Sumasahol ang klima ng impyunidad sa ilalim ng rehimeng US-Marcos Jr.

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English


Nakikiisa ang LUMABAN-Bikol sa pagkundena sa pagbasura ng Ombudsman sa ilang mga kasong isinampa ng mga biktima ng red-tagging laban sa mga notoryosong utak-pulburang sina retiradong Lt. Col. Antonio Parlade Jr., Lorraine Badoy at iba pang upisyal ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC). Depensa ng Ombudsman, walang batas na nagbabawal sa red-tagging kaya walang batayan para sila isakdal. Napakalaking kabalintunaan at inhustisya para sa mamamayang mayroong mapanupil na batas tulad ng Anti-Terror Law na humahadlang sa malayang pag-eehersisyo ng kanilang mga karapatan kahit na hindi ito krimen ngunit walang batas upang parusahan ang mga entidad na siyang lumalabag sa mga karapatan at tuwirang nagsasapanganib sa buhay ng taumbayan. Sa ilalim ng rehimeng US-Marcos Jr., hindi maipagkakailang sumasahol ang klima ng impyunidad at kawalang-katarungan.

Nakagagalit na walang pagkilala ang reaksyunaryong gubyerno sa reyalidad ng mamamayan at sa aktwal na panganib na dulot ng red-tagging. Ang napakaraming sibilyang iligal na inaresto, dinukot, tinortyur at pinatay ang malinaw na patunay na ang mga biktima ng red-tagging ay bulnerable sa atake ng mga ahente ng estado. Hinihikayat at binibigyang-katwiran ng arbitraryo at militaristang pambabansag na ito ang lantarang paglabag sa mga karapatan ng mamamayan.

Sa Bikol, mayorya ng mga biktima ng hindi bababa sa 1,215 kaso ng paglabag sa karapatang tao mula nang mabuo ang NTF-ELCAC noong Nobyembre 2018 ay nakaranas ng red-tagging at kabilang sa mga ‘watch list’ ng militar at pulis. Nasa 136 sa 194 naitalang kaso, o pito sa kada sampung insidente, ng ekstrahudisyal na pagpatay at masaker na ginawa ng AFP-PNP-CAFGU at death squads na naitala sa panahong ito ang biktima ng red-tagging at nasa listahan ng mga ‘wanted’ ng kaaway. Ngunit wala pang isang porsyento ang mayroong kinakaharap na kaso sa mga korte. Dinidiinan nito ang masahol na katotohanang ginagamit na lisensya ng hayok-sa-dugong militar at pulis ang pagkared-tag ng isang indibidwal para ito patayin – may ligal mang batayan o wala ang hinalang ito.

Isa sa mga pinakabagong insidente sa rehiyon ang tuluy-tuloy na red-tagging at pagmamanman sa mga dating istap ng The Pillars at alumnus ng Ateneo de Naga University.

Maging ang mismong mga abugado at hukom ay biktima ng walang sinasantong karahasang bumabalot sa bansa. Nitong Setyembre 14, binaril-patay sa harap ng kanyang bahay sa Bangued, Abra si Atty. Maria Saniata Alzate. Si Alzate ang ikatlong abugadong pinatay sa ilalim ng rehimeng US-Marcos Jr. Ang biktima ay abugado ng isang indibiwal na dinukot, tinortyur at iligal na dinetine ng mga pulis sa Abra ngayong taon at nagsampa ng petisyon para sa writ of amparo. Abugado rin siya sa kaso ng pagpatay ng isang guro na isinampa laban sa isang kapitan ng barangay.

Hanggat ang batas ng bansa ay hindi nagsisilbi para sa tunay na proteksyon ng mamamayan nito, lagi’t laging nasa bingit ng panganib ang buhay ng sambayanan. Mas masahol pang ang karahasan at panganib na ito ay pangunahing pakana at iwinawasiwas mismo ng estado. Marapat lamang na patuloy na magkaisa at kumilos ang mga manananggol ng bayan para sa pagwawakas sa kultura ng impyunidad at para sa tunay na katarungan para sa sambayanan.

Sumasahol ang klima ng impyunidad sa ilalim ng rehimeng US-Marcos Jr.