay nga erya nga nagasakup sang pila ka baryo sa dulunan nga mga erya, kumbinasyon sang paggamit sang mga drone, helikopter kag jet fighter para sa pagpamomba, kag ginapabugal nga mga proyektong saywar. Ining dalagkuan nga mga operasyon napamatud-an nga daku nga pag-uyang sang kwarta. Lapnagon ang korapsyon samtang ang daku nga kantidad sang pondo ginapalasik sa bulsa sang mga upisyal militar sa porma sang sobra nga pagpapresyo, sobra nga deklarasyon sang mga gasto, pagbuhin sa pondo sang “community integration”, atrasado nga paghatag sang mga sweldo sang mga tropa kag tinawo sang CAFGU, palso nga mga report sang mga kadalag-an agud ibulsa ang mga padya, pagbaligya sang wala magasto nga mga bala sang artilerya sa black market, kag madamo pa.

Naggamit ang pasistang rehimeng Duterte sang isa ka mahigko nga todo-todo gera nga ginakunsiderar kag ginabilang ang mga sibilyan nga mga kaaway sa armadong inaway. Bilog nga mga komunidad ang ginapaidalom sa malala nga mga abuso, ekstrahudisyal nga pagpamatay, walay katapusan nga pagpamahug kag harasment agud pwersahon ang pumuluyo nga “magsurender” sa AFP. Gindala sang AFP ang mahigko nga gera sa kasyudaran kag nagatuyo nga tapnaon ang pag-organisa sang mga mamumugon, mga wala sang trabaho, mga estudyante, mga manunudlo, kag iban pa nga demokratikong sektor.

Ugaling, ang mahigko nga gera ni Duterte isa ka gera nga nagalutos sa iya kaugalingon. Samtang labi nga nagagamit ini sang terorismo sang estado, labi pa gid nga ginatulod ang pumuluyo nga mag-entra sa armadong paghimakas. Ginahimo sini nga mas matambok ang kaumhan para sa rekrutment sang BHB. Ginasuportahan kag nagapasakup ang masang mangunguma sa hangaway sang banwa agud ila mapangapinan ang kaugalingon kag ila mga komunidad, ipaabante ang ila paghimakas para sa duta kag repormang agraryo, kag tukuron ang mga demokratiko nga organo sang gubyerno sang pumuluyo.

Ang nagadaku nga kusog sang BHB nagahayag sa pagkainutil sang gindesinyo sang US nga kontra-insurhensya nga nagasandig pangunahon sa superyoridad militar kag sa paglupig sa pagpamatuk sang pumuluyo. Ang ginabansagan nga “whole-of-nation approach” isa ka islogan nga wala unod nga indi mahinago ang labaw nga pagkontrol sang militar sa tanan nga aspeto sang pagginubyerno kag sibilyan nga pagpangabuhi.

Ang nagataas nga numero sang mga opensiba sang BHB sa nagtaliwan nga binulan nagapakita nga ang deklarado nga handum ni Duterte nga “tapuson ang lokal nga armadong kumplikto” pat-ud nga mapaslawan. Nagbuslot ini sang daku nga buho sa paliwat-liwat nga mga pahayag sang AFP nga napaluya ang BHB, nga madamuan nga “nagasinurender” ang mga hangaway sang BHB, kag nadulaan na ini sang suporta sang pumuluyo. Ang deklarado nga handum ni Duterte nga dugmukon ang BHB antes matapos ang iya termino mapaslawan kag sigurado nga i-iskedyul na naman sa indi maisip nga beses.

Ang nagataas nga numero sang mga taktikal nga opensiba sang BHB maathag nga pamatuod nga ang hangaway sang banwa padayon nga nagadaku sa kusog kag nagaangkon sang suporta sa kubay sang masang mangunguma. Bilang isa ka gerilya nga hangaway nga may mahina nga mga hinganiban kag limitado nga resorsa, ang BHB indi makalunsar sang amo nga mga opensiba kon wala ini sang suporta sang masa. Ginasuportahan sang masa ang mga taktikal nga opensiba sang BHB bangud nagaserbi ini sa ila mga interes kag ginapatuman ini para sa ila depensa.

Nagapanawagan ang Partido sa tanan nga mga yunit sang BHB nga aktibo nga maglunsar sang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas sa tanan nga bahin sang pungsod bilang pagsabat sa hayagan nga pasismo, lapnagon nga korapsyon kag pagpatuyang sa kwarta sang pumuluyo kag pagluib sa pungsod sang tiraniko nga rehimeng Duterte. Dapat pamatian sang BHB ang singgit nga katarungan sang pumuluyong Pilipino. Ginamanduan sang liderato sang Partido ang tanan nga kumand sang BHB nga maglunsar sang mas masunson nga mga taktikal nga opensiba, kag pahulagon ang ila mga kumpanya, mga platun kag mga iskwad. Gamiton ang tanan nga posible nga tipo sang hinganiban—halin sa mga riple kag command-detonated nga eksplosibo, mga bangkaw kag punji sticks (suyak)–kontra sa kaaway. Dapat paduguon sang BHB ang tirano sa linibo nga mga pilas kag silutan ang mga pasista sa tanan nila nga mga krimen.

Tanan nga mga yunit sang BHB dapat maglunsar sang mga ambus, harasment, demolisyon, reyd, mga operasyon isnayping kag iban pa nga mga taktikal nga opensiba batuk sa masupog nga mga yunit sang AFP, kontra-gerilya nga mga yunit sang PNP kag ila mga paramilitar nga grupo. Dapat likawan nila ang mga matig-a nga target kag tuyuon ang maluya kag nahamulag nga mga yunit sang kaaway, kag sa tanan nga tion, likawan ang mga sitwasyon nga mabutang ang mga sibilyan sa peligro sang crossfire. Dapat temporaryo man nga magpadala ang BHB sang mga tim sang partisano sa kasyudaran kag sentrong banwa agud mag-atake sa transportasyon militar kag sistemang pangkomunikasyon; kag magpatuman sang mga mandu sang korte sang pumuluyo agud arestuhon o silutan ang mga pasista nga mga upisyal, mga manugdambong kag mga despotiko nga burukrata kapitalista kag mga agalon nga mayduta nga wanted sa ila mga krimen batuk sa pumuluyo.

Paigtingon man sang BHB ang armado nga pagpamatuk sa ekspansyon sang kontra-pumuluyo nga minahan, pagpangtroso, plantasyon, mga operasyon pang-enerhiya kag turismo nga nagadingut kag nagapalayas sa mga mangunguma kag masang minoridad.

Sa partikular, dapat magtinguha ang rebolusyonaryo nga hublag sa pagpaslaw sa mga plano sang rehimeng Duterte nga nagapahanugot sa dugang nga ekspansyon sang mga kumpanyang Chinese, ilabi na ang mga imbolbado sa konstruksyon sang pito ka base militar kag sa pagpandambong kag pagpanamad sa manggad-dagat sang Pililipinas sa West Philippine Sea nga nagalapas sa soberanya sang Pilipinas. Pila sa kapareho nga mga kumpanyang Chinese imbolbado sa pila ka daku nga mga proyekto pang-imprastruktura para sa konstruksyon sang mga karsada para sa mina kag dam nga nagalaksam pasulod sa mga dutang ansestral sang mga pungsodnon nga minoridad kag mga kagulangan sa nagkalainlain nga bahin sang pungsod. Ining mga proyekto pang-imprastruktura indi lang nagapalayas sa linibo nga mga mangunguma kag mga minoridad, nagapanghalit man ini sa mga natural nga ecosystem sang nabilin nga mga kagulangan sang pungsod.

Sa paglunsar sang mga taktikal nga opensiba batuk sa mga armadong ahente sang estado, nagabulig ang BHB sa pumuluyong Pilipino sa pag-abante sang ila pagpamatuk kontra sa tiraniko nga rehimeng Duterte kag magtuga sa iya pagkapukan. Bisan wala pa sang kusog ang BHB nga pukanon ang bilog nga nagaharing sistema, ara ini sa pusisyon nga magbulig sa pagpaluya sa armadong kusog, magkuha sang atensyon halin sa pagpanglupig sa mga demokratiko nga kahublagang masa kag pwersahon ini sa pagbungkag sang iya pwersa. Sa pagdamo sang mga taktikal nga opensiba sang BHB, daku kag gamay, labi nga mangin mabudlay para kay Duterte nga magpatuman sang iya padihut kag sang iya pamilya kag mga suluguon nga magpabilin sa poder; kag mangin maayo para sa mga demokratikong pwersa nga magpakusog kag magpadaku.

Samtang nga nagalunsar ang BHB sang armadong paghimakas sa kaumhan, ang malapad nga masa sang pumuluyo nagakaganyat sa pagpadayon sa pagpaigting sang ila demokratiko nga pangmasang paghimakas sa kasyudaran. Nagapanawagan ang Partido sa pumuluyo nga maghiliusa kag magsulong sang ila paghimakas para sa dugang nga sweldo, siguridad sa trabaho, subisidyo pang-ekonomya, edukasyon kag ikaayong lawas kag iban pa nga gilayon nga mga pang-ekonomya nga reporma sa atubang sang malala nga krisis pang-ekonomya kag sa kapaslawan sang rehimeng Duterte nga atubangon ang pandemya. Dapat pamatukan nila ang dugang nga buhis sa pumuluyo kag eksempsyon sa pagbayad sang buhis sang mga daku nga kapitalista, gamay nga alokasyon sa badyet para sa ikaayong lawas, edukasyon kag iban pa nga serbisyo sosyal, dugang nga badyet para sa kontra-insurhensya, pagbayad sa utang kag mga proyekto nga pork barrel kag kontra-pumuluyo kag ginpondohan sang utang sa luwas nga mga proyekto pang-imprastruktura.

Samtang ginabuyok ang demokratiko nga kahublagan sa kasyudaran, nagapanawagan ang Partido sa mga mamumugon, sa mga wala trabaho nga masa, mga nars kag mamumugon sa ikaayong lawas, mga titser, mga estudyante kag iban pa nga sektor nga mag-entra sa Bagong Hukbong Bayan sa kaumhan kag magbulig sa paglunsar sang inaway banwa sa bilog nga pungsod. Sa pag-abante sang inaway banwa, makaangkon sang kusog ang pumuluyong Pilipino indi lang sa pagtapos sa tiraniko nga pagginahum ni Duterte, kundi sa pag-abante sang kabilugan nga kawsa para sa pungsodnon kag pangkatilingban nga kahilwayan. #

Paduguon sa linibo nga mga pilas ang pasista nga rehimeng Duterte! Maglunsar sang mas madamo pa nga mga taktikal nga opensiba sa bug-os nga pungsod!