Ligtas na pagbubukas sa mga paaralan

,

Ini­re­ko­men­da noong Hun­yo ng American Academy of Pediatrics, pangu­nahing samahan ng mga espesyalistang duktor pambata sa US na may 67,000 myembro, na buk­san na ang mga eskwe­la­han at pa­pa­su­kin sa la­long-ma­da­ling pa­na­hon ang mga ba­ta at ka­ba­ta­an. Nag­ha­pag si­la ng wa­long prin­sip­yo na da­pat isaa­lang-a­lang pa­ra sa lig­tas na pag­bu­bu­kas sa mga eskwe­la­han sa do­ku­men­tong “Mga Kon­si­de­ra­syon sa Pag­pap­la­no: Ga­bay sa Mu­ling Pag­pa­pa­sok sa mga Eskwe­la­han,” na hu­ling inam­yen­da­han noong Hun­yo 25. Diin ni­la, la­hat ng mga pla­no ay “da­pat mag­si­mu­la sa la­yu­nin na ma­ka­pa­sok ang mga es­tud­yan­te sa mga eskwe­la­han.”

Igi­ni­gi­it ng mga duk­tor na hin­di la­mang nag­bi­bi­gay ng kaa­la­mang aka­de­mi­ko ang mga paa­ra­lan sa mga ba­ta, binatilyo at dalagita. Nag­si­sil­bi rin itong lu­gar pa­ra ma­pa­un­lad ni­la ang ka­ni­lang mga ka­sa­na­yang so­syal at emo­syu­nal, pa­ra ma­ka­pag-e­her­si­syo at mag­ka­ro­on ng su­por­tang men­tal. Hin­di ni­la ito ma­ku­ku­ha sa pa­ma­ma­ra­ang on­li­ne. Pe­ro ayon din sa mga duk­tor, da­pat ding han­da ang mga eskwe­la­han sa mga pag­ba­ba­go, at da­pat la­hat ng pag­de­de­si­syon ay plek­sib­le at ma­bi­lis na maaksyunan.

Ma­ra­mi nang pag-aa­ral ang nag­de­de­tal­ye sa na­ta­ta­nging as­pe­to ng pan­dem­ya, kung saan hin­di gaa­no na­ha­ha­wa ang mga ba­ta kum­pa­ra sa mas na­ka­ta­tan­da, at kung si­la man ay ma­ha­wa, hin­di lu­mu­lub­ha ang ka­ni­lang mga sin­to­mas. Ang mga ba­tang 12-taong gulang (10-taong gulang sa ibang pag-aaral) pa­ba­ba ay hin­di rin gaa­nong na­ka­ha­ha­wa, kum­pa­ra sa mas na­ka­ta­tan­da. Sa mga ka­song nag­po­si­ti­bo ang ba­ta, mas ma­da­las na na­ha­wa si­ya ng mas na­ka­ta­tan­da.

Sa Uni­ted King­dom, uma­pe­la rin sa ka­ni­lang gub­yer­no ang ma­hi­git 2,500 myembro ng Ro­yal Col­le­ge of Pae­di­at­rics and Child Health. Ani­la, pe­lig­ro­so sa isang he­ne­ra­syon ng ka­ba­ta­an ang du­lot ng pag­sa­sa­ra ng mga eskwe­la­han. Sa pang­ka­la­ta­han, hin­di mi­na­ma­li­it ng mga du­kor ang po­si­bi­li­dad na mag­ka­ro­on ng big­lang pag­ka­ka­ha­wa­an sa mga eskwe­la­han, at sa aktwal ay ma­la­mang na hin­di ito maii­wa­san. Pe­ro ani­la, mas ma­la­king ban­ta kum­pa­ra sa bay­rus ang sa­mut­sa­ring prob­le­mang ibu­bu­nga ng pa­tu­loy na pag­sa­sa­ra ng mga paa­ra­lan. Idi­ni­in ni­la na la­hat ng ba­ta ay may ka­ra­pa­tan sa tu­luy-tu­loy na pag­ka­tu­to.

Da­hil sa pan­dem­ya, na­sa 1.3 bil­yong ba­ta sa buong mun­do ang na­pi­li­tang tu­mi­gil sa pag-aa­ral noong Mar­so-Abril. Ayon sa UNICEF, ma­la­ki at la­lu­pang la­la­ki ang pin­sa­la sa mga ba­tang wa­la sa eskwe­la­han la­lu­na sa mga at­ra­sa­dong ban­sa. Ma­la­ki ang pa­nga­nib na hin­di na ma­ka­ba­ba­lik kai­lan­man sa mga paa­ra­lan ang mga ba­ta mu­la sa ma­hi­hi­rap na pa­mil­ya. Mag­re­re­sul­ta ito sa mas ma­tin­ding hin­di pag­ka­ka­pan­tay-pan­tay, ma­hi­nang pa­nga­nga­ta­wan, ka­ra­ha­san, pag­sa­sa­man­ta­la sa la­kas-pag­ga­wa ng mga ba­ta at maa­gang pag-aa­sa­wa.

Hin­di ma­da­ling de­si­syon kung kai­lan at paa­no bu­buk­san ang mga paa­ra­lan, ayon pa sa ahensya. Ma­ngangailangan ito ng mala­king pon­do at matamang pagsubay­bay. Ayon pa sa ahensya, hindi ma­a­aring buk­san ang mga paaralan nang hindi inaayos ang mga ka­hinaan nito sa nakaraan. Anito, dapat mulat ang mga gubyerno sa mga bentahe at disbentahe nito kumpara sa paglipat sa pagkatutong online. Li­ban sa mga pa­si­li­dad pang­ka­lu­su­gan, ka­kai­la­nga­nin ng ma­tin­ding pag­pap­la­no at koor­di­na­syon sa pa­gi­tan ng mga ahen­sya ng gub­yer­no, mga gu­ro at ma­gu­lang. Ka­kai­la­nga­nin din ng sa­pat na pon­do pa­ra ma­sa­lo ang nahuhuli at may espesyal na pa­ngangailan na mga mag-aa­ral.

Ligtas na pagbubukas sa mga paaralan