Pagpupugay sa lahat ng rebolusyonaryong sapilitang winala ng teroristang estado

Read in: English

Hindi maipaliwanag ang sakit ng isang nawalan. Walang bangkay na magpapatunay na wala na ang kanilang mahal sa buhay. Walang puntod na palatandaang siya’y ilinibing. Walang katiyakang siya’y babalik pa o kung hindi na ba makapipiling kailanman. Ito ang hindi masukat na sakit na araw-araw dinaranas ng mga asawa, magulang, anak, kapatid ng mga desaparecidos.

Nakikiisa ang NDF-Bikol sa paggunita ng Pandaigdigdigang Araw ng mga Desaparacidos. Pinagpupugayan ng rebolusyonaryong kilusan ang lahat ng progresibo at makabayang naging biktima ng pagdukot at sapilitang pagkawala sa rehiyon at iba pang bahagi ng bansa.

Ang marahas na pagdukot at sapilitang pagwala sa hinihinalang kasapi ng rebolusyonaryong kilusan ay isa sa mga marka ng berdugong si Duterte. Lahat ng marurumi’t brutal na pakana ay kanyang ipinatutupad upang magkamit ng higit pang kapangyarihan, magkamal ng walang katumbas na kayamanan – sukdulang siya’y mabansagang hari ng kamatayan at karahasan.

Sa Bikol, hindi na mabilang ang mga biktima ng sapilitang pagkawala mula pa sa panahon ng diktadurya ni Marcos. Silang mga desaparecidos ng rehiyon ay yaong pinakamatatapang at pinakamasisigasig sa pagtataguyod sa interes ng mamamayan. Ilan lamang sa kanila sina Nona Sta. Clara, kilalang iskolar, social worker at guro ng mamamayan na dinukot kasabay ni Atty. Angelica Llenareses noong 1989; lider-magsasakang si Julito Potentado at 20 iba pang magsasaka na dinukot sa Lagonoy, Camarines Sur noong kasagsagan ng Oplan Bantay Laya ng rehimeng US-Arroyo. Sa malagim ding panahong iyon, dinukot ang isang pulang kumander na si Rogelio “Ka Mading” Calubad kasama ang kanyang anak na si Gabriel, ng mga elemento ng AFP.

Nagpapatuloy ang ganitong karumal-dumal na praktika ng mga pasistang galamay ni Duterte. Sa ilalim ng kanyang rehimen, apat na ang naitalang biktima ng sapilitang pagkawala sa rehiyon. Isa sa kanila si Ed Navalta, coordinator ng Camarines Sur People’s Organization, na dinukot mula sa kanyang tahanan sa Ragay, Camarines Sur noong Marso 2021. Mula noon ay wala pang malinaw na balita kung saan siya dinala at kung ano ang kanyang kasalukuyang kalagayan.

Makailang ulit man nilang itanggi, walang ibang nasa likod ng sapilitang pagkawala ng mga tulad nina Nona, Julito, Rogelio at Ed kundi ang teroristang estadong nagkukumahog na patahimikin ang paglaban ng mamamayan at pigilan ang pagsulong ng rebolusyonaryong kilusan.

Ngunit ang walang patumanggang kahirapan at hindi maibsang krisis ng malapyudal at malakolonyal na sistema ng lipunang Pilipino, na pinasahol pa ng rehimeng US-Duterte, ang siyang dahilan kung bakit hindi rin naglulubay ang mamamayan sa pagkilos at paglaban. Gaanuman kabagsik ang pasismong iharang sa kanila, hindi sila titigil hanggat hindi napababagsak at napapanagot ang mga mapang-api at mapagsamantala.

Sa Bikol at buong bansa, hindi mapipigil ng anumang karahasan ang diwang mapanlaban ng mamamayan. Katawan lamang ang nadudukot, winawala at napapatay ng mga berdugo. Ang diwa ng paglaban ay nananatiling sariwa sa puso ng bawat inaapi’t pinagsasamantalahan. Pinayayabong at binubuhay ng rebolusyonaryong kilusang nagtataguyod sa makauring interes ng mamamayan.

Kasama ang NDF-Bikol, hahadlangan at bibiguin ng nagkakaisang paglaban ng masang Bikolano ang lubusang pagsikil sa kanilang mga karapatan sa pamamagitan ng dambuhalang pagdaluyong ng rebolusyon.

Ilitaw ang mga Desaparecidos!

Hustisya para sa mga biktima ng Pagdukot at Sapilitang Pagkawala!

Patuloy na isulong ang Rebolusyonaryong Pakikibaka!

Pagpupugay sa lahat ng rebolusyonaryong sapilitang winala ng teroristang estado