Pammadayaw kenni Wilfredo "Ka Sapi /Jazz" Gaayon; pagwadan ti kinaanus, natibker a pangngeddeng ken pakinakem iti rebolusyon

Kangatoan a pammadayaw ti idaton ti rebolusyonaryo a tignayan ken umili iti Kalinga para kenni Wilfredo “Ka Sapi /Jazz” Gaayon, maysa a nalabbaga a mannakigubat ken kumander ken kadre ti Partido iti pannakapusay na iti maysa a labanan sadiay Mainit, Bontoc, Mountain Province idi 8:20 ti agsapa ti Setyembre 28, 2021.

Ni Wilfredo Gaayon ket nauna nga anak kadagiti pito nga agkakabsat ken naggapu iti dasig ti nababa-akintengnga a mannalon. Nakadanun isuna iti hayskul iti burges a pag-adalan ken naorganisa isuna iti baryo da sadiay Mabaca, Balbalan, Kalinga. Mabigbig isuna a lider-kabataan ken pagwadan kas maysa a nasayaat nga anak ti umili. Kas agtutubo iti baryo ket maysa isuna kadagiti aktibo a nangipatungpal kadagiti programa ti agraryo a rebolusyon a mangpadur-as iti kabiagan, serbisyo ken urnos ti umili iti lugar. Idi panawen na kas aktibista a masa, kakuyog dagiti dadduma nga agtutubo iti baryo, ket adu ti nalukatan a baro a talon a nagresulta iti panagadu ken panagngato ti produksyon ken panaglag-an ti rigat a sagsagrapen ti umili gapu iti kinakurang ti pangkabiagan ken kinaadayo ti ayan da iti kalsada. Adu ti naorganisa, napatignay ken naawis nga umili aglalo dagiti kabataan a makipaset kadagiti programa ken innadal iti baryo da gapu ta nalaing isuna a propagandista ken instruktor. Nagbalin a kameng isuna ti Partido inggana nadanun ni Ka Jazz ti kangatoan a pangngeddeng a tumipun iti New People’s Army idi 2006, babaen iti tuloy-tuloy a panagtignay ken panag-uneg ti awat na kasilpo iti rebolusyon. Indaton na ti biag, gaget, laing ken pigsa tapno agserbi iti umili.

Pagwadan ni Ka Jazz iti awan dua-dua ken kinasagana a mangipatungpal iti ania man nga atas ti Partido uray pay maiadayo isuna iti ili a nagtaudan ken biag a nakairuwaman. Ti umuna a disposisyon na ket ti maysa a espesyal a yunit pangteritoryo. Ditoy a pinadur-as na ti nadumaduma a kabaelan na iti komprehensibo a trabaho ken rebbengen. Umakem isuna kas opisyal pangpulitika, militar, paniktik, medikal ken kultural. 2011 ket naidisposisyon isuna iti komiteng seksyon iti maysa a larangang gerilya iti Kalinga. 2017 ket naipan isuna iti SDG nu sadinno ket dakkel ti pinaset na iti panagala ti datos kadagiti target ken garaw ti kabusor. 2018 ket naiyakar isuna iti maysa a larangang gerilya iti Ifugao nu sadinno ket uray manamdamo isuna iti lugar ket saan a nagkedked nga umakem kas maikadua a platun lider inggana nagbalin a platun lider. Ti maudi a yunit a nakapaunegan na ket maysa a larangang gerilya iti Mountain Province nu sadinno ket umak-akem isuna kas maysa kadagiti kangrunaan a kadre militar.

Masansan nga obserbasyon ti kakadua ken masa kenni Ka Jazz a saan makatalna isuna, basta nagrugi ti aldaw ket kanayun mo a makita nga awit na ti buneng na, kanayun nga adda ti aramiden na tapno mamaksimisa ti oras na. Naanus ken managpakumbaba isuna aglalo kadagiti panawen dagiti napupudot a risirisan. Nalaka na a bigbigen dagiti dillaw kenyana ken nakasagana nga agilinteg kadagiti maipunto a pagkapuyan na. Nu isuna met ti agdillaw iti dadduma ket direkta ngem nayunan na latta ti angaw tapno saan met unay madagsenan ti kadua. Ti panagprop ket ipagna na iti kultural, usaren na ti ading, dango, uggayam ken dadduma a pamuspusan tapno naganas ti panakipulapol na iti masa ken kakadua. Kadagiti nakasabat kenyana a baro a sampa, saan da malipatan ti kinaanus ni Ka Jazz a tumulong ken tumarabay tapno makaadal ken makaanatop da iti biag ti Hukbo. Uray nu nabuntog ti kadua na a magna, saan mo mangngeg nga agriri isuna, anusan na latta nga aguray ken adda pay bonus nga angaw ken katawa tapno lumag-an ti bannog ti kadua a marigatan iti pinagna. Namindua ni Ka Jazz nga iniggeman ti kabusor iti mabiit gapu iti panangipatungpal na ti trabaho na ngem nalusotan na dagitoy gapu iti laing na nga agbirok iti pamuspusan tapno saan a matiliw.

Saan a matawaran ti nasurok dua a dekada a panagtignay na kas rebolusyonaryo manipud iti baryo da inggana nagpultaym a Hukbo nu sadinno ket nadanun na ti nadumaduma a probinsya iti intero a Kordilyera. Silaladingit iti panakamartir ni Ka Jazz ngem daytoy met lang ket agbalin a karit kadatayo amin tapno agtultuloy a pairtengen ti gubat ti umili. Para kadagiti kakadua ni Ka Jazz iti NPA, isuna ket nayun nga inspirasyon iti narigat a panagdalyasat iti dalan ti rebolusyon. Para kadagiti masa, isuna ket maysa a pudno a soldados da a nangidaton ti kangatoan a panagserbi kenyada. Para kadagiti agtutubo, isuna ket pagwadan kas maysa a kalalaingan nga anak ti umili a rumbeng a suroten. Ipagballigi tayo ti rebolusyon tapno magun-od tayo ti pudno a talna, kappia ken hustisya para iti amin a biktima ti agdama a rehimen ken ti pasismo ti estado ken ti pannakawayawaya ti marigrigat a dasig.

Kangatoan a pammadayaw para kenni Wilfredo “Ka Sapi/Jazz” Gaayon ken ti amin a martir ti rebolusyon!

Iyabante ti gubat ti umili!

Tumipun iti NPA!

Botad tako losan!

Pammadayaw kenni Wilfredo "Ka Sapi /Jazz" Gaayon; pagwadan ti kinaanus, natibker a pangngeddeng ken pakinakem iti rebolusyon