Pa­ngat­long ku­de­ta la­ban kay Ma­du­ro, bi­go pa rin

,

Muling nabigo ang tang­kang ku­de­ta pa­ra pa­tal­si­kin si Nico­las Ma­du­ro, pre­si­den­te ng Ve­nezue­la, ng mga pwer­sang ma­ka-o­li­gar­ki­ya at ma­ka-US noong Abril 29.

Pa­ngat­long tang­ka na ito sa na­ka­ra­ang li­mang bu­wan la­mang. Isang araw ba­go ni­to, na­na­wa­gan si Juan Guia­do, na idi­nek­la­ra ang sa­ri­li bi­lang pre­si­den­te ng ban­sa, sa ar­ma­dong pwer­sa ng Ve­nezue­la na ta­li­ku­ran si Ma­du­ro at ilun­sad ang isang ku­de­ta na mag­pup­wes­to sa kan­ya bi­lang pre­si­den­te. Ka­sa­bay ni­to, na­na­wa­gan si Guai­do ng ma­la­wa­kang mga de­monstra­syon sa pam­ban­sang ka­bi­se­ra. Li­ban sa ilang sun­da­lo, na­na­ti­li ang su­por­ta ng ar­ma­dong huk­bo ng Ve­nezue­la kay Ma­du­ro.

Ang mga de­monstra­syong ipi­na­ta­wag naman ni Guai­do ay ti­na­pa­tan ng ma­la­la­king pag­ki­los ng mga Ve­nezue­lan na su­mu­su­por­ta sa le­hi­ti­mong gub­yer­no. Isi­ni­si­si ni Guai­do ang ka­bi­gu­an sa mga “pa­nga­kong na­pa­ko” ng ilang upi­syal mi­li­tar. Matapos mabigo, nanawa­gan pa si Guiado ng hayagang in­ter­bensyong militar mula sa US. Sa panahong iyun, positibo itong tinu­gunan ni Department of Defense ng bansa.

Ang ser­ye ng mga tang­kang pag­pa­pa­tal­sik ay ba­ha­gi ng pa­ka­na ng US na bi­nan­sa­gang “Ope­ra­ti­on Li­berty.” Noong Ma­yo 1, sa oka­syon ng Inter­na­syu­nal na Araw ng Pag­ga­wa, pi­na­sa­la­ma­tan ni Ma­du­ro ang ar­ma­dong huk­bo at ma­ma­ma­yan ng Ve­nezue­la sa ka­ni­lang pa­ni­nin­di­gan la­ban sa pang­hi­hi­ma­sok ng US.

Pa­ngat­long ku­de­ta la­ban kay Ma­du­ro, bi­go pa rin