Gaza, mu­ling inaatake ng Isra­el

,

Umabot na sa 19 Pa­les­ti­no ang na­pa­tay sa mga pam­bo­bom­ba ng Isra­el sa re­si­den­syal na ba­ha­gi ng Gaza sa loob ng da­la­wang araw ni­tong Ma­yo. Ka­bi­lang di­to ang isang bun­tis at isang apat na bu­wang sang­gol. Ang pam­bo­bom­ba ay sa­got ng Isra­el sa ilang ata­ke na ini­lun­sad ng Ha­mas sa mga pwer­sang pan­se­gu­ri­dad ng Isra­el. Na­ga­nap ito sa git­na ng ne­go­sa­syong pang­ka­pa­ya­pa­an sa pa­gi­tan ng da­la­wang ban­sa.

Ba­go ni­to, nag­lun­sad ng de­monstra­syon ang li­bu-li­bong mga Pa­les­ti­no ma­la­pit sa pa­der sa pa­li­gid ng ba­ha­gi ng Gaza na ino­ku­pa ng Isra­el. Ang de­monstra­syon ay pag­gu­ni­ta sa ani­ber­sar­yo ng mga pag­ki­los noong na­ka­ra­ang taon kung saan 62 ang pi­nas­lang ng mga sun­da­lo ng Isra­el sa isang araw la­mang. Pa­na­wa­gan ni­la na iba­lik ang mga te­ri­tor­yong ina­gaw sa ka­ni­la ng Isra­el noon pang 1948, kung saan na­ga­nap ang ma­la­wa­kang pag­­ba­bak­wit ng mga Pa­les­ti­no mu­la sa ka­ni­lang mga lu­gar na ti­na­wag ni­lang “Al Nak­ba” o Ang Sa­ku­na.

Gaza, mu­ling inaatake ng Isra­el