Buuin at patatagin ang rebolusyonaryong pagbubuklod ng mamamayang Lagunense!

Nagdiriwang ang lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa probinsya ng Laguna sa ika-51 na anibersaryo ng pagkakatatag ng National Democratic Front of the Philippines!

Pinagpupugayan din ng NDFP Laguna ang lahat ng rebolusyonaryo na nagpapatuloy magpunyagi para isulong ang pambansang pagpapalaya at ang sosyalistang kinabukasan para sa sambayanan. Kabilang na rito ang mga dakilang martir ng kilusan sa probinsya ng Laguna, na nag-alay ng kanilang galing at talino para sa pagsulong ng rebolusyonaryong interes ng mamamayan.

Marami na ang tagumpay na nakamit ng NDFP sa pagsulong ng pambansa-demokratikong rebolusyon. Sa gabay at pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas, nagsisilbi ang NDFP bilang bag-as ng isang rebolusyonaryong nagkakaisang prente na nagbubuklod sa iba’t ibang sektor ng masang anakpawis.

Hanggang ngayon, nagpupunyagi at nagpapalawak ang mga balangay at selula ng mga alyadong organisasyon ng NDFP sa kanayunan at kalunsuran ng Laguna. Puspusan ang gawaing edukasyon, propaganda, ahitasyon, at pag-oorganisa ng mga rebolusyonaryong kadre ng NDFP sa mga pagawaan, paaralan, at komunidad sa lungsod. Sa kanayunan, katuwang ng Partido at ng Bagong Hukbong Bayan ang NDFP sa pagtatayo ng mga organo ng kapangyarihang pampulitika at pagpapatibay ng Pulang kapangyarihan.

Malaki ang hamon ngayon para sa lahat ng rebolusyonaryo sa Laguna. Sa ilalim ng tuso at papet na rehimeng US-Marcos Jr., nananatiling nakadungaw ang buwitre ng imperyalismo sa buong bansa. Nagsisilbi si Marcos Jr. bilang pangunahing ahente at tagapagtaguyod ng neoliberalismo.

Sa mga pook-industriyal at engklabo ng lalawigan, nananatiling masyadong malayo ang minimum wage na PHP 360-520 kada araw kumpara sa kinakailangan ng mga pamilya na arawang sahod na PHP 1,100 para sa disenteng pamumuhay. Pinipilit ng reaksyunaryong estado ang mga iskemang neoliberal upang maksimisahin ang nahuhuthot na halaga mula sa lakas-paggawa ng mga manggagawa, habang inaapakan at pinipigilan nila ang karapatan ng mga manggagawa at mag-unyon at ipaglaban ang kanilang batayang karapatan.

Sa baybay lawa ng Laguna, pinopondohan ng Asian Development Bank ang Laguna Lakeshore Road Network habang hinahanda rin ang pagtatayo ng North-South Commuter Railway project. Nagmamadali naman ngayon ang mga kroni ni Marcos Jr. sa pagtatayo ng mga proyketo. Sa Pakil, pinopondohan ni Enrique K. Razon ang Ahunan Dam habang itatayo naman ni Gregorio Araneta III ang Belisama Dam. Nakahati naman sa tatlong kontrata ang pagtatayo ng 1,500 MW Floating Solar Panel Farm sa mismong lawa ng Laguna, habang pinag-aaralan ng estado kung paano ipagpapatuloy ang mga dredging operation na papatay sa lawa at sa kabuhayan ng mga mangingisdang nakaasa rito.

Binebenta ni Marcos Jr. ang pambansang ekonomya kasabay ng pagbenta nito sa kabuhayan natin. Nakaamba ngayon ang PUV Modernization Program na magmamasaker sa kabuhayan ng daan-libong tsuper at operator sa buong bansa, habang nakapusisyon na kumita ng bilyun-bilyon ang mga komprador na tulad nina Villar at Araneta, at ang mga dayuhang korporasyong tulad ng Toyota.

Sa kanayunan ng Laguna, tinatalikuran ng estado ang tungkulin nitong tugunan ang krisis ng El Niño habang hinahayaan lamang ang sistematikong pagpatay sa agrikultura. Bukod sa development aggression at malawakang land-use conversion, pinapahintulutan din ni Marcos Jr. ang walang-tigil na importasyon ng bigas at iba pang batayang produkto na pumapatay sa lokal na produksyon ng mga magbubukid at mangingisda.

Ang lahat ng ito ay sumasaklaw sa lahatang-panig na neoliberal na atake na nagpapalala ng malakolonyal at malapyudal na krisis ng bansa. Nagsisilbi lamang ito para sa bentahe ng mga dayuhang monopolyong kapitalista at ng mga lokal na oligarko na hayok na hayok sa mas malaking ganansya at tubo.

Habang binebenta ni Marcos Jr. ang ekonomya natin sa mga dayuhan, hinahain din nito ang ating soberanya para pagpiyestahan ng imperyalistang US. Hayagang hinahayaan lamang ni Marcos Jr. na kaladkarin ng US ang Pilipinas tungo sa isang digmaan laban sa China. Sa pagpapahintulot niya sa mga sundalong Amerikano na maglunsad ng mapang-upat na aksyong militar sa West Philippine Sea at sa Batanes, sinasara niya ang pinto para sa hindi antagonistikong pagresolba sa pakikibaka ng mamamayang Pilipino sa ating soberanya laban sa agresyon ng imperyalistang China.

Tumitindi ang militarisasyon at pagpapahina sa sibilyan na pamumuno ng reaksyunaryong estado. Patuloy na ginagamit ni Marcos Jr. ang pasistang AFP para sa mga huwad na operasyong “kontra-insurhensya” na nangangahulugang red-tagging at paninindak sa mga komunidad. Nagmimistulang kamay na bakal ang kapulisan sa paninindak nito sa mga aktibista at mamamayang nagpapahayag ng kanilang saloobin. Sa mga pamantasan, tinutulak ng PTF-Elcac ang mga ahensya ng pamahalaan na isama ang pasismo at red-tagging sa mga kurikulum sa balangkas ng “kapayapaan at seguridad.”

Sa harap ng lumalalang krisis ng nabubulok na lipunang Pilipino, lumalakas din ang mga panawagan ng mamamayang Pilipino para sa komprehensibong pagbabago. Hindi kayang pigilan ng mga pwersa ng reaksyon ang lumalaking disgusto ng mamamayan sa isang bulok, tuta, at pahirap na rehimen. Dumarami ang bilang ng mga kabataan, kababaihan, manggagawa, magsasaka, maralita, LGBTQ+, at iba pang mga sektor na lumalahok sa mga kilos protesta sa loob at labas ng lalawigan.

Hamon ngayon sa NDFP at sa lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa Laguna na bitbitin ang panawagan ng pagbubuo at pagpapalakas sa rebolusyonaryong bag-as ng lumalawak na kilusang pambansa-demokratiko. Napapanahon ngayon ang pagpapalakas at konsolidasyon ng mga rebolusyonaryong pwersa sa Laguna, bilang pagtugon sa tumitinding krisis at sa kagustuhan ng mamamayan na baguhin ang kasalukuyang bulok na sistema.

Dapat maging aktibo at malikhain ang mga rebolusyonaryo sa paglapat ng teorya sa kongkretong kalagayan ng Laguna. Kailangan natin maging masigla sa gawaing propaganda at edukasyon, mapagkumbaba sa harap ng masa, at seryoso sa pagtupad ng mga rebolusyonaryong gawain. Dapat nating harapin ang panawagan ng Partido para sa kilusang pagwawasto at paunlarin ang ating rebolusyonaryong praktika at paggagap at rebolusyonaryong teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo.

Nagsisilbi ang NDFP bilang isa sa tatlong makapangyarihang sandata ng mamamayan sa pagsulong ng rebolusyon. Determinado ang NDFP, kaakibat ang Partido at Hukbo, sa patuloy na pagkamit ng mga tagumpay sa pagsulong ng pambansa-demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba.

Mabuhay ang National Democratic Front of the Philippines!

Mabuhay ang rebolusyong Pilipino!

Mamamayang Lagunense, paglingkuran ang sambayanan, isulong ang digmang bayan!

Buuin at patatagin ang rebolusyonaryong pagbubuklod ng mamamayang Lagunense!