Mga ber­du­go ng Com­pos­te­la Val­ley

,

Pinatay ng mga sun­da­lo ng 71st IB noong Abril 15 si Cindy Ti­ra­do, 28, isa uma­nong li­der ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB). Nang­ya­ri ang in­si­den­te sa Ba­ra­ngay Ca­noco­tan, Ta­gum City, Davao del Nor­te. Ayon sa ina ng bik­ti­ma, bu­hay si Ti­ra­do nang dak­pin ng mga sun­da­lo. Ma­ta­pos ang ma­tin­ding tortyur, bi­na­ril si Ti­ra­do sa ari at sa iba pang ba­ha­gi ng ka­ta­wan. Nag­la­gay ang mga sun­da­lo ng rip­le sa bang­kay ng bik­ti­ma bi­lang uma­no’y ebi­den­sya.

Ang ka­ru­mal-du­mal na pag­pa­tay kay Ti­ra­do ay dag­dag sa ma­ha­bang lis­ta­han ng mga kri­men ng 71st IB na pi­na­mu­mu­nu­an ni Lt. Col. Esteyven Ducu­sin. Tu­min­di ang mga ka­buk­tu­tan ni­to la­lu­na nang ipa­taw ni Rod­ri­go Du­ter­te ang ba­tas mi­li­tar sa Min­da­nao. Sa nag­da­ang ha­los isang de­ka­da, na­ging no­tor­yus ang ba­tal­yong ito sa mga ka­so ng pag­pa­tay, pag­du­kot at ili­gal na pag-a­res­to sa mga si­bil­yan sa Com­pos­te­la Val­ley at mga ka­ra­tig-lu­gar. Si­yam na ka­so ng pag­pa­tay, anim na ka­so ng pag­du­kot at ili­gal na pag-a­res­to ang di­rek­tang ki­na­sang­ku­tan ng yunit na ito. Gawain din ng nasabing yunit ang panliligalig sa bu­hay ng mga re­si­den­te la­lu­na sa mga ba­yan kung saan ma­tin­di ang pa­na­na­la­sa ng ma­la­la­king mi­na.

Kabilang sa tam­pok na mga ka­so sa Com­pos­te­la Val­ley ang pag­pa­tay kay Sunshi­ne Ja­bi­nez, 7, noong Set­yembre 2011 sa Pan­tu­kan. Isa pang kaso ang pa­ma­ma­ril sa tat­long ba­ta noong Abril 2013 sa Ma­bi­ni. Na­ma­tay si Roque Antivo, 8, sa­man­ta­lang ma­lub­hang na­su­ga­tan ang kan­yang ka­pa­tid na si Earl at ti­yu­hing si Jefrey Her­nan, kap­wa 13 taong gu­lang. Bi­nan­sa­gan bi­lang “ba­tal­yong ma­ma­ma­tay-ba­ta” ang 71st IB.

Kabilang din sa mga karumal-dumal na krimen ng 71st IB ang pag-a­res­to at pag­tortyur ki­na Janry Men­sis at “Jerry,” mga ma­lii­tang mi­ne­ro, noong Nob­yembre 2017 sa Ma­wab. Ma­ta­pos pa­hi­ra­pan sa loob ng si­yam na araw, di­na­la si­la sa lib­lib na lu­gar at si­ni­la­ban. Noong Marso, naibalita rin ang pa­ma­ma­ril sa tat­long ka­ba­ta­ang na­nga­nga­so sa Ma­bi­ni, Com­pos­te­la Val­ley.

Mu­la nang italaga sa Com­pos­te­la Val­ley noong 2010, nag­sil­bing pwer­sang pan­se­gu­ri­dad ang 71st IB ng ma­la­la­king kum­pan­ya sa mi­na na su­mi­si­ra sa ka­li­ka­san at ka­bu­ha­yan ng mga re­si­den­te. Si­nu­pil nito ang pag­la­ban ng mga mag­sa­sa­ka at ma­lii­tang mi­ne­ro. Li­ma sa ka­ni­lang mga bik­ti­ma ay mga myembro ng or­ga­ni­sa­syong mag­sa­sa­ka at tat­lo ay ma­lii­tang mga mi­ne­ro.

Nang lu­ma­on, na­ging mga tau­han na rin ang 71st IB ng ma­la­la­king plan­ta­syo­n, ka­bi­lang ang Mu­sa­ha­mat Farms. Ni­tong Mar­so 8, sa­pi­li­tang pi­na­pir­ma ng 71st IB ang 153 myembro ng Mu­sa­ha­mat Farm Wor­kers Uni­on upang pa­la­ba­sin na nag­bi­tiw si­la. Ka­bi­lang sa pi­na­pir­ma ang mga lider ng un­yon, na di­nu­kot at ti­nortyur ng mga sun­da­lo ng 71st IB isang ling­go ba­go ni­to. Mga elemento rin ng ba­tal­yon ang na­ma­ril sa kam­pu­hang iti­na­yo ng mga mang­ga­ga­wa noong Abril 2016.

Nag­mu­la ang 71st IB sa Central Luzon, sa ila­lim ng 7th ID. Sa pa­na­hon ng Oplan Ban­tay La­ya 2, na­ka­pai­la­lim ang na­sa­bing yu­nit sa ku­mand ng ber­du­gong si Jovi­to Pal­pa­ran.

Mga ber­du­go ng Com­pos­te­la Val­ley