Pa­sis­tang mga sun­da­lo at pu­lis, bi­nig­wa­san sa Neg­ros, Pa­la­wan at Sor­so­gon

,

Hindi bababa sa 14 ang patay at 10 ang sugatang sun­da­lo at pu­lis ng re­hi­meng US-Du­ter­te sa mga tak­ti­kal na open­si­ba ng Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) mu­la Hul­yo 8-16.

Sa Neg­ros Occi­den­tal, 12 sun­dalo ang pa­tay at apat ang su­ga­tan nang tambangan ng BHB-Southwest Neg­ros (Arman­do Su­ma­yang Jr. Com­mand) ang 15th IB noong Hul­yo 8. Isi­na­ga­wa ang tak­ti­kal na open­si­ba sa Ba­ra­ngay Ping­got, Ilog.

No­tor­yus ang 15th IB sa pagsasagawa ng brutal na mga ope­ra­syong SEMPO sa Sout­hern Neg­ros. Mga sun­da­lo ni­to ang may pakana ng mga pagpaslang, pag­babanta at sapilitang pagpapasuko sa mga magsasaka sa lugar.

Samantala, dinisarmahan na­man ng BHB-South Central Negros ang pamilya ng isang bandido sa Sityo Binadlan, Ba­ra­ngay Bi-ao, Binalbagan noong Hulyo 14. Nasamsam mula sa kanila ang isang ripleng M16, shotgun, .45 at .38 kalibreng mga pistola, mga bala at radyong pangkomunikasyon. Sang­kot ang mga bandido sa pang-aagaw ng lupa, paglabag sa karapa­tang-tao at iba pang mga anti-sosyal na aktibidad mula pa noong 1990.

Mag­ka­su­nod na am­bus na­man ang isi­na­ga­wa ng BHB-Pa­la­wan sa Tay­tay, Pa­la­wan noong Hul­yo 12 at 13. Pi­na­pu­tu­kan ng mga Pu­lang man­di­rig­ma ang sa­sak­yan ng Phi­lip­pi­ne Na­tio­nal Po­lice (PNP) ha­bang bi­na­bay­bay ni­to ang ka­ha­ba­an ng kal­sa­da sa Sit­yo Ibang­ley, Ba­ra­ngay Abo­ngan noong Hul­yo 12. Lu­lan ng sa­sak­yan ang he­pe ng PNP sa ba­yan ng Du­ma­ran at isa pang pu­lis.

Ki­na­bu­ka­san sa pa­re­hong lu­gar, inam­­­bus ng huk­bong ba­yan ang nag­res­pon­deng mga sun­da­lo ng MBLT 3. Isang sun­da­lo ang na­pa­tay at tat­lo ang su­ga­tan.

Sa Sor­so­gon, apat ang kas­wal­ti sa da­la­wang araw na mga ope­ra­syong ha­ras ng BHB la­ban sa mga sun­da­lo at pu­lis na nag­sa­sa­ga­wa ng “Com­mu­nity Sup­port Prog­ram” sa li­mang ba­yan ng pru­bin­sya.

Noong Hul­yo 14, ban­dang alas-6 ng ga­bi, pi­na­pu­tu­kan ng mga Pu­lang man­di­rig­ma ang nag-oo­pe­ra­syong mga sun­da­lo sa Ba­ra­ngay Cal­pi, Bu­lan. Isa ang napatay at isa rin ang sugatan sa mga tropa ng 91st CMO Com­pany. Nang ga­bi ring iyon, pi­na­pu­tu­kan ng BHB ang mga sun­da­lo sa ka­ra­tig na ba­ra­ngay ng Cal­ma­yon sa Ju­ban.
Noon na­mang Hul­yo 16, da­la­wang ele­men­to ng PNP 9th Special Acti­on Bat­ta­li­on ang su­ga­tan nang pa­pu­tu­kan si­la ng BHB sa Ba­ra­ngay Tu­la-tu­la Sur, Ma­gal­la­nes.

Bago nito, noong unang linggo ng Hulyo, pi­na­ra­li­sa ng BHB-Mas­ba­te ang mapaminsalang ope­ra­syon ng Ma­ti­bay Ce­ment Factory sa Ba­ra­ngay Ca­sa­ba­ngan, Pio V. Cor­puz. Wi­na­sak ng mga Pulang mandirigma ang mga ka­ga­mi­tan ng kum­pan­ya sa pagmimina.

Isi­na­sa­pa­nga­nib ng na­tu­rang kum­pan­ya ng se­men­to ang bu­hay at ka­bu­ha­yan ng mga re­si­den­te sa 11 ba­ra­ngay sa mag­ka­ta­bing ba­yan ng Pio V. Cor­puz at Espe­ranza. Daan-da­ang ek­tar­yang lu­pang sa­ka­han at ti­ra­han ang si­si­ra­in ng pab­ri­ka upang mi­na­hin ang de­po­si­tong apog sa lu­gar. Mag­ta­ta­yo rin ng plan­ta ng kur­yen­te pa­ra sa tu­luy-tu­loy na ope­ra­syon ng kum­pan­ya. Ang plan­tang ito ay pa­ta­tak­bu­hin ng kar­bon, na mag­da­rag­dag sa po­lu­syon sa lu­gar.

Pa­sis­tang mga sun­da­lo at pu­lis, bi­nig­wa­san sa Neg­ros, Pa­la­wan at Sor­so­gon