Pagpaslang ng 203rd Brigade sa 2 NPA sa Gloria, labag sa IHL

,

Mariing kinukundena ng Lucio de Guzman Command (LdGC)-NPA Mindoro ang ginawang pagpaslang ng 76th IBPA kila Jethro Isaac “Ka Bundo” Ferrer at Peter “Ka Rochie” Rivera, mga Pulang mandirigma na nadakip sa proseso ng pagdalaw sa Barangay Buong Lupa, Gloria, Oriental Mindoro noong Nobyembre 13. Ang dalawang mandirigma ay maikukunsiderang prisoners of war at sa gayon ay nararapat igalang ang karapatang mabuhay. Labag ito sa internasyunal na makataong batas at Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law. Dapat na mariing kundenahin ang AFP-PNP sa panibagong krimen nito.

Taliwas sa ipinangangalandakan ng 203rd Brigade at Area Police Command-Southern Tagalog, pinaslang sina Ka Bundo at Ka Rochie nang walang kalaban-laban. Tusong nalinlang at napainan sila at dinakip sa proseso ng pagdalaw ni Ka Jasel, kayunit nilang isang Pulang mandirigma, sa kanyang mga kapamilya sa lugar. Si Ka Jasel ay nakadetine at hindi pa rin inililitaw ng 203rd Brigade hanggang ngayon.

Karumaldumal na krimen ng 203rd Brigade ang agarang pagpatay sa dalawang Pulang mandirigma sa halip na ituring at gawaran ng mga karapatan bilang mga belligerent forces sang-ayon sa internasyunal na makataong batas. Ipinagkait sa kanila ang due process, ang karapatan bilang mga nakikidigmang pwersa ng katapat na estado at ang karapatan sa buhay.

Sa kabilang banda, ang ginawang pagpatay ng 203rd Brigade kina Ka Bundo at Ka Rochie ay patunay sa hindi matinag na rebolusyonaryong diwa ng mga Pulang mandirigma sa harap ng panggigipit ng pasistang estado. Pinaslang sila ng palalong kaaway dahil bigo ang 203rd Brigade na durugin ang kanilang katatagan at katapatan sa Partido, rebolusyon at malawak na masang Pilipinong kanilang pinaglilingkuran. Hanggang sa kanilang huling hininga, nanatili silang matatapat na Pulang hukbo ng sambayanan. Nagpupugay ang rebolusyonaryong kilusan at sinasaluduhan ng lahat ng Pulang yunit ng NPA sa Mindoro ang kanilang katapangan at kadakilaan!

Malaking karuwagan ang pataksil na pagpatay kina Ka Bundo at Ka Rochie at ang pagtotropeo ng AFP-PNP sa kanilang mga labi. Pinatutunayan lamang ng AFP-PNP at reaksyunaryong estado na wala itong pagrespeto sa karapatang tao. Inilalantad nito ang maruming taktika ng isinusulong nitong kontra-rebolusyonaryong gerang nakaayon sa US counterinsurgency guide. Walang kredibilidad, ipokrito at sinungaling si Brig. Gen. Randolph Cabangbang na sabihing iginagalang nila ang karapatan ng NPA sa harap ng dumaraming kaso ng pamamaslang, iligal na pang-aaresto, sapilitang pagpipiit, pananakot, pandarahas, tortyur, panggagahasa at iba pang paglabag sa karapatang tao sa hanay ng NPA at masang Mindoreño. Bumubula ang bibig ni Cabangbang ng lason at kasinungalingan para linlangin ang malawak na mamamayan habang sinisiraan at nirered-tag ang mga grupong makatao at progresibo.

Nararapat panagutin ang 203rd Brigade sa kanilang mga krimen sa bayan. Hindi titigil ang rebolusyonaryong kilusan sa paglaban hanggang makamit ang hustisya para sa lahat ng mga biktima ng paglabag sa karapatang tao.

Pagpaslang ng 203rd Brigade sa 2 NPA sa Gloria, labag sa IHL