Paduguin sa libong sugat ang pasistang rehimeng Duterte! Ilunsad sa buong bansa ang paparaming taktikal na opensiba!

Read in: English | Bisaya | Hiligaynon | Iloco

Pinupuri ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa serye ng matatagumpay na taktikal na opensiba sa buong bansa sa nagdaang dalawang buwan. Inilunsad ng iba’t ibang yunit ng BHB ang mga ambus, operasyong haras at demolisyon at iba pang taktikal na opensiba laban sa mga pasistang armadong tropa, paramilitar at iba pang armadong ahente ng rehimen, gayundin ang mga pagparusa sa mga malalaking operasyong mina, troso at plantasyon na mapanira sa kalikasan. Isinagawa ang mga ito sa kabuuan ng Mindanao at sa Eastern Visayas, Negros, Panay, Bicol, Southern Tagalog at Cagayan Valley.

Ipinagbubunyi ng Partido ang mga Pulang mandirigma at kumander ng BHB at binibigyang pugay ang mga nabuwal sa digmaan. Habambuhay silang aalalahanin at itatanghal na mga bayani at martir ng sambayanan.

Pinapalakpakan ng malapad na hanay ng mamamayang Pilipino ang mga opensiba ng BHB. Binibigyang diin ng mga opensibang ito ang determinasyon ng sambayanan na labanan ang tiranikong rehimeng Duterte at binibigyang sigla at pinatitibay ang kanilang loob na labanan ang paghahari ng terorismo, korupsyon at pambansang pagtatraydor ng estado.

Ang ambus ng BHB noong Oktubre 4 sa Lianga, Surigao del Sur ay talagang katangi-tangi. Isa itong bigwas sa grupong paramilitar na Magahat-Bagani ng 3rd IB at nagbigay hustisya sa masang Lumad. Kilala ang mga armadong ahente na responsable sa masaker sa Lianga noong 2015 at ginagamit ng militar at mga kumpanyang mina para takutin at supilin ang mamamayan. Katangi-tangi rin ang ambus noong Setyembre 2 sa Kalamansig, Sultan Kudarat laban sa 37th IB na lumipol sa isang platung tropa na nakatalagang gwardyahan ang proyektong daanan para sa pagtotroso ng malaking komprador na si Consunji.

Batay sa inisyal na pagsusuma sa mga isinapublikong impormasyon at mga internal na ulat sa unang tatlong kwarto ng taon, nakapaglunsad ang mga yunit ng BHB ng hindi bababa sa 36 na opensiba simula Agosto o halos isang taktikal na opensiba sa bawat dalawang araw. Pinanghawakan ng mga Pulang mandirigma ang inisyatiba sa gerilyang pakikidigma sa mga prubinsya ng Albay, Negros Occidental, Surigao del Sur, Oriental Mindoro, Misamis Oriental, Capiz, Agusan del Sur, Sultan Kudarat, Iloilo, Northern Samar, Occidental Mindoro, Surigao del Norte, Eastern Samar, Samar, Sarangani, Negros Oriental at Cagayan. Hindi bababa sa 289 na pasistang tropa, katumbas ng isang maliit na batalyon, ang napaslang sa mga labanan simula nang magbukas ang taon. Habang ang BHB ay nalagasan ng 146 na mandirigma sa parehong panahon, sa tumbasan na isang napaslang na mandirigma ng BHB sa kada dalawang pasista, bumaba ito tungong 1:3 pabor sa BHB simula Hulyo. Ang mga numerong ito ay maaaring magbago sa pagpasok ng dagdag pang mga ulat.

Markado ang pagbaba sa bilang ng mga depensibang engkwentro o labanang inisyatiba ng AFP. Mula sa halos 60 noong Abril, nang maglunsad ang AFP ng pambansang opensiba para samantalahin ang deklarasyon sa tigil-putukan ng BHB bilang pagtugon sa panawagan ng United Nation para sa pandaigdigang tigil-putukan, lumiit ang bilang ng mga depensiba na mas mababa sa 10 kada buwan. Kinakailangang sikapin ng BHB na maibaba ito sa wala.

Ang pagliit ng bilang ng mga depensiba ay tanda na nakaangkop na ang mga yunit gerilya ng BHB at nasanay nang humarap sa mga nakapokus na operasyong militar ng AFP na naglalayong kubkubin at palibutan ang BHB. Ang mga yunit gerilya ay nagpapakadalubhasa sa mga taktika ng paglilipat-lipat, konsentrasyon at pagkalat para iwasan ang pangunahing pwersa ng kaaway, samantalahin ang malalaking puwang sa pagitan ng mga nag-ooperasyong yunit at patamaan ang mahihinang bahagi. Habang ang iba ay dumanas ng kabiguan, ang malaking mayorya ng mga yunit ng BHB, na sinusuportahan ng masa, ay epektibong nakapagpatupad ng akmang mga patakaran at taktika upang mapanatiling bingi ang kaaway at pawalang-saysay ang kalamangan nito sa lakas-militar.

Sa konserbatibong taya, gumagastos hanggang P100 milyon ang AFP sa ilang linggong nakapokus na operasyong militar na sangkot ang 1,000 tropa para galugarin ang maliit na eryang sumasaklaw sa ilang baryo sa mga hangganan na erya, kakumbina ang mga drone, helikopter at jet fighter para sa pambobomba, at mga proyektong saywar. Napatunayang malaking pagwawaldas lamang ng pera ang mga operasyong ito. Laganap ang korupsyon at pagbubulsa ng pondo ng mga upisyal militar sa anyo ng labis na pagpepresyo, labis na deklarasyon ng mga gastos, pagdambong sa pondo para sa “community integration,” pag-antala sa sahod ng tropa at mga CAFGU, kunwaring ulat ng mga tagumpay para makakubra ng gantimpala, pagbebenta ng mga hindi nagamit na kagamitang militar sa black market, at iba pa.

Bumaling ang pasistang rehimen sa maruming todo-gerang na tumitingin at tumuturing sa mga sibiliyan bilang kalaban sa armadong tunggalian. Ang buu-buong mga komunidad ay isinasailalim sa masasahol na mga pang-aabuso, ekstrahudisyal na pagpaslang, walang tigil na intimidasyon at pandarahas para pilitin ang mamamayan na “sumuko” sa AFP. Pinaabot ng AFP ang maruming gera nito sa mga syudad sa layong supilin ang organisadong pagsisikap ng mga manggagawa, walang trabaho, estudyante, guro at iba pang demokratikong mga sektor.

Subalit kabaligtaran ang epekto ng maruming gera ni Duterte. Sa lalong pagbaling nito nito sa terorismo ng estado, higit na marami ang natutulak na lumahok sa armadong pakikibaka. Lalo nagiging hinog ang kanayunan para sa rekrutment sa BHB. Sumusuporta at sumasapi ang masang magsasaka sa hukbong bayan para ipagtanggol ang kanilang sarili at kanilang komunidad, isulong ang pakikibaka para sa lupa at repormang agraryo, at itayo ang mga demokratikong organo ng gubyernong bayan.

Ang paglakas ng BHB ay naglalantad sa kawalang-saysay ng idinisenyong programang kontra-insurhensya ng US na pangunahing nakasalalay sa kalamangang-militar at pagsupil sa paglaban ng bayan. Ang tinatawag na “whole-of-nation approach” ay isang gasgas nang islogang pangkubli sa pagpatong ng militar sa lahat ng aspeto ng paggugubyerno at buhay sibilyan.

Ang pagdami ng mga opensiba ng BHB sa nagdaang mga buwan ay tanda na tiyak na mabibigo ang idineklarang layunin ni Duterte na “wakasan ang lokal na komunistang armadong tunggalian.” Winawarat nito ang paulit-ulit na pahayag ng AFP na napahina na nito ang BHB, na ang mga mandirimga ng BHB ay maramihang “sumusuko”, at na wala na itong suporta ng mamamayan. Mabibigo ang layunin ni Duerte na dudurugin ang BHB bago matapos ang kanyang termino ay siguradong muli na namng palalawigin.

Ang pagdami ng taktikal na opensiba ng BHB ay hindi mapasusubaliang patunay na ang hukbong bayan ay patuloy na lumalakas at nagtatamasa ng malalim na suporta ng masang magsasaka. Bilang isang hukbong gerilya na relatibong mas mahina at armas at limitado ang rekurso, hindi mailulunsad ng BHB ang mga opensibang ito kung hindi dahil sa suporta ng masa. Sinusuportahan ng masa ang mga opensiba ng BHB para ito sa kanilang interes at inilulunsad para sila ipagtanggol.

Nananawagan ang Partido sa lahat ng yunit ng BHB na puspusang isulong ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa lahat ng bahagi ng bansa bilang tugon sa lantarang pasismo, malawakang korupsyon at pagwawaldas sa kaban ng bayan at pambansang pagtatraydor ng tiranikong rehimeng Duterte. Dapat dinggin ng BHB ang panawagan ng mamamayang Pilipino para sa hustisya. Inatasan ng pamunuan ng Partido ang lahat ng kumand ng BHB na maglunsad ng mas madalas na mga taktikal na opensiba, at pakilusin ang mga kumpanya, platun at iskwad nito. Gamitin ang lahat ng maaaring gamiting armas—mula sa mga riple at command-detonated explosive, hanggang sa mga sibat at suyak—laban sa kaaway. Dapat paduguin ng BHB ang tirano sa libong sugat at parusahan ang mga pasista sa lahat ng kanilang krimen.

Dapat ilunsad ng lahat ng yunit ng BHB ang mga ambus, operasyong haras, demolisyon, reyd, isnayp at iba pang taktikal na opensiba labas sa pinakanotoryus na mga yunit ng AFP, kontra-gerilyang mga yunit ng PNP at kanilang mga grupong paramilitar. Kinakailangang iwasan nila ang matitigas na target at birahin ang mahihina at nahihiwalay na yunit ng kaaway, at sa lahat ng pagkakataon, umiwas sa mga sitwasyong maaaring maipit ang mga sibiliyan sa putukan. Dapat ding pansamantalang magtalaga ang BHB ng mga yunit partisano sa mga syudad at sentrong bayan para patamaan ang transportasyon at sistema ng komunikasyon ng militar, at isakatuparan ang mga atas ng awtorisadong mga hukumang bayan para arestuhin o parusahan ang mga pasistang upisyal, mandarambong at despotikong burukratang kapitalista at panginoong maylupa na nahatulan dahil sa mga krimen laban sa mamamayan.

Kinakailangang paigtingin ng BHB ang armadong paglaban sa pagpapalawak ng mga anti-mamamayang operasyong mina, pagtotroso, plantasyon, enerhiya at turismo na nangangamkam at nagpapalayas sa masang magsasaka at minorya.

Sa partikular, dapat magsikap ang rebolusyonaryong kilusan na biguin ang mga plano ng rehimeng Duterte na ibayong makapagpalawak ang mga kumpanyang Chinese, laluna ang mga imbwelto sa konstruksyon ng pitong base militar ng China at kanilang pandarambong at pagsira sa rekursong dagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea na lumapastangan sa soberanya ng Pilipinas. Ang ilan sa mga nasabing kumpanyang Chinese ay nasa likod ng malalaking proyektong pang-imprastruktura para sa pagtatayo ng mga daanan ng operasyong mina at mga dam na palalim nang palalim na pumapasok sa mga lupang ninuno ng mga pambansang minorya at kagubatan sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Ang mga proyektong imprastrukturang ito ay hindi lamang nagpapalayas sa libong magsasaka at minorya sa kanilang lupa, kundi nangwawasak din sa natitirang kagubatan sa bansa.

Sa paglulunsad ng mga taktikal na opensiba laban sa mga armadong ahente ng estado, tintutulungan ng BHB ang mamamayang Pilipino na isulong ang kanilang paglaban sa tiranong rehimeng Duterte at ibagsak ito. Bagaman wala pang sapat na lakas ang BHB para ibagsak ang buong naghaharing sistema, nasa pusisyon ito para tulungang pahinain ang reaksyunaryong armadong pwersa, ibaling ang atensyon nito mula sa pagsupil sa demokratikong kilusang masa at banatin ang pwesa nito. Mas maraming taktikal na opensiba ng BHB, malaki at maliit, mas magiging mahirap para kay Duterte na isakatuparan ang kanyang iskema para makapanatili siya at kanyang pamilya at mga alipures sa kapangyarihan; at mas mainam para makapagpalakas at makapagpunyagi ang demokratikong mga pwersa.

Habang isinusulong ng BHB ang armadong pakikibaka sa kanayunan, ang malawak na masa ng mamamayan ay hinihikayat na patuloy na paigtingin ang kanilang demokratikong pakikibakang masa sa kalunsuran. Nananawagan ang Partido sa mamamayan na magkaisa at isulong ang pakikibaka para sa pagtataas ng sahod, kasiguruhan sa trabaho, subsidyo sa ekonomya, edukasyon at kalusugan at iba pang kagyat na repormang sosyoekonomiko sa harap ng matinding krisis sa ekonomya at palpak na tugon ng rehimeng Duterte sa pandemya. Dapat nilang tutulan ang dagdag na mga pahirap na buwis sa mamamayan at eksempsyon sa malalaking mga kapitalista, kakarampot na badyet para sa kalusugan, edukasyon, at iba pang serbisyong sosyal, dagdag badyet para sa kontra-insurhensya, pagbabayad utang at mga proyektong pork barrel, at anti-mamamayang proyektong imprastruktura na popondohan gamit ang dayuhang pautang.

Habang hinihikayat ang demokratikong kilusang masa sa kalunsuran, nananawagan ang Partido sa mga manggagawa, sa mga walang trabaho, nars at manggagawang pangkalusugan, guro, estudyante at iba pang sektor na sumapi sa Bagong Hukbong Bayan sa kanayunan at tumulong na ilunsad ang digmang bayan sa buong bansa. Sa pagsusulong ng digmang bayan, umaani ng lakas ang mamamayang Pilipino hindi lamang para wakasan ang tiranong paghahari ni Duterte, kundi para isulong ang pangkalahatang layuning kamtin ang pambansa at panlipunang paglaya.

Paduguin sa libong sugat ang pasistang rehimeng Duterte! Ilunsad sa buong bansa ang paparaming taktikal na opensiba!