Opisyal na pahayag ng RCTU-Laguna para sa ika-51 anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines

,

Isang nag-aalab na pagbati ang ipinaabot ng rebolusyonaryong konseho ng mga manggagawang Lagunense sa National Democratic Front of the Philippines sa ika-51 anibersaryo nito. Pulang saludo at pinakamataas na pagpupugay sa tunay na nagbubuklod sa pagkakaisa ng masang anakpawis! Ang inyong pananagumpay sa loob ng limang dekada ay nagsisilbing tanglaw sa mga rebolusyonaryong manggagawa sa Laguna sa pag-aambag sa Pambansa Demokratikong Rebolusyon ng mamamayang Pilipino.

Lubos na hinahangaan at binibigyang pugay ng RCTU-Laguna ang NDFP sa walang mintis nitong pagsusulong ng lehitimong adhikain ng mamamayan para sa kabuhayan, karapatang pantao at pambansang paglaya. Kinikilala rin ng mga rebolusyonaryong manggagawa sa probinsya ang pagpupursigi at pagiging bukas ng NDFP sa pagsusulong ng usapang pangkapayaan sa pagitan ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas bitbit ang interes ng batayang sektor ng lipunan. Kabaligtaran ito sa ginagawa ng GRP na lantarang ibinabandila ang interes ng imperyalistang US at Tsina.

Sa puntong ito, iginagawad ng RCTU-Laguna ang pinakamataas na pagpupugay kina Jose Maria “Ka Joma” Sison, Benito “Ka Laan” Tiamzon, Wilma “Ka Bagong Tao” Tiamzon, Josephine “Ka Sandy” Mendoza, at iba pang mga rebolusyonaryong martir na nag-alay ng buong buhay, lakas at talino para pamunuan ang masang anakpawis sa pagsusulong ng Demokratikong Rebolusyong Bayan. Ang inyong mga ambag sa larangan ng pakikidigma ay magsisilbing gabay sa pagpapatuloy ng rebolusyong Pilipino. Gayundin ang mga magigiting na bayani ng probinsya na sina Jeramie “Ka Ash” Garcia, Allyssa “Ka Ilaya” Lemoncito, at Abigael “Ka Laura/Ka Esang” Bartolome, at iba pang mga Pulang mandirigma na nag-alay ng buhay at talento para sa pambansang paglaya. Pulang saludo!

Makatarungan ang maghimagsik at piliin ang landas ng armadong rebolusyon. Sa kabila ng patuloy na pag-iral ng mababang antas ng pasahod sa probinsya, kontrakwalisasyon at papatinding pasismong atake sa hanay ng mga unyonista, binibigyan nitong katwiran ang kahalagahan ng papel ng uring manggagawa sa pangunguna sa DRB na tanging dudurog sa imperyalismo na pangunahing nagpapahirap sa mamamayan.

Samantala, sagad naman sa pagiging inutil si Marcos Jr. sa pagsabi nitong tatapusin ng kanyang rehimen ang deka-dekada na pagkakaisa ng rebolusyonaryong pwersa sa kalunsuran at armadong paglaban ng mga mamamayan sa kanayunan. Isang malaking katatawanan ang paggamit nito sa mga bayarang AFP at PNP upang subukang gupuin ang Bagong Hukbong Bayan. Gaya ng kaniyang diktador na ama, walang ibang patutunguhan ang mga hakbangin ni Marcos Jr. kundi sa landas lamang ng kabiguan. Mananatiling matatag at buhay ang Pambansa Demokratikong Kilusan sa kalunsuran man o kanayunan dahil ang kronikong krisis, mismong estado at ang mga imperyalistang pagdambong ng US at Tsina sa likas na yaman ng bansa at lakas paggawa ng mga manggagawa ang nagpapatunay na wala nang ibang landas kundi landas ng rebolusyon.

Bilang pagtalima sa kilusang pagwawasto sa pangunguna ng dakilang Partido, sinsikap ng mga rebolusyonaryong pwersa ng mga manggagawa sa Laguna ang mahigpit nitong pagtangan sa batayang linya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo bilang pundasyon sa patuloy na paglalapat ng DRB sa konteksto ng kilusang paggawa, at pagpapaunlad ng mga pagtatasa at paglalagom tungo sa mas maunlad at epektibong praktika.

Sa gayon, bitbit ang mga aral at inspirasyon mula sa mga tagumpay ng rebolusyong Pilipino sa nagdaang limang dekada, palalaganapin ng mga rebolusyonaryong manggagawa at mga organisador sa probinsya ang tunay na unyonismo sa pamumuno ng Partido upang matiyak ang direktang pag-aambag nito sa DRB. Lalo’t higit, palalakasin pa nang sampung ulit ang pagrerekluta sa Rebolusyonaryong Kilusang Lihim tungo sa pagtatayo ng mga Pulang Brigada Manggagawa sa mga komunidad at pagawaan na magsisilbing di natutuyong balon ng mga manggagawang magpapasyang sumampa sa kanayunan at pamunuan ang landas ng armadong paglaban bilang mga miyembro ng Bagong Hukbong Bayan na susi sa pagpapalaya ng bayan mula sa kawing ng Imperyalismo, Pyudalismo at Burukrata-Kapitalismo!

Mabuhay ang Pambansang Nagkakaisang Prente ng Pilipinas!
Mabuhay ang rebolusyong Pilipino!
US-China Out Now!

Opisyal na pahayag ng RCTU-Laguna para sa ika-51 anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines