Mga ta­nod, mi­na­sa­ker ng PNP sa Mas­ba­te

,

Tat­long ba­ra­ngay ta­nod sa Mas­ba­te ang di­nu­kot ng mga pu­lis at sundalo noong ha­ting­ga­bi ng Hul­yo 4 at mi­na­sa­ker sa hang­ga­nan ng mga ba­ra­ngay ng Ba­gacay at Ma­rin­toc sa ba­yan ng Mo­bo. Pinaslang sina Edgar Mingoy, Marlon Bajar at Rolly de la Cruz sa sumunod na araw at pina­labas na mga kasapi ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB).

Ka­bi­lang sa mga nangmasaker ang Re­gio­nal Mo­bi­le Force Bat­ta­li­on 5, 9th Special Acti­on Bat­ta­li­on, Re­gio­nal Intel­li­gence Unit, Mas­ba­te Provincial Mo­bi­le Force Com­pany at Mo­bo Mu­nici­pal Po­lice Office. Sang­kot din sa kri­men ang 96th Mi­li­tary Intel­li­gence Com­pany.

Upang pa­la­ba­sin na nag­ka­ro­on ng engkwentro, ma­hi­git isang oras na nag­pa­pu­tok ng ka­ni­lang mga ba­ril ang mga pu­lis sa lu­gar.

Si Mi­ngoy ay 20 taon nang ta­nod. Si De­la Cruz na­man ay nag­si­sil­bi rin bi­lang ka­ga­wad sa ka­ni­lang ba­ra­ngay.

Pambobomba. Gamit ang dala­wang FA-50 fighter jet, naghulog ng wa­long bomba ang militar malapit sa dalawang komunidad ng mga Lumad sa Dia­ta­gon, Lianga, Surigao del Sur noong Hulyo 15, dakong alas-2 ng madaling araw. Nagpali­pad ng dalawang drone ang militar sa naturang lugar. Nagdulot ito ng troma sa mga residente lalu­na sa mga bata. Nagbakwit ang 37 pamilya matapos ang insidente.

Pag-a­res­to. Noong Hul­yo 7 sa Ba­ra­ngay San Isid­ro, Na­bua, Ca­ma­ri­nes Sur, ili­gal na ina­res­to ng mga ele­men­to ng es­ta­do si Je­nelyn Nag­ram­pa-Ca­bal­le­ro. Si Nag­ram­pa ay ta­ga­pa­ngu­lo ng Bico­la­na-Gab­rie­la at ka­sa­lu­ku­yang Pam­ban­sang Pa­nga­la­wang Ta­ga­pa­ngu­lo ng Gab­rie­la.

Ina­res­to rin noong Hul­yo 9 sa Si­pocot, pa­re­hong pru­bin­sya si Rev. Dan San Andres ng Uni­ted Church of Christ in the Phi­lip­pi­nes. Si San Andres, 61, ang ta­ga­pag­sa­li­ta ng Ka­ra­pa­tan-Bi­kol.

Ang da­la­wang be­te­ra­nong ak­ti­bis­ta ay si­nam­pa­han ng ga­wa-ga­wang ka­so ng pag­pa­tay sa da­la­wang sun­da­lo noong Ma­yo 2018.

Naglunsad ng mga ­pi­ket ang mga aktibista sa Le­gazpi City at Naga City noong Hulyo 10 bilang pag­kun­dena sa iligal na pag-aresto.

Mi­li­ta­ri­sa­syo­n. Hi­na­hali­haw ng hindi bababa sa limang yunit militar at pulis mu­la pa noong hu­ling ling­go ng Hun­yo ang mga ba­yan ng Ju­ban, Ma­gal­la­nes, Bu­lan, Iro­sin at Mat­nog sa Sor­so­gon. Sa Iro­sin, 23 sa 28 ba­ra­ngay ng ba­yan ang sak­law ng mga “Com­mu­nity Sup­port Prog­ram” ng mi­li­tar. Nag­si­mu­la na­mang mag­ta­yo ng kam­po ang 22nd IB sa Ba­ra­ngay Ca­lo­ma­gon sa Bu­lan.

Nag­ba­ba­hay-ba­hay ang mga pa­sis­ta at ini­li­lis­ta ang pangalan ng mga re­si­den­te. Ino­ob­li­ga rin ang mga kon­se­ho ng ba­ra­ngay na mag­pa­su­ren­der ng kanilang mga ka­ba­bar­yo.

Noong Hul­yo 7 at 8, hinalughog at ninakawan ng mga sun­da­lo at pu­lis ang ba­hay ng walong residente ng Ba­ra­ngay Maa­lo at Calmayon sa bayan ng Ju­ban.

Mga ta­nod, mi­na­sa­ker ng PNP sa Mas­ba­te