Sabat sang NDF Negros sa resolusyon sang mga kongresista sa isla sang Negros kaangot sa engkwentro sa tunga sang NPA kag 94th IB

Ginakabalak-an sang National Democratic Front – Negros kag bilog nga rebolusyonaryong pwersa sa Isla ang tikang sang mga kongresista halin sa Negros Occidental kag Negros Oriental sa gilayon nga pag-pagwa sang resolusyon sang kondemnasyon nga wala pa sang madalum kag maid-id nga mga imbestigasyon angot sa engwentro nga natabo sa tunga sang tropa sang 94th Infantry Battalion kag yunit sang New People’s Army (NPA) sa Sityo Kamuag, Barangay Carabalan, Syudad sang Himamaylan sadtong Abril 19.

Hugot nga gina-uyatan sang Communist Party of the Philippines-New People’s Army- National Democratic Front of the Philippines (CPP-NPA-NDFP) ang gindeklara sang CPP Central Committee nga pagpalawig sang untat-lupok tubtob Abril 30 agud hatagan sang tum-ok ang pagtapna sang krisis sa ikaayong lawas tuga sang makamamatay nga COVID-19.

Partikular diri sa Negros, nangin pokus sang Partido, Hukbo kag sang mga organo sang gahum pampulitika sa mga baryo ang paglunsar sang mga serbisyo medikal, paghatag sang treyning sa paghimo sang mga herbal nga bulong, pagpalapnag sang impormasyon angot sa kahimsog kag sanitasyon kag kampanya sa pagpataas sang produksyon sa pagkaon agud buligan ang malapad nga pumuluyo paano pangibabawan ang tuman nga gutom kag kapigaduhon bangod sang pagkadislokar nila sa ila pangabuhi-an dala sang Enhanced Community Quarantine kag lockdown. Isa diri ang klinikang bayan nga ginlunsar sang isa ka yunit sang NPA sa sentral nga bahin sang isla sa diin naglab-ot sa 2,000 ka mga pumuluyo ang nakabaton sang serbisyo medikal.

Ang pagpalapnag sang fake news kag mga kabutigan sang 303rd Brigade kaangot sa natabo nga engkwentro isa ka paghinabon sa matuod nga kahimtang sa diin ang pandemya sa COVID-19 ginagamit nga rason sa rehimeng Duterte agud ipatuman ang pungsodnon nga martial law kag dugang ipaidalum ang pumuluyong Pilipino sa salsalon nga kamot sa isa ka pasista kag tiraniko nga diktador. Pareho sa natabo sa nagliligad, desperadong ginapasibangud sang rehimen ang kakugmat kag kagamo sa pungsod sa rebolusyonaryong pwersa nga sa matuod si Duterte mismo kag ang armadong pwersa sang estado ang pilit nga nagagamit sang pasismo kag pagpamigos para sa ila makikaugalingon nga interes.

Nagapanawagan ang NDF-Negros sa mga kongresista nga manindugan upod sa malapad nga pumuluyo para hatagan sang nagakadapat nga pagsabat paano solbaron ang malala nga krisis subong man ang dala sang makamamatay nga pandemya. Kinahanglan mangin kritikal ang mga kongresista sa mga panghitabo sa pungsod kung sila sinsero nga nag-alagad sa pumuluyo. Ipanawagan ang tikang medikal batok sa COVID-19 imbes ang pagpatuman ni Duterte sa isa ka militaristic approach.

Gilayon maghimu sang mga tikang para sa pagpatuman sang malapnagon kag libre nga mass testing ilabi na ang paghatag sang aksyon agud gilayon nga mabaton sang mga pumuluyo ang mga ayuda ilabe na ang Social Amelioration Program. Magdihon sang mga resolusyon nga pahalinon ang presensya sang mga militar sa mga komunidad ilabi na sa kabukiran sa diin nagahalit sa pangabuhi-an sang mga mangunguma, nagatuga sang kakugmat kag padayon nga nagabayolar sa tawhanon nga kinamatarung sang pumuluyo.

Dapat nga ipadayon sa bug-os nga nagahili-ugyon nga prente kag rebolusyonaryo nga pwersa sa Negros nga pataason ang porma sang paghimakas para pangapinan ang kabuhi, kinamatarung kag pangabuhian sa pumuluyo. Padayon nga mag-isa kag pabaskugon ang kolektibo nga paghulag para sa pagduso sang mga demokratiko nga demanda kag panawagan nga tapnaon ang katalagman nga dala sang pandemya kadungan sa paghimakas nga tapuson ang paantus, pabaya kag pasista nga rehimen US-Duterte!###

Sabat sang NDF Negros sa resolusyon sang mga kongresista sa isla sang Negros kaangot sa engkwentro sa tunga sang NPA kag 94th IB