Sunod-sunod nga kalamidad, wala sang sabat ang reaksyonaryo nga gobyerno

,

Wala sang pagbag-o ang sitwasyon sang pumuluyong Pilipino ilabi na ang sektor sang mangunguma. Daku nga porsyento sa ila ang nagpabilin nga walay duta nga gintalauma. Kon may ara man, mapugos sila nga iabandona ukon ibaligya ini bangud sa kaatrasado sang kagamitan sa produksyon kag kakulang sang suporta sa agrikultural halin sang reaksyonaryo nga gobyerno. Bulnerable man sila sa mataas nga usura, manubo nga sweldo, kag pagpang-agaw sang kadutaan sang mga agalong mayduta kag mga dumuluong nga kompanya para sa dalagku nga ganansya. Sa malip-ot nga hambalanon, ang masang mangunguma nalumos sa tuman nga kapigaduhon.

Gawas sa nagkalain-lain nga laragway sang pyudal nga pagpanghimulos, indi man luwas ang ila pangabuhian sa mga halit nga tuga sang mga kalamidad. Sa mga nagligad nga binulan, nakaagum sang daku nga kapierdihan ang mga mangunguma sang ila pananom kag kasapatan bangud sa El Niño phenomenon. Ang rehiyon sang Negros ang isa sa mga malala nga apektado sini, partikular na sa sur nga bahin sang Negros. Base sa report sang Department of Agriculture, naglab-ot sa masobra P500 milyon sa Negros Occidental kag indi magnubo sa P2 bilyon sa Negros Oriental ang danyos sang El Niño.

Ang reaksyunaryo nga gobyerno wala gid man sang paigo nga pagpangandam kag kongkreto nga mga tikang agud mahatagan sang solusyon ang gin-atubang nga problema sa mga tawo nga nagpasiguro sa seguridad sa pagkaon sang aton pungsod. Ang sabat sang rehimen US-Marcos II puro lamang pahamot sa midya pinaagi sang mga “band-aid” nga mga solusyon. Apang sa likod sang camera, ara man ang ila pagluhod-luhod sa mga agalong mayduta kag mga dalagkung komprador burgesya. Gingamit sa rehimen ni Marcos Jr ang Armed Forces of the Philippines (AFP) kag Philippine National Police (PNP) para sa pagterorisa sa kaumhan agud mapasiguro ang pagpatuman sang mga neoliberal nga mga proyekto. Bangud sini, mahapos na lang sa mga nagahari nga sahi ang pagpang-agaw sang duta kag pag-opereyt sang mga proyekto nga makaguba sang kinaiyahan.

Wala pa man lubos nga nakarekober ang mga mangunguma sa epekto sang tuman ka init nga klima, nagsugod naman ang impestasyon sang mga “army worms” ukon “tagustos” sa mga kaumhan kag katubuhan. Partikular sa Himamaylan City, Negros Occidental nga amo ang nakaagum sa dakung halit, 112.54 ka ektarya sang katubhan kag maisan sini ang gin-atake sa nasambit nga peste. Kon indi hatagan sang igtalupangod, mas maglapnag pa gid ang impestasyon sandig sa siling sang eksperto nga ang isa ka ektarya nga maisan kaya nga ubuson sang “army worms” sulod lang sa isa ka gab-i.

Kon ikumbina ang mga halit nga dala sang El Niño kag sa ini nga impestasyon, indi paigo ang gintagana nga bulig sang reaksyunaryong gobyerno. Ginpatilaw lang ang mga mangunguma sang perte kagamay nga ayuda agud matiplang kag maghipos sila. Sa kamatuoran, ang pumuluyo wala gid sang malauman halin sa reaksyonaryo nga gobyerno sa ila malala nga kahimtangan.

Dapat nga ang pumuluyo ilabi na ang mga mangunguma maghiliusa kag idemanda ang pagpatuman sang matuod nga reporma sang duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon isip esensyal sa pagpalambo sang ekonomikanhon nga kahimtangan indi lang sa mga mangunguma, kundi sa bilog pumuluyong Pilipino sang pungsod.

Kadungan sini, makabulig man ang kolektibo nga kusog sang mangunguma nga maghimo sang mga kooperatiba kag komunal nga paagi sang pagpanguma.

Subongman, determinado nga ginalunsar sang NPA upod sa masa ang agraryong rebolusyon, isa sa integral nga tahas sa rebolusyonaryo nga armado nga paghimakas, agud mahilway ang pumuluyo sa mlawig na nga pyudal kag malapyudal nga pagpanghimulos sa mga nagahari nga sahi. ###

Sunod-sunod nga kalamidad, wala sang sabat ang reaksyonaryo nga gobyerno