Articles tagged with NDFP@51

Pagpupugay sa pag-aambag ng NDFP sa armadong pakikibaka!
May 04, 2024 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | Armando Cienfuego | Spokesperson |

Malugod na binabati ng Melito Glor Command-NPA Southern Tagalog ang National Democratic Front of the Philippines sa 51 taon nitong patuloy at ubos-kayang pagsusulong ng pambansa demokratikong rebolusyon. Saludo ang MGC sa NDFP dahil sa susing papel na ginagampanan nito upang pagkaisahin ang malawak na rebolusyonayong hanay para sa rebolusyong Pilipino. Patuloy na tinanganan ng […]

Ang Bayan interview with FFPS-Vancounver
May 04, 2024

On April 24, an image of an artwork depicting the Filipino’s people’s revolutionary struggle and international solidarity pasted on major public places in Vancouver, Canada made the rounds of social media. The mural was made by artists and activists affiliated with the Friends of the Filipino Peoples in Struggle. Ang Bayan interviewed the FFPS chapter […]

Piket, graffiti, isinagawa sa Ireland para sa anibersaryo ng NDFP
April 30, 2024

Naglunsad ng piket, nagpinta ng graffiti at nagtipun-tipon ang mga kasapi ng Anti-Imperialist Action Ireland (AIAI), sa pangunguna ng Cairde na Filipínigh Committee nito, noong nakaraang linggo para ipagdiwang ang ika-51 anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines noong Abril 24. Ang komiteng ito ng AIA-Ireland ay kasaping organisasyon ng Friends of the Filipino […]

Makikaykaysa ti Kabataang Makabayan Ilocos iti panangselebrar iti ika-51 anibersaryo ti National Democratic Front! Agtutubo, palawaen ti NDF! Itandudo ti demokratiko a rebolusyon ti umili!
April 26, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Kabataang Makabayan-Ilocos | Karlo Agbannuag | Spokesperson |

Ipinapaabot ng Kabataang Makabayan Ilocos ang aming pinakamainit na pagbati sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP), kasama ang lahat ng mga organisasyong kaalyado nito, na nagdiriwang ng ika-51 anibersaryo mula sa pagkakatatag nito nooong Abril 24, 1973. Sa loob ng limang dekada, pinagkaisa ng NDFP bilang isang nagkakaisang prente, ang mga rebolusyonaryong kilusan […]

Ipaglaban ang mga demokratikong interes ng mamamayang Pilipino! Ipagtanggol ang pambansang soberanya ng Pilipinas at labanan ang imperyalistang giyera!
April 24, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | Christians for National Liberation (CNL) | Liga ng Agham para sa Bayan (LAB) | Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma) | Lupon ng Manananggol para sa Bayan (Lumaban) | Kabataang Makabayan (KM) | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) | Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU) | Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas) | Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (Kasama) | Makabayang Samahang Pangkalusugan (MSP) | Pambansang Samahan ng Makabayang Tsuper (PSMT) | Compatriots Philippines | Makabayang Kawaning Pilipino (MKP) |

Isang mainit na rebolusyonaryong pagbati ang ipinababatid ng mga nakalagdang organisasyon sa ika-51 anibersaryo ng Pambansang Demokratikong Prente ng Pilipinas! Sa araw ng pagkakatatag ng NDFP, ipinagdiriwang natin ang pinakadalisay na interes ng mamamayan na makamit ang tunay na pambansang paglaya at demokrasya sa pamamagitan ng magiting at buong-lakas na pagsusulong demokratikong rebolusyong bayan tungo […]

Buuin at patatagin ang rebolusyonaryong pagbubuklod ng mamamayang Lagunense!
April 24, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Malaya Asedillo | Spokesperson |

Nagdiriwang ang lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa probinsya ng Laguna sa ika-51 na anibersaryo ng pagkakatatag ng National Democratic Front of the Philippines! Pinagpupugayan din ng NDFP Laguna ang lahat ng rebolusyonaryo na nagpapatuloy magpunyagi para isulong ang pambansang pagpapalaya at ang sosyalistang kinabukasan para sa sambayanan. Kabilang na rito ang mga dakilang martir ng […]

Pagkaisahin ang pinakamaraming bilang ng masang magsasaka at anakpawis ng Ilocos para sa demokratikong rebolusyon ng bayan! kamtin ang mas malalaking tagumpay sa ika-51 anibersaryo ng NDFP!
April 24, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Pinakamataas na pagpupugay ang ipinapaabot ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid (PKM)-Ilocos Region sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa pagdiriwang nito ng ika-51 taon ng kaniyang pagkakatatag. Pinakamataas ding pagsaludo ang aming iginagawad sa lahat ng martir ng NDFP na naglaan ng lakas, dunong at buhay para sa pag-abante ng pambansa demokratikong rebolusyon. […]

Pagkaykaysaen ti kaaduan a bilang ti masa a mannalon ken anakling-et ti Ilocos para iti demokratiko a rebolusyon ti umili! Gun-oden ti dakdakkel a balligi iti maika-51 anibersaryo ti NDFP!
April 24, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Kangatuan a pammadayaw ti idandanon ti Pambansang Katipunan ng Magbubukid (PKM)-Ilocos Region iti National Democratic Front of the Philippines (NDFP) iti panagrambak na iti maika 51 a tawen ti pannakaibuangay na. Kangatuan met a panagsaludo ti idatdaton mi iti amin a martir ti NDFP a nangipaay ti pigsa, laing ken biag para iti panag-abante ti […]

Ipagbunyi ang 51 taong tagumpay ng National Democratic Front of the Philippines! Palakasin at palawakin ang pambansa-demokratikong prente ng masang Ilokano! Ibagsak ang pasistang diktadurang US-Marcos II at ipagtagumpay ang demokratikong rebolusyon ng bayan!
April 24, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa Ilocos at ang buong rebolusyonaryong puersa at masang Ilokano ay nagpapaabot ng pinakamilitanteng pagbati sa ika-51 anibersaryo ng NDFP! Tayo ay nagdidiwang dahil umabot tayo sa mahigit limang dekada ng demokratikong rebolusyon ng sambayanang Pilipino, na hindi nagapi ng mabagsik na estado ng naghaharing-uri, kundi matatag […]

Rambakan ti 51 tawen a balligi ti National Democratic Front of the Philippines! Papigsaen ken palawaen ti nailian-demokratiko a prente ti masa nga Ilokano! Ibagsak ti pasista a diktadura ti US-Marcos II ken ipagballigi ti demokratiko a rebolusyon ti umili!
April 24, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ti National Democratic Front of the Philippines (NDFP) iti Ilocos ken ti sibubukel a rebolusyonaryo a puersa ken masa nga Ilokano ket mangidandanon ti kabaraan a panagkablaaw iti maika-51 anibersaryo ti NDFP! Agramrambak tayo gapu ta dimmanon tayo iti nasurok lima a dekada ti demokratiko a rebolusyon ti umili a Pilipino, a saan a naatiw […]