Archive of Statements

On the Manila RTC dismissal of terrorist proscription against the CPP and NPA
September 22, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

At the outset, let me reiterate that the Communist Party of the Philippines (CPP) is governed by the laws of the People’s Democratic Government and cannot be placed under the laws, courts or legal processes of the reactionary government. The CPP does not recognize the case filed by the Department of Justice (DOJ) in the […]

Mahitungod sa pagbasura sa Manila RTC teroristang proskripsiyon batok sa PKP ug BHB
September 22, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Ayha ang tanan, tugoti ako nga sublion nga ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) nalangkub sa mga balaod sa Demokratikong Gubyerno sa Katawhan ug dili pwedeng ipailalum sa mga balaod, korte o ligal nga mga proseso sa reaksyunaryong gubyerno. Wala ginaila sa PKP ang kaso nga gipasaka sa Department of Justice (DOJ) sa Manila Regional […]

Gunitain ang Ika-50 anibersaryo ng Batas Militar sa Diwa ng Puspusang Pakikibaka Laban sa Pasismo-terorismo ng Estado at Neoliberalismo
September 21, 2022 | Communist Party of the Philippines | Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Hindi malilimutam ang madilim na panahon limampung taon na ang nakalilipas nang sumaklot sa buong bayan ang Batas Militar na ipinataw ng rehimeng US-Marcos noong Setyembre 21, 1972. Higit kailanman dapat na muling pag-alabin ang mga damdamin sa harap ng lubos na panunumbalik ng pamilyang Marcos sa estado-poder sa pagkakaupo ng ilehitimong pangulong si Marcos […]

Set ablaze the revolutionary struggle of the Ilocano people against the martial law! Crush the tyranny of the US-Marcos II!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

This day, September 21 is the 50th year of Ferdinand Marcos Sr.’s declaration of Martial Law in 1972. Contrary to all the efforts of the Marcos II regime to douse the ember of the revolutionary struggle and wipe off in the hearts and minds of the Filipino people the callousness of the fascist dictatorship of […]

Rebolusyonaryong paglaban ng mga Mindoreño sa diktadura, inspirasyon para labanan ang ilehitimong rehimeng US-Marcos II!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Mindoro | Ma. Patricia Andal | Spokesperson |

Mahal kong mga kababayan, Sa Setyembre 21, ginugunita ng bansa ang 50 taon mula nang ipinataw ang Martial Law (ML) ng pasistang diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Markahan din natin ang taon na ito ng panunumbalik sa kapangyarihan ng mga Marcos na isang trahedya para sa sambayanang Pilipino. Pero hindi dapat mawalan ng pag-asa […]

Pagliyabin ang rebolusyonaryong pakikibaka ng masang Ilokano laban sa martial law! Durugin ang tiranya ng rehimeng US-Marcos II!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ngayong araw, Setyembre 21 ang ika-50 taon ng pagdeklara ni Ferdinand Marcos Sr. sa madugong Martial Law noong 1972. Taliwas sa lahat ng pagsisikap ng rehimen Marcos Jr. na buhusan ang baga ng rebolusyonaryong pakikibaka at burahin sa isip at damdamin ng mamamayang Pilipino ang hapdi ng karahasan ng pasistang diktadura ng kanilang patriarko, lalong […]

Pagil-ayaben ti rebolusyonaryo a dangadang ti umili nga Ilokano laban iti martial law! Rebbeken ti tiranya ti rehimeng US-Marcos II!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ita a nga aldaw, Setyembre 21, ti maika-50 a tawen ti panangideklara ni Ferdinand Marcos Sr. iti nadara a Martial Law idi 1972. Kaniwas iti amin a panagpinget ti rehimen Marcos Jr. a sebseban ti beggang ti rebolusyonaryo a dangadang ken buraen iti puso ken panunot ti umili a Pilipino ti saem ti kinarangggas ti […]

Tama na ang isang Marcos! Never Again to Martial Law!
September 21, 2022 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Quezon (Apolonio Mendoza Command) | Cleo del Mundo | Spokesperson |

Hindi karaniwan ang paggunita ng sambayanang Pilipino sa deklarasyon ng Batas Militar ngayong buwan ng Setyembre. Dahil, una ay ika-50 taon na ito nang ibaba ng diktador na Marcos Sr ang paghaharing militar sa bansa, at ikalawa ay nakabalik silang muli sa Malacañang sa katauhan ni Bongbong Marcos. Parang mapait na biro ang nangyari, subalit […]

Message of solidarity to the Communist Party of India (Maoist) on the occasion of its 18th anniversary
September 21, 2022 | Communist Party of the Philippines | Central Committee |

The Central Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP) and the New People’s Army extends its fraternal greetings of revolutionary solidarity to the Communist Party of India (Maoist) on the occasion of its 18th anniversary. The CPP honors the 124 heroes and martyrs who died in the past year while serving the cause […]

Labanan ang pagrebisa sa kasaysayan ng rehimeng Marcos II! Pagpugayan ang mga martir ng bayan, sampa na sa Bagong Hukbong Bayan!
September 21, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Romulo Jallores, Santos Binamera, Celso Minguez, Tomas Pilapil, Eduardo Olbarra. Isang krimen ang kalimutang sila ay mga bayaning nabuhay sa panahon ng diktadurya ni Marcos Sr. at nag-alay ng buhay para sa masang Bikolano. Pinakamataas na parangal na sila ay ipangalan sa mga kumand ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa Kabikulan at alalahanin […]