Persona Non Grata addang ti desperado a rehimen

Ti National Task Force to End Local Communist Arm Conflict (NTF-ELCAC) ken ti Enhance Community Livelihood Integrated Program (ECLIP) a programa ti agdama a pasista a rehimen ti US-Duterte ket agus-usar iti dua a rupa, ti rupa ti agmauyong nga aso ken ti rupa ti agin-agin naanus a buaya. Nu pay agus-usar iti dua a rupa ket naranggas ken saan a makatao ti kabuklan nga itsura ken kagagalad na.

Iti implementasyon ti programa ti ELCAC ken ECLIP ket pilit nga agus-usar ti rehimen US-Duterte iti nadumaduma a wagas tapno maipatungpal daytoy ken linged ti awan kapada na a korapsyon aglalo ti intar ti AFP-PNP ken kadagiti ahensya ti gobierno, gundaway dagiti agar-ari a dasig ken alipores ni Duterte a makapagkwarta. Lapped iti panagdur-as ti ekonomya, mataktak ti umili kadagiti trabaho da, maisturbo ti kadawyan ken normal a taray ti kabibiag ken pang-ekonomya nga aktibidad ti umili, saanen a nawaya ti umili a mapan kadagiti taltalon ken ginubat gapu iti buteng ken pangta ti AFP-PNP.

Uray ti kaugalian ket lalaisen ken saan da a respetoen. Ti kangrunaan nga us-usaren da ket ti makuna a Persona Non Grata wenno PNG. Babaen kadagiti resolusyon nga ipapilit ti DILG, AFP-PNP nga ipatilmon kadagiti kameng ti LGU ken ti umili ket nauneg la unay a pananglais ken panangilugislugis iti normal a kabibiag ti umili, karbengan da agraman ti kultura. Kayat da a buraken, waswasen ti napintas a kaugalian kas iti – sino man a sumrek iti ili ken balay mo ket respetoem, pakanem, salaknibam ken ipaay mo ti naan-anay a panangbigbig nu asinnuman isuna ken anya man ti saad na. Buya met laeng daytoy a ti PNG nga ar-aramaten ti gobierno ti direkta a pananglabsing da iti pagta ti bodong. Kasano a saan mo a pastreken ti kailiam, kabsat, kabodong mo ken aglalo unay ti padam iti dasig iti ili ken pagilyan a naiyanakan.

Isunga nalawag ti panggep ti gobierno, guloen na ti tattao, buraken na ti urnos ken pakaroen na nga idadanes ti kaugalian. Nu kumapsut ti urnos ken panagkaykaysa ti tattao ket nawaya ti agar-ari a dasig a mangipatungpal kadagiti negosyo da a mang-agaw, mangdadael iti tawid a daga, kinabaknang ken kumaro ti panaggundaway a sagsagrapen ti umili a pagganganansyaan ti naranggas a turay.

Pilit nga ipatilmun ti gobierno ti PNG resolusyon babaen kadagiti aso aso na nga AFP-PNP ken dagiti tauhan ti rehimen kadagiti ahensya ti gobierno. Piliten da a kullaapan ti mata ken panunot ti umili babaen iti nadumaduma a pammutbuteng ken panang-allilaw. Pilit da nga ipapirma ti naaaramid a PNG resolusyon nga awan ti nawaya a pamulubos ken saan a naggapu iti kapanunotan ti umili. Tunggal adda mapilit ken mapapirma da iti PNG resolusyon iti anya man a tukad ket adda ti kabatog na a kwarta ken promosyon nga isu ti paglulumbaan dagiti opisyales ti AFP-PNP ken dagiti adda iti ahensya ti gobierno nga simumulagat nga agpapausar.

Dagiti lehitimo nga organisasyon a nakarehistro mismo iti naduma-duma nga ahensya ti gobierno kas pudno organisasyon ti umili a mangpairut iti panagkikinnaawatan , panagkaykaysa, mangresolba kadagiti pang-ekonomya a kasapulan ken mangsalaknib iti karbengan da ket malisyoso nga inredtag ken indeklara ti AFP-PNP kas PNG. Kasano nga ideklara ti rehimen a PNG ti lehitimo nga organisasyon ti umili ken kameng dagitoy iti mismo nga ili a nagtaudan da? Ti panangipatungpal da iti daytoy ket buya ti etnosidyo wenno panagpunas iti puli. Ipilit da pay a waswasen ken sukatan dagitoy nga organisasyin ken butbutngen da dagiti kameng dagitoy tapno agsurrender wenno ipadalus ti nagan da. Nu saan a mapan ti umili kadagiti paayab ti AFP-PNP ken agsurrender ket ikkaten da kanu isuda iti 4Ps, employment wenno adu a karkari a proyekto. Usaren da pay ti National ID tapno makaala da ti impormasyon kasilpo iti masa ken mangpasaknap ti saywar. Dagiti tattao a mailista da ti nagnagan ket paayaban da kadagiti kampo ket piliten da nga ipasurrender. Alaen ti AFP-PNP ti attendance nu agpaayab da ti miting ken isu ti iparang da kas surrender wenno kameng dagiti iredtag da nga organisasyon. Adda pay dagiti mulaan da iti armas, lohistika tapno laeng mapicture ken pagpiestaan dagiti opisyales ti AFP-PNP. Ay-ayam metten ti panagbuya da iti tattao, nagbalin a pagkwartaan. Saan dan nga ipateg ti karbengan kas tao ken dagiti nailanad iti Comprehensive Agreement for the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIL) a pinirmaam ti Gobierno ti Republika ti Pilipinas ken ti National Democratic Front.

Daytoy ti maysa a buya ti kinaranggas ken saan a makatao a galad ti rehimen US-Duterte, karo payen nu ikumpara iti panawen ti Martial Law ti Diktadura a US-Marcos. Iti bangir na ket resulta daytoy ti pakaro a krisis ti bulok a sistema nga agraraira iti pagilyan. Karo nga agmauyong ti agar-ari a dasig ken alipores da nga agkakatay nga agi-innagaw iti poder tapno mausar para iti dakdakkel a ganansya.

Ipanpanawagan tayo iti amin nga umili aglalo kadagiti mabigbig a papangat iti ili a takderan ti karbengan ken interes ti ili ken dasig a nagapuan. Pairutan tayo ti panagkaykaysa tapno saan tayo nga agbalin nga ay-ayam ken pagkwartaan dagiti gamrud nga opisyales ti AFP-PNP ken reaksyunaryo a gobierno. Salakniban ti puli ken panagrespeto iti dayaw tayo kas nailian a minorya. Karit met kadagiti naal-lilaw ken napabutngan nga opisysles dagiti ili, ken uray kadagiti kakailan nga adda iti rank and file ti AFP, PNP a saan yo a pagtallikudan ti ili a naggapuan yo. Panawen metten a takderan yo ti karbengan ti dasig ken ili a naggapuan. Ti agar-ari a dasig ken dagiti opisyales yo ti agnam-ay iti naranggas nga ipaar-aramid da kada kayo, pilit da a kullaapan ti panunot yo iti aktwal a kasasaad ti naggapuan yo a dasig ken ili. Ti rumbeng nga ideklara a PNG ket dagiti agar-ari a dasig ken imperyalista, dagitoy ti pudno a terorista nga awan sardeng a mangidadanes ken mangpespespes iti umili.

Ti ranggas nga ipatpatungpal ti agdama a rehimen ket saan na a resolbaen ti kararamut ti panagrigrigat ti umili a bunga ti mala-pyudal, mala-kolonyal a kagagalad ti sistema ti pagilyan. Pakaroen na pay ket di ti kinarigat ken panangidadanes. Isunga gapu iti daytoy ket saan nga agsardeng ti umili nga agbirok iti pagrang-ayan da, ti nawaya a masakbayan, ken ti panaggun-od ti pudno a wayawaya ken ti bukod a panangngeddeng. Awan sabali a kumapetan ti umili tapno magibusan ti bulok a sistema nu diket ti panangbaringkuas da mismo laban iti mananggundaway a dasig. Dagiti rebolusyonaryo nga organisasyon a pilit nga indeklara ti rehimen US-Duterte kas PNG ken terorista ket nalawag iti umili nu anya ti pinaset dagitoy iti panangsalaknib iti biag , pangkabiagan, kultura ken ti panangilaban iti interes ti marigrigat a dasig. Saan a mapunas ti naranggas a rehimen ti atiddog a pakaistoryaan ti rebolusyonaryo a tignayan ken ti panang-arakup ti masa iti bukod da a laban ken interes tapno magibusan ti kinarigat ken bulok a sistema ti gimong a Pilipino.

Persona Non Grata addang ti desperado a rehimen