PEZA at TESDA, ki­na­ka­sang­ka­pan ng AFP

,

Pinapasok na rin ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang mga engkla­bo ng pag­ga­wa o mga export proces­sing zo­ne bilang bahagi ng estra­te­hi­yang who­le-of-na­ti­on approach ng Na­tio­nal Task Force to End Com­mu­nist Insur­gency (NTF). Noong Mar­so 5, pi­nir­ma­han ng mga upi­syal ng AFP, De­partment of Na­tio­nal Defen­se at Phi­lip­pi­ne Eco­no­mic Zo­ne Aut­ho­rity (PEZA) ang isang ka­sun­du­an pa­ra sa pag­lu­lun­sad ng mga pag­sa­sa­nay mi­li­tar sa mga mang­ga­ga­wa sa mga engkla­bo.

Sa ta­bing ng pag­pa­pa­la­kas sa re­ser­bang pwer­sa ng reak­syu­nar­yong es­ta­do, ga­ga­mi­tin ng mi­li­tar ang kaa­yu­sang ito pa­ra ma­ka­pag­lun­sad ng mga ope­ra­syong si­ko­lo­hi­kal (p­syo­ps) sa loob ng mga pa­ga­wa­an at si­ra­an ang re­bo­lu­syu­nar­yong ki­lu­san sa ha­nay ng mga mang­ga­ga­wa. Ga­ga­mi­tin din ni­to ang na­tu­rang ka­sun­du­an pa­ra sa ma­la­wa­kang pa­ni­nik­tik sa mga mang­ga­ga­wa at pag­su­pil ng ka­ni­lang mga de­mok­ra­ti­kong pa­ki­ki­ba­ka.

Ki­na­ka­sa­pa­kat din ng AFP at Phi­lip­pi­ne Na­tio­nal Po­lice ang Na­tio­nal Com­mis­si­on on Indi­ge­no­us Peop­les at lo­kal na mga tang­ga­pan ng Technical Educa­ti­on and Skills Deve­lop­ment Aut­ho­rity (TESDA) sa pag­lu­lun­sad ng psyops sa mga ko­mu­ni­dad ng mag­sa­sa­ka at ka­tu­tu­bo sa ka­na­yu­nan sa ta­bing ng pag­lu­lun­sad ng bo­ka­syu­nal na mga pag­sa­sa­nay at pang­ka­bu­ha­yang mga pro­yek­to. Noong Mar­so, nag­ta­pos ang isang gru­po ng mga sun­da­lo ng kur­song konstruk­syon sa TESDA. Ipapadala ang na­tu­rang mga sun­da­lo sa liblib na mga lugar, tu­lad ng Ta­lai­ngod, pa­ra kun­wa’y mag­tu­ro ng ka­sa­na­yan sa pag­ka­kar­pin­te­ro sa mga Lu­mad. Ang mga Lu­mad at mag­sa­sa­ka ang ka­ra­ni­wang inuu­tu­san ng mga yu­nit-mi­li­tar ng AFP na mag­ta­yo ng ka­ni­lang mga de­tatsment sa loob o ma­la­pit sa mga bar­yo.

Sa­man­ta­la, ini­lun­sad ng AFP ang Ka­gi­ti­ngan Run 2019 noong Abril 7 sa loob ng kam­pus ng Univer­sity of the Phi­lip­pi­nes sa Di­li­man, Quezon City. Ipi­nag­ba­ba­wal ang pre­sen­sya ng mga sun­da­lo sa loob ng kam­pus, alin­su­nod sa Sot­to-Enri­le Accord, isang ka­sun­du­ang ipi­nag­ta­gum­pay ng mga es­tud­yan­te noong pa­na­hon ng dik­ta­du­rang Marcos.

PEZA at TESDA, ki­na­ka­sang­ka­pan ng AFP