Senate Bill 1083, layi sa pagterorisa sa pumuluyo

Hayagan nga pagtraidor sa pumuluyong pilipino ang ginhimo sang senado sa pagpasar sang senate bill 1083 o anti terrorism bill 2020. Sa amo nga layi mahimo nga dakpon kag silutan ang sin-o man nga ginasuspetsahan nga naga-instigar, kahimbon, nagapartisipar sa pagplano, paghanas, preparasyon kag pagpatigayon sang mga akto sg terorismo kag nagapangrekrut para ipatapo sa “terorista” nga mga organisasyon.

Mahimo nga ipaidalum sa arbitraryo nga surveillance, pagdakup nga wala sang warrant of arrest kag pagkahunong sa sulod sang 14 ka adlaw bisan wala pa sang ginpasaka nga kaso sa baylo nga 2 ka adlaw sadto ang sin-o man nga ila masuspetsahan.

Maathag nga ang katuyoan sang amo nga layi amo ang paghatag sang dugang nga poder sa Rehimeng US Duterte agud pahugon kag lupigon ang sin-o man nga nagakontra sa iya maki-dumuluong nga mga programa kag polisiya. Ginbutang sini sa makatalagam nga sitwasyon ang kaugalingon nga pumuluyo labi na ang mga patriyotiko kag progresibo nga mga indibidwal kag organisasyon nga nagaduso o nagasuporta sa mga lehitimo nga mga demanda para sa matuod nga reporma sa duta, trabaho, nagakaigo nga serbisyo sosyal, pagpangapin sa tawhanon nga kinamatarung, pagproteher sang kapalibutan kag madamo pa bilang mga target kag biktima sang pasismo kag terorismo sang estado.

Samtang nagalipas ang mga inadlaw dugang nga nagaathag ang desperasyon ni Duterte kag sang iya sindikato nga hubon nga magpabilin sa poder. Nagailusyon ini nga paagi sa pagpatuman sang serye sang mga layi pareho sang memo 32, EO 70 nga nagpaidalum sa bug-os nga pungsod sa de facto nga martial law paagi sa NTF-ELCAC kag sang Anti Terrorism Bill 2020 mapahipos kag mapunggan sini ang pagbato sang pumuluyo.

Mabaskog nga ginakundena sang NDFP Panay kag sang mga rebolusyonaryo nga organisasyon ang nasambit nga hublas nga pag-atake sang Rehimeng US Duterte sa basehan nga kinamatarung sang pumuluyo. Wala liwan nga padulungan ang amo nga lihok sang rehimen kundi ang wala hawid nga pagtapak sa kinamatarung sang pumuluyo, malaparan nga pagsabwag sang kakugmat kag pagpamatay sa mga inosente nga Pilipino.

Nagapanawagan ang NDF-Panay sa tanan nga rebolusyonaryo kag makibanwahanon nga pwersa nga hugot nga maghugpong kag tukuron ang malapad nga alyansa sang pumuluyo sa tanan nga saray kag sektor sang katilingban. Isulong ang armado nga rebolusyon agud batuan kag pukanon ang tuman ka mapanghimulos kag mapamigos nga teroristang Rehimeng US Duterte.

Senate Bill 1083, layi sa pagterorisa sa pumuluyo